Resultaten

11 - 20 van de 32 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Venten: verkoop huis-aan-huis

  Het is verboden zonder vergunning goederen of diensten te verkopen. Hieronder valt het tegen geld aanbieden van producten en diensten op alle, voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen locaties. Het verbod geldt naast de openbare ruimte ook voor op uw eigen grond. De manier waarop u het aanbiedt (bijvoorbeeld venten of  vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit. Het verbod geldt niet voor uitstallingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. U kunt voor de verkoop van goederen en diensten onder bepaalde voorwaarden een ventvergunning krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Voorwaarden U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op: de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer de bepaling in het bestemmingsplan het straatbeeld eventuele bijzondere omstandigheden Ventvergunning aanvragen Venten, huis-aan-huisverkoop, is verboden. Voor het  verkopen aan de deur heeft u een ventvergunning nodig. Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier Ventvergunning (pdf 78,75kb) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Meer informatie Lees voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 8637.

 • Belastingen: bezwaar maken

  U ontvangt jaarlijks aan het eind van de maand januari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de hoogte van de belastingaanslag? Maak digitaal bezwaar. Digitaal bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen en heffingen? Maak met behulp van uw DigiD-inlogcode digitaal bezwaar. U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Schriftelijk bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen? Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. hoofd unit Belastingen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Afhandeling bezwaar Het hoofd van de unit Belastingen neemt uw bezwaar in behandeling. Ons streven is om uw bezwaar binnen het huidige belastingjaar af te handelen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt in beroep gaan. Meer informatie hierover leest u in de uitspraak van het bezwaar die u van ons ontvangt. Meer informatie Ga voor meer informatie naar de pagina's  Belasting meest gestelde vragen Belastingen

 • Melding openbare ruimte

  Losliggende stoeptegels, stank, zwerfvuil, gat in de weg, graffiti, onveilige speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid? Maak een melding openbare ruimte. Uw melding wordt voor behandeling doorgezonden naar de betrokken afdeling. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt, als het langer duurt ontvangt u hiervan bericht. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010. Gemeente aansprakelijk stellen Vindt u dat u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

  Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedereen toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. De Wob heeft als uitgangspunt dat alle informatie openbaar is, maar er zijn een paar uitzonderingen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de plicht om haar inwoners actief te informeren via bijvoorbeeld het internet of brochures. Iedereen kan een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. De gemeente neemt binnen 4 weken een beslissing op het verzoek om informatie. Bij ingewikkeld verzoeken kan de gemeente de beslissing met 4 weken uitstellen. Uitzonderingen op de Wob U heeft geen recht op informatie als dit: de staat in gevaar kan brengen gegevens betreft die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de overheid gegevens betreft waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de overheid gegevens betreft waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Verzoek om informatie indienen Iedereen kan een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Het verzoek moet wel betrekking hebben op bestuurlijke informatie en het moet om bestaande informatie gaan. U kunt het verzoek schriftelijk, mondeling of via het digitale formulier indienen bij de gemeente. Vermeld in het verzoek over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Digitaal indienen Een verzoek om informatie kunt u digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Schriftelijk indienen Stuur uw schriftelijke verzoek om informatie naar: Gemeente Capelle aan den IJssel Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Afhandeling verzoek om informatie De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Wij kunnen u kopieerkosten in rekening brengen.

 • Klacht indienen

  Losliggende stoeptegel? Geluidsoverlast? Riool verstopt? Zwerfvuil? Of een andere klacht over de buitenruimte maak dan een melding openbare ruimte. Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Ook als u te weinig, onjuiste of misleidend bent geïnformeerd of geen reactie krijgt op vragen. Klacht indienen U kunt digitaal gebruikmaken van de klachtregeling.  Schriftelijk indienen Schriftelijke klachten stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Stuur het volledig ingevulde Klachtenformulier (pdf, 57,29kb) naar:  Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Afhandeling klacht Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elk afdelingshoofd heeft een klachtencoördinator. De klachtencoördinator onderzoekt de situatie. U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel over uw klacht. U krijgt schriftelijk bericht van het oordeel. Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels. De gemeentelijke ombudsman Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klachtbehandeling, dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman.

 • Grond kopen of huren van de gemeente

  Wilt u grond van de gemeente kopen of huren?  U moet aan bepaalde criteria voldoen om gemeentegrond te kunnen kopen of huren. De afhandelingstermijn van uw aanvraag is maximaal 14 weken.  Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Aanvragen Voor het kopen of huren van gemeentegrond kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en dergelijke) om welke grond het gaat, inclusief situatieschets of foto en afmetingen Stuur deze gegevens digitaal via ons Contactformulier. Stuur uw aanvraag per post naar: Gemeente Capelle aan den IJssel unit Grondzaken en Geo-informatie t.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Criteria grond kopen of huren Als u grond van de gemeente wilt kopen of huren, moet u aan de volgende criteria voldoen: De te kopen/huren grond grenst rechtstreeks aan uw perceel. U, de aanvrager, bent de eigenaar van dit perceel. Grond die op een later tijdstip nodig is bij de herinrichting van de openbare ruimte of bij andere stedelijke ontwikkelingen, wordt niet verkocht. Deze grond kan wel tijdelijk verhuurd worden. Als de grond de ruimtelijke structuur van de stad of wijk als geheel versterkt (wijkgroen of bovenwijks groen), is de grond niet beschikbaar voor uitgifte. Als de verkoop/verhuur van grond de kwaliteit van de buurt aantast, wordt de grond niet uitgegeven. Er moet voldoende afstand tot wegen, paden, speelplekken, parkeerplaatsen en boomstructuren blijven. Is dit door uitgifte niet meer het geval, dan is verkoop/verhuur ongewenst. Als een situatie na uitgifte vanuit verkeers- of sociaal oogpunt onveilig wordt, wordt de grond niet uitgegeven. Wij kijken bij beoordeling naar de situatie van verschillende gebruikers, zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en omwonenden. Bepaalde kabels van nutsvoorzieningen mogen niet in uit te geven grond liggen. In zo’n geval is de grond niet beschikbaar voor verkoop/verhuur. Civiele kunstwerken of omliggende bebouwing blijven na uitgifte goed bereikbaar. Zo niet, dan wordt de grond niet uitgegeven. Het onderhoud van de openbare ruimte blijft na uitgifte efficiënt. Kleine stukken restgroen zijn lastig en onnodig kostbaar in onderhoud. In zo’n geval wordt de grond niet uitgegeven. Kosten en afhandelingstermijn Kopen Particulier gebruik vaste grondprijs: eerste 100 m2 € 180 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 155 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 200 - 500 m2 € 130 per m2 uitgeefbaar boven 500 m2: taxatie Genoemde tarieven zijn kosten koper. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting (2%), notariskosten en kadastraal recht. U kunt voor al deze kosten vrijblijvend een offerte bij een notaris aanvragen. Huren Particulier gebruik als (sier)tuin eerste 100 m2: € 15,50 per m2 daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 13,50 per m2 daaropvolgend: vanaf 200 m2 € 11,50 per m2 Het minimum huurbedrag is € 77,50. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u eenmalig € 35,- administratiekosten. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). Afhandelingstermijn Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 14 weken: een aanbiedingsbrief met koop- of huurovereenkomst, of een afwijzingsbrief waaruit blijkt dat de grond niet voor koop of huur in aanmerking komt. Groene erfafscheiding verplicht Als u gemeentegrond koopt of huurt, bent u verplicht om een groene erfafscheiding te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een groene haag of gaasconstructie met klimopbeplanting. Hiermee houdt u uw buurt groen. Bouwen? Omgevingsvergunning Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Meer informatie Bel nar 14010 en vraag naar de unit Grond, Geo en Wonen.

 • Evenement organiseren: vergunning aanvragen

  Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Vraag een vergunning aan met het formulier  Vergunningaanvraag evenement (pdf, 220,42 kb). Een vergunningaanvraag duurt maximaal 3 weken en kost tussen de € 227,50 en € 517,50. Een evenement is bijvoorbeeld een duurloop of sportwedstrijd, fancy-fair, braderie, optocht of concert. Als er minder dan 250 gasten komen, is het waarschijnlijk een 0-evenement. Hiervoor gelden andere regels, die u leest op de pagina 0-evenement: kennisgeving. Op deze pagina leest u hoe u een vergunning aanvraagt voor een groot evenement en waar u zoal aan moet denken. Neem met vragen contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Klein evenement Wij maken onderscheid tussen A-, B en C- en 0-evenementen (maximaal 250 gasten). Voor 0-evenementen heeft u meestal geen vergunning nodig, tenzij u aan de voorwaarden uit de APV voldoet. Organiseert u een 0-evenement? Ga dan naar de pagina 0-evenement: kennisgeving. Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Neem dan contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Groot evenement Een evenement is groot als: er meer dan 250 deelnemers/bezoekers komen er (gedeelten van) straten worden afgesloten het evenement meerdere dagen duurt er live muziek is uw evenement niet buurt- of straatgericht is Aanvragen vergunning Een evenementenvergunning kunt u schriftelijk aanvragen. Vul het volledig ingevulde formulier Vergunningaanvraag evenement (pdf, 220,42 kb) naar: Capelle aan den IJssel t.a.v. unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U kunt ook het volledig ingevulde formulier mailen naar apvvergunningen@capelleaandenijssel.nl Kosten en procedure De unit Handhaving en Vergunningen verwerkt uw vergunningaanvraag. U krijgt binnen 3 weken bericht. Als de vergunning is toegekend ontvangt u deze samen met de rekening per post. Een evenementenvergunning kost, afhankelijk van het aantal bezoekers en de duur van het evenement, € 227,50 tot € 517,50. Bezwaarschrift Is uw vergunningaanvraag afgewezen? U kunt hiertegen een bezwaarschrift indienen. Calamiteitenplan Voor het aanvragen van een evenementenvergunning moet u ook altijd een calamiteitenplan invullen. Gebruik hiervoor het Format Calamiteitenplan (pdf, 293,3kb). Verstuur deze samen met uw vergunningaanvraag. Alcohol schenken Gaat u op uw evenement zwak alcoholhoudende dranken schenken? Hiervoor heeft u een drank- en horecaontheffing nodig. Vraag deze aan op de pagina Alcohol tijdelijk schenken: ontheffing. Meer informatie Lees voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 8637.

 • Erkenning ongeboren kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het ongeboren kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Om een ongeboren kind te erkennen maakt u een afspraak. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. De erkenner en moeder moeten beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Voorwaarden erkenning ongeboren kind Om uw ongeboren kind te kunnen erkennen, zijn de volgende zaken nodig: Persoonlijke aanwezigheid moeder en erkenner Geldig legitimatiebewijs moeder en erkenner Als de moeder is geboren in het buitenland moet u ook de volgende documenten meenemen: een geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd), een bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden) Achternaam ongeboren kind Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. U kunt de achternaam van de erkenner kiezen, als u geen keuze maakt krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken. Gezag regelen Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank. Erkenning: Nederlandse nationaliteit Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen: naturalisatie of optie

  Als u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen (naturalisatie), dient u een verzoek in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De koning neemt de officiële beslissing, waarbij hij zich laat adviseren door de betreffende burgemeester. Wanneer u een naturalisatieverzoek indient, vertellen wij u waaraan u moet voldoen en wat u moet weten. Als u wilt naturaliseren bent u verplicht een inburgeringsexamen te doen. Lees voor meer informatie de folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 190 kb) of maak een afspraak bij de gemeente via de knop hiernaast. Inburgeringsexamen of vrijstelling Als u een naturalisatieverzoek indient moet u een inburgeringsexamen doen. Daarbij wordt vastgesteld of u voldoende Nederlands spreekt, schrijft en leest en voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vrijstelling Als u een opleiding aan het Nederlands middelbaar onderwijs heeft gevolgd, is het mogelijk dat u vrijstelling krijgt voor het inburgeringsexamen. Voorwaarden naturalisatie Om een naturalisatieverzoek in te dienen moet u aan de volgende eisen voldoen/over de volgende documenten beschikken: Geldig legitimatiebewijs Geldige verblijfsvergunning Inburgeringsexamen of diploma opleiding van een opleiding uit het Nederlands middelbaar onderwijs Geboorteakte U bent 18 jaar of ouder U woont reeds 5 jaar rechtmatig in Nederland of bent reeds 3 jaar getrouwd met een Nederlander Aanvraagprocedure naturalisatie Een naturalisatieprocedure kan 6 tot 8 maanden duren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, duurt het langer. Zodra u een naturalisatieverzoek indient, vertelt de gemeente de gevolgen daarvan. Als alle documenten zijn verzameld, nemen wij het verzoek in behandeling. Wij gebruiken alle informatie om een advies op te stellen, dat we – samen met de documenten – doorgeven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND bereidt het Koninklijk Besluit voor. Hierbij vragen ze informatie op van politie en Justitie. Neem voor meer informatie contact op met de IND-informatielijn: 0900 -1234561. Kosten naturalisatie Enkelvoudig standaard  € 855,00 Enkelvoudig verlaagd  € 636,00’ Gemeenschappelijk standaard  € 1.091,00 Gemeenschapelijk verlaagd  € 873,00 Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 126,00 Optie: Enkelvoudig  € 182,00 Gemeenschappelijk  € 310,00 Mede-opterend minderjarig kind € 21,00 Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Afspraak maken Wilt u langskomen op het gemeentehuis? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) maakt u een afspraak. Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35. Een werkgever kan een Verklaring omtrent het gedrag vragen wanneer u solliciteert naar een functie waarbij u gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Ook voor het opstarten van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is een VOG verplicht. De minister van Justitie bepaalt of de verklaring wel of niet wordt afgegeven. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Meenemen Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag neemt u een aantal documenten mee: een geldig legitimatiebewijs, een aanvraagformulier, ondertekend en ingevuld door uzelf en door de contactpersoon van de organisatie of instelling die de verklaring ontvangt. Kosten Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35. Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat. Aanvraagformulier indienen De aanvraag kunt u alleen via een daarvoor bestemde aanvraagformulier indienen. Dit formulier krijgt u van de organisatie of instelling die u om een VOG vraagt, meestal is dit uw werkgever. Uw werkgever en uzelf moeten de gegevens op dit formulier invullen en het formulier ondertekenen. Er zijn verschillende formulieren die u kunt downloaden: Download het aanvraagformulier verklaring omtrent het gedrag (pdf, 481 kB). Of vraag één van onderstaande formulieren op bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG): postbus 16115, 2500 BC Den Haag Heeft u nog vragen over de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Neem dan contact op met de Frontdesk van het het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) via telefoonnummer 070 - 370 72 34 of mail naar frontdesk.dbz@minjus.nl. Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal opstarten Als u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal start, heeft u een Verklaring omtrent het gedrag nodig. U moet zich hiervoor wel eerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vul dan de aanvraag in. Waar u op moet letten: Doel van de aanvraag (2.2): kruis aan ‘overig’ met de omschrijving: eigenaar/directeur kinderdagverblijf/peuterspeelzaal Functieaspecten (2.4): Belast zijn met de zorg voor minderjarigen; eventueel noemt u meer aspecten Bijzonderheden geconstateerd (3): Ja, en vermeld hier uw Kamer van Koophandel-nummer en eventuele vreemde nationaliteiten Maak een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel en stuur dit mee met uw aanvraag. VOG voor gastouders Wilt u als gastouder een verklaring omtrent het gedrag aanvragen dan kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier VOG voor Gastouders op de website van de Rijksoverheid. Gratis VOG voor Vrijwilligers Bent u vrijwilliger en werkt u bijvoorbeeld met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking dan komt u in aanmerking voor een gratis VOG. Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van een gratis VOG vindt u op de website van het ministerie van justitie. Visum of emigratie Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. De aanvrager kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet de aanvrager dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties