Resultaten

11 - 20 van de 119 Resultaten
Toon producten van Bergen op Zoom
 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

 • Bestemmingsplan inzien

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden de maximale hoogte en breedte van gebouwen voor welk doel de grond gebruikt mag worden sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan kunt u eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Mag u niet afwijken? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente kan een bestemmingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt. U kunt er last van hebben als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld: Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis. Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt dan beroep aantekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplan, afwijken

  Is uw (ver)bouwplan in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan. In welke omstandigheden de omgevingsvergunning wordt verleend om in afwijking van het bestemmingplan te bouwen, is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van de aard van de afwijking en van het gemeentelijke beleid, alsmede het beleid van de provincie of Rijk.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

 • Bijstandsfraude melden

  U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan. Als u denkt dat iemand fraude pleegt kunt u dit melden.  Wat is bijstandsfraude? Bijstandsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen.  Voorbeelden van bijstandsfraude zijn: Melden dat men gescheiden is gaan wonen, maar dat niet doet Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen Melden dat men alleen woont, maar in feite samenwoont Niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland) Als u melding maakt van een vermoeden van bijstandsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw tip wordt beschouwd als een signaal wat een onderzoek tot gevolg kan hebben. De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. Het is daarom belangrijk dat u de volgende zaken meldt.  Gegevens van de persoon waarover u melding maakt: Naam Adres Vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.) Eventueel kenteken Werkadres (indien van toepassing) Werktijden Inkomsten Samenwoonadres (indien van toepassing)  Hoe kunt u fraude melden? U kunt anoniem via een e-mailformulier online een melding doen. U hoeft in het formulier geen persoonlijke gegevens achter te laten. U kunt anoniem bellen naar de tiplijn voor uitkeringsfraude van de ISD. Telefoonnummer 0164-277158. 24 uur per dag bereikbaar. Na 17.00 en in de weekenden krijgt u de voice-mail maar kunt u wel de melding vast doorgeven. U kunt anoniem melden door een brief te sturen naar: ISD Brabantse Wal, sociale recherche, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.  Als u wel uw persoonsgegevens invult kan de gemeente contact opnemen als er vragen zijn over uw melding. Omdat de gemeente de regels rondom privacy respecteert, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor: de eigen bijdrage voor een advocaat hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt schoolkosten van uw kind U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

 • Briefadres aanvragen of wijzigen

  Heeft u geen vast woonadres? Dan kunt u bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook als u een goede reden heeft om uw post ergens anders te ontvangen. U kunt een briefadres aanvragen als:  U (tijdelijk) geen woning heeft; u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk; u in een gevangenis verblijft; u in een psychiatrische inrichting verblijft; u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft; u bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. Een briefadres is het adres van een bekende of van een aangewezen instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties