Resultaten

161 - 170 van de 177 Resultaten
Toon producten van Hulst
 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Let op!Doe uw aanvraag voor een bewijs van in leven zijn online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Identiteitskaart aanvragen

  De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland is iedereen van veertien jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Als u achttien jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart tien jaar geldig. Voor iedereen onder de achttien jaar is de identiteitskaart vijf jaar geldig. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.Hebt u trouwplannen of wilt u een partnerschap laten registreren? Van harte gefeliciteerd! Waarschijnlijk bent u op dit moment druk bezig met alle voorbereidingen. Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap legt u uw relatie voor de wet vast. Ook de rechten in uw relatie, bijvoorbeeld voor pensioen en erfenis. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap betekent ook dat u en uw partner de plicht op zich nemen voor elkaar te zorgen. • U vraagt een huwelijk aan door een melding te doen. Dit doet u ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar voor de geplande huwelijksdatum. U vindt het formulier onder direct regelen, rechts op deze pagina. U kunt het formulier opsturen of mailen naar burgerzaken@gemeentehulst.nl. Wij nemen dan contact met u op om verdere afspraken te maken. • Iedereen die meerderjarig is kan trouwen. Ook mensen van hetzelfde geslacht kunnen met elkaar trouwen. • Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet m.b.t. het huwelijks/partnerschapsvermogensrecht. U trouwt of doet de partnerschapsregistratie dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. U kunt zich het beste vooraf laten informeren door een notaris. • Wilt u een trouwambtenaar die niet in de gemeente Hulst is benoemd, neem dan contact op met de gemeente. Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de beoogde huwelijksvoltrekking worden ingediend. Deze trouwambtenaar moet al (trouw)ambtenaar zijn bij een andere gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden. Dit verzoek is niet mogelijk bij een eenvoudig of kosteloos huwelijk.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. Met een voorlopig voorziening voorkomt u dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen. Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Bijzonder bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Misschien moet u bijvoorbeeld noodgedwongen kosten maken voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld). De gemeente kan de bijzondere bijstand om niet (als gift) of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening: Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen. U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft. U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn: aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn: Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater. Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater. Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

 • Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

  U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven: U krijgt een kopie. U mag het document bekijken. U krijgt een samenvatting van de inhoud. U krijgt informatie over de inhoud. Iedereen kan een verzoek indienen voor informatie. Er zijn uitzonderingen op de stukken die u mag inzien. Dit zijn bijvoorbeeld documenten: die over de staatsveiligheid gaan waardoor de koning en regering in gevaar komen waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens) Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar dreigt voor: handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de overheid strafzaken inspectie, controle en toezicht door de overheid als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis

 • Andere achternaam gebruiken

  U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk of een scheiding. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt het volgende kiezen: •U kunt de naam van uw partner gebruiken. •U kunt kiezen voor een combinatie van beide namen. Daarbij kunt u de volgorde van de namen zelf bepalen. •U kunt uw geboortenaam gebruiken. Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie.  

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie. De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, passagier/bestuurder of passagier, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres. Deze moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij moet de aanvrager duidelijk de noodzaak voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats omschrijven. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de gemeentewinkel of via e-mail. De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of de aanvrager de auto kan parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies. Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder. De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst. Tevens dient een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) te worden ingediend. De procedure duurt minimaal acht weken. Voor meer informatie kunt u terecht in de gemeentewinkel of kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of via e-mail.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties