Resultaten

11 - 20 van de 117 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Info startende horecaondernemer

  U bent van plan een horecabedrijf te beginnen. Eén van de eerste stappen die u moet zetten, is het regelen van de vergunningen. We hebben de regelgeving die voor een horecabedrijf van toepassing is, hier voor u op een rijtje gezet. Bestemmingsplan Voordat u start met een horecabedrijf is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. Dit staat in het bestemmingsplan. De meeste bestemmingsplannen kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met het loket bouwen & wonen, telefoon (0314) 377 377. Drank- en horecavergunning Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden geschonken (natte horeca) moet een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Dit staat vermeld in de Drank- en Horecawet. Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar.  Op de aanvraag zal binnen acht weken worden beslist. Voor verdere informatie over de inrichtingseisen, het benodigde diploma Sociale Hygiëne en de zedelijkheidseisen verwijzen wij u naar de Drank- en Horecawet op www.wetten.overheid.nl. Zie ook pagina drank- en horecavergunning op deze website. Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken. Afspraak maken intakegesprek Exploitatievergunning Als u een horecabedrijf start en u schenkt geen alcohol (droge horeca), dan hebt u een exploitatievergunning nodig zoals omschreven in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 (Apv).  De verordening kunt u lezen via de website www.overheid.nl. De exploitatievergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Op de pagina exploitatievergunning vindt u de nodige informatie. Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken. Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken. Afspraak maken intakegesprek Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob) Als u een horecabedrijf gaat exploiteren, ongeacht of u alcoholhoudende dranken gaat verstrekken, moet u het “Formulier Wet Bibob en vergunningen” invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.  Meer informatie over de Wet Bibob leest u op www.wetten.nl. Openings- en sluitingstijden In artikel 2:29 van de Apv leest u alles over de openings- en sluitingstijden. Horecaconvenant De gemeente Doetinchem heeft met horeca, politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over onder meer drugs- en wapenvrije horeca, verantwoord alcoholgebruik, geluidsoverlast, etc. Deze afspraken zijn verwerkt in het Horecaconvenant 2017-2020. Om de kwaliteit van het uitgaan te bevorderen, vragen wij u samen met de deelnemende partijen de afspraken na te komen. Uw veiligheid, maar ook de veiligheid voor iedereen die betrokken is, wordt hiermee optimaal gediend. De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven, wordt verzocht het Horecaconvenant te ondertekenen. U ontvangt na ondertekening van ons een sticker die u duidelijk zichtbaar aan de buitenkant moet aanbrengen. De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem past het Collectieve Ontzeggingenbeleid toe (CHO). Voor informatie over het CHO moet u contact opnemen met Koninklijke Horeca Nederland, telefoon (0348) 489 489 of met het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Doetinchem. Terrasvergunning Wie bij zijn horecabedrijf een terras wil exploiteren, moet hiervoor een terrasvergunning aanvragen. Kijk op de pagina terrassen plaatsen voor meer informatie. Voor terrasmeubilair dat "vast"staat hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het terras passen in het bestemmingsplan. Dit kunt u navragen bij het loket bouwen en wonen. Speelautomatenvergunning (Wet op de Kansspelen) Wanneer u in uw bedrijf een speelautomaat wilt plaatsen, moet daarvoor een aanwezigheidsvergunning worden aangevraagd. Om in het bezit te komen van deze vergunning moet u in het bezit zijn van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Verdere informatie en het aanvraagformulier voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten kunt u vinden op de pagina speelautomaten plaatsen. Ten gehore brengen van muziek Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Als u van deze incidentele festiviteitenregeling gebruikmaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in artikel 4:3 van de Apv 2016. Een kennisgeving moet ten minste tien werkdagen voor het begin van de festiviteit digitaal worden gemeld. Klik daarvoor op de pagina Muziekevenementen. Brandveiligheid Als u een horecapand in gebruik neemt, moet u een melding brandveilig gebruik doen of een gebruiksvergunning aanvragen. Om te checken of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, vult u de checklist in op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook de melding doen of een vergunning aanvragen. Een melding moet worden gedaan als er meer dan 50 personen in het pand aanwezig kunnen zijn. Een gebruiksvergunning is verplicht voor hotels en pensions etc. U moet de melding ten minste vier weken voor gebruik van het bouwwerk indienen. Verdere informatie hierover leest u op de pagina brandveilig gebruik van gebouwen. Bedrijfsafval inzameling Hebt u bedrijfsafval? U moet dan zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval omdat de soort en omvang van het afval sterk verschilt per bedrijf. Neem hiervoor contact op met Buha, telefoon (0314) 377 444. Omgevingsvergunning Voor het aanbrengen van wijzigingen in of aan het pand hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor terrasmeubilair dat "vast"staat. Bekijk de pagina omgevingsvergunning voor meer informatie. Reclame  Voor het uiten van reclame hebt u over het algemeen geen vergunning nodig. Maar wordt deze reclame aangebracht op een zuil, mast of in een frame, dan zijn dit bouwwerken. In dat geval is er een omgevingsvergunning nodig. Reclamebelasting De gemeente heft belasting op aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Denk daarbij aan lichtreclames, reclamezuilen, vlaggen, billboards en stickers, geplaatst aan gevels en op straat. De belasting moet betaald worden over voorwerpen die staan of hangen op of boven gemeentegrond, op of boven particuliere grond en op of aan gevels. Milieuvergunning aanvragen/melding Activiteitenbesluit Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Met deze module kunt u inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen. De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Welke specifieke milieuregels er gelden voor uw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder uw bedrijf valt. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

 • Klacht over de gemeente

  Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld. Aarzel dan niet om een klacht in te dienen. Ook met betrekking tot privacy kwesties kunt u een klacht indienen, bijvoorbeeld wanneer het gemeentelijk privacybeleid niet wordt nageleefd of wanneer uw vraag omtrent privacy van uw gegevens niet naar tevredenheid is afgehandeld.   Voor deze klachten heeft de gemeente een klachtenregeling vastgesteld. U kunt met het digitale formulier uw klacht indienen: Formulier klacht indienen  Wanneer het u niet lukt om dit digitaal te regelen, dan vindt u onder het kopje bijlagen een pdf-formulier. U kunt deze printen en na ondertekening (zonder postzegel) opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Antwoordnummer 68, 7000 VB Doetinchem. Gemeentelijke Ombudsman Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling nog voorleggen aan de externe klachtinstantie de gemeentelijke Ombudsman. De gemeentelijke Ombudsman is te bereiken: via de website www.ombudsmandoetinchem.nl of per post naar Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of per mail naar info@ombudsmandoetinchem.nl   Meldingen openbare ruimte Hebt u een melding of klachten over bijvoorbeeld gaten in het wegdek, reiniging of straatverlichting? Vul dan het formulier van Buha (openbare ruimte) in. Melding openbare ruimte Of bel met Buha op telefoonnummer (0314) 377 444.

 • Meedoenarrangement

  Hebt u een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gebruikmaken van het Meedoenarrangement. Hiervoor moet u zich ieder jaar opnieuw aanmelden. In 2020 kunnen kinderen en jongeren t/m 17 jaar zich aanmelden als zij uit een gezin komen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Let wel: Hun ouders kunnen in dat geval niet meedoen en ontvangen geen punten. Wel moet de ouder/verzorger de aanmelding doen voor het kind en is tevens de hoofdaanvrager van het account. Meedoenjaar 2020 U kunt zich aanmelden voor het Meedoenarrangement met het aanmeldformulier. Aanmeldformulier Meedoenarrangement Let op: Bij de aanvraag van het Meedoenarrangement 2020 bent u verplicht  een volledig overzicht aan te leveren van al uw bankafschriften van de laatste twee maanden, met daarop zichtbaar al uw inkomensgegevens. Ook van uw eventuele partner/huisgenoten van 21 jaar en ouder hebben wij deze gegevens nodig. Voor meer informatie over de toetsing verwijzen wij u graag naar de website van het Meedoenarrangement. De toetsingsbedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld. Ontvangt u een dertiende maand of eindejaarsuitkering? Dan telt deze als inkomen mee. Partner en/of kind alimentatie wordt ook als inkomen gezien. Let op! Stuurt u bovengenoemde gegevens niet mee? Zijn de gegevens niet volledig of niet leesbaar? Uw aanmelding wordt dan niet in behandeling genomen. Tip: Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen. Toestemming gegevensuitwisseling Bij de aanmelding voor het Meedoenarrangement kunt u sinds 2019 aangeven of wij uw gegevens mogen uitwisselen met Laborijn. Het doel van deze gegevensuitwisseling is om te kunnen bepalen of het Meedoenarrangement in het vervolg automatisch kan worden toegekend. Hebt u deze toestemming gegeven en wilt u deze weer intrekken? Of wilt u alsnog toestemming hiervoor geven? Stuur dan een e-mail naar info@meedoenarrangement.nl. Hebt u geen computer? Als u geen computer hebt, kan misschien iemand uit uw familie u helpen. Of iemand bij u uit de buurt of uit uw kennissenkring. Er zijn ook verschillende openbare plekken in de gemeente Doetinchem waar u gebruik kunt maken van een computer. Bijvoorbeeld: De gemeente Doetinchem (Raadhuisstraat 2, Doetinchem) Bibliotheek Doetinchem (IJsselkade 13, Doetinchem) Bibliotheek Wehl (Kerkplein 6, Wehl) De Trefkuul in Gaanderen (Pelgrimstraat 59A, Gaanderen) Laborijn (Terborgseweg 110, Doetinchem) Inloopspreekuur Meedoenarrangement Het Meedoenarrangement houdt elke woensdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur een spreekuur in het stadhuis. U kunt hier terecht met uw vragen en/of voor het ophalen van uw Arriva bestellingen. Locatie: Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. Voor de doelgroep 65+ is er hulp bij de aanmelding voor 2020 of het doen van bestellingen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden. Mail naar info@meedoenarrangement.nl of maak telefonisch een afspraak. U kunt hiervoor van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.30 uur bellen met (0314) 377 377. Bent u niet in de gelegenheid het spreekuur te bezoeken en wilt u telefonisch uw vragen stellen? Dan kunt u tussen 09.00 en 10.30 uur bellen naar (0314) 377 307. Lukt het u niet zelf om het Meedoenarrangement aan te vragen? Dan kunt u naar het Formulierencafé in het Taalhuis van de Bibliotheek. Lees meer op de website van Buurtplein. wanneer tijd Spreekuren Formulierencafé Doetinchem Dinsdagavond van 17.00 - 19.30 uur Vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur wanneer tijd Formulierencafé Wehl Woensdagochtend van 10.30 - 12.00 uur wanneer tijd wanneer tijd Spreekuren Het Noorderlicht Donderdagochtend van 10.30 - 12.00 uur Gaanderbalie in Gaanderen Maandag 17.30 - 18.30 uur U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

 • Meldpunt discriminatie

  Volgens artikel 1 van de grondwet mag er niet gediscrimineerd worden vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst / huidskleur, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, leeftijd, handicap / chronische ziekte, of soort arbeidscontract. U kunt melding doen als u denkt dat u gediscrimineerd wordt op één van deze gronden. In gemeente Doetinchem is deze taak ondergebracht bij Art. 1 Noord- en Oost-Gelderland. Contactgegevens meldpunt Het meldpunt Art. 1 Noord- en Oost-Gelderland is voor klachten over ongelijke behandeling of discriminatie bereikbaar via telefoonnummer (0900) 23 54 354 of e-mail info@art1no-gelderland.nl. Wilt u uw melding persoonlijk vertellen, dan kunt u een afspraak maken in Doetinchem. De klachten over discriminatie of ongelijke behandeling kunnen op diverse gronden betrekking hebben, waaronder levensovertuiging, godsdienst, etniciteit, seksuele gerichtheid, geslacht, handicap of leeftijd. Voorbeelden van mogelijke discriminatie: Een vijfenveertigjarige man is bij een uitzendbureau niet ingeschreven vanwege zijn leeftijd. Een jongen loopt stage in de zorg en wordt door een patiënt racistisch bejegend. Een vrouw is bij een sollicitatie bij een groot bedrijf afgewezen omdat ze zwanger is. Collega’s maken vervelende grappen over uw seksuele voorkeur of geloof. De buren maken nare opmerkingen over uw herkomst. Een groep mensen met een verstandelijke beperking mag niet plaatsnemen op een terras. Een discotheek weigert toegang omdat ze niet teveel buitenlanders wil. Waar kan ik discriminatie melden? U kunt melding doen of een klacht indienen als u zich gediscrimineerd voelt bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau Art. 1 Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Te bereiken via info@art1no-gelderland.nl  of bel naar (0900) 23 54 354. Wilt u uw melding persoonlijk vertellen, dan kunt u een afspraak maken bij u in de buurt. Meer informatie vindt u op www.art1-nog.nl en Zet ook een streep door discriminatie. Art.1 NOG is er voor iedereen die in aanraking komt met discriminatie. Alle meldingen zijn belangrijk, ook wanneer het om een gevoel van discriminatie gaat, of wanneer het een anonieme melding is. Art.1 NOG is te bereiken op telefoonnummer (0900) 23 54 354, of via info@art1no-gelderland.nl. Meer informatie vindt u op www.art1no-gelderland.nl. Voor het melden van discriminatie is er nu ook een app.

 • Muziekevenementen

  Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Ook is het toegestaan festiviteiten in de buitenlucht te organiseren, waarbij de geldende voorschriften voor de buitenverlichting ten behoeve van sportactiviteiten worden overschreden. Ook dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Festiviteit ten minste 10 dagen voor het begin melden: Kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten Als van deze incidentele festiviteitenregeling gebruik wordt gemaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening onder hoofdstuk 4, artikel 4:3.

 • Omgevingsvergunning

  Een omgevingsvergunning is een vergunning voor verschillende activiteiten, zoals o.a. bouwen, kappen, slopen, uitweg, milieu, monumenten. U kunt hierdoor verschillende activiteiten in één keer regelen. Dit komt voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. Voor al uw vragen kunt u ook contact opnemen met het Loket bouwen en wonen (0314) 377 377). Onder het tabblad Goed om te weten vindt u vragen en tips die u kunnen helpen bij het invullen van de vergunningencheck. Hier vindt u ook meer informatie over het vergunningvrij bouwen. Wat moet u doen als u een omgevingsvergunning nodig hebt? Het kan zijn dat u eerst graag een vooroverleg (principebesluit) wilt hebben over uw aanvraag omgevingsvergunning of voor een wijziging van het bestemmingsplan. Op de pagina Vooroverleg en principebesluit vindt u meer informatie. Ook de situaties waarin een vooroverleg wordt geadviseerd, worden daarin genoemd. Het vooroverleg vindt plaats voordat u uw vergunningaanvraag definitief indient. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. U vult het aanvraagformulier in en voegt daarbij de noodzakelijke bijlagen toe. Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente publiceert de aanvraag op de website officiële bekendmakingen. De gemeente toetst of de aanvraag compleet is en u ontvangt hiervan een bericht. Hoe lang duurt het voordat u uw vergunning krijgt? De termijn hangt af van de activiteit die u hebt aangevraagd. Voor een reguliere aanvraag (bijv. een dakkapel, aanbouw of woning) is de beslistermijn 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij activiteiten zoals milieu, monumenten of ontheffingen van het bestemmingsplan is de beslistermijn 26 weken, de zogenoemde uitgebreide procedure. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. De vergunning wordt gepubliceerd op www.officiële bekendmakingen. In de vergunning staat hoe bezwaar of beroep kan worden ingediend. Op de pagina Bezwaar en beroep indienen leest u meer informatie.

 • Ondernemersorganisaties

  Doetinchem kent 7 ondernemersorganisaties. Bedrijven, die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Doetinchem, kunnen hier lid van worden. De IG&D De bedrijvenkring voor Industrie, Groothandel en Dienstverlening (0543) 534 585 / 06 - 51416713, www.igddoetinchem.nl waarvan de leden vooral te vinden zijn op de bedrijventerreinen in Doetinchem. Deze externe website is te bereiken met de Firefox browser. De OVD De Ondernemers Vereniging Doetinchem (0314) 769 009, www.lkkrdoetinchem.nl, waarvan de leden, vooral winkeliers, vooral te vinden zijn in en om het centrum van Doetinchem. De KHVD De Koninklijke Horeca Vereniging Doetinchem (0314) 366 355 waarvan de leden, met name horeca, vooral te vinden zijn in Doetinchem. De WOV De Wehlse Ondernemers Vereniging (0314) 840 086 (of 06-43617897) waarvan vooral de diverse bedrijven in Wehl lid zijn. De OFG De Ondernemers Federatie Gaanderen (0315) 323 071 waarvan vooral de diverse bedrijven uit Gaanderen lid zijn. Het IOGBD Het Industrieel Overleg Grote Bedrijven Doetinchem (0314) 334 455 waarvan grote productiebedrijven in Doetinchem lid zijn. De DAD De Doetinchemse Auto Dealers (0314) 322 611 waarvan een groot aantal autodealers uit Doetinchem lid zijn.

 • Passend onderwijs

  In het nieuwe stelsel passend onderwijs moeten scholen een onderwijsplek bieden aan alle leerlingen, ook leerlingen die extra steun nodig hebben. In de Achterhoek werken reguliere en speciale scholen samen om voor alle leerlingen goede onderwijsplekken te bieden. Ook de samenwerking met gemeenten is hierbij onmisbaar. De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren. Zo kan er snel en adequaat lichte zorg worden verleend. Ook kan worden voorkomen dat problemen escaleren en dat leerlingen uitvallen. De aanpak zorgt er ook voor dat leraren ondersteuning krijgen bij het omgaan met gedrags- en andere opgroeiproblematiek van hun leerlingen. Basisonderwijs Elke basisschool in de gemeente Doetinchem heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam zit de Intern Begeleider (IB-er) van de school, een gedragswetenschapper, een verpleegkundige van de GGD en een buurtcoach. Zij vormen de eerste ring om de leraren en school heen. Zij zorgen er samen met de school en ouders voor dat alle lichte ondersteuningsvragen snel antwoord krijgen, zodat school en ouders weer verder kunnen. De buurtcoach vervult een structurele bijdrage aan het ondersteuningsteam en is de schakel naar de jeugdhulpverlening. Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs De jeugdhulp in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt niet wijkgericht, maar stedelijk en zelfs regionaal georganiseerd. Zo zijn in alle scholen voor voortgezet onderwijs jeugdmaatschappelijk werkers actief. In het mbo worden trajectbegeleiders ingezet. De jeugdmaatschappelijk werkers en trajectbegeleiders werken ongeveer op dezelfde manier. Zij vervullen een brugfunctie in de ondersteuning tussen de jongere, de school en zijn of haar omgeving. De jeugdmaatschappelijk werkers en trajectbegeleiders werken binnen de scholen en zijn het aanspreekpunt voor docenten, begeleiders en leerlingen. Op deze manier kunnen de trajectbegeleiders en jeugdmaatschappelijk werkers problemen in een zo vroeg mogelijk stadium oppakken en verbindingen leggen met buurtcoachteams. Kosten Voor deelname aan welzijnsactiviteiten betaalt u een contributie of een bijdrage, die verschilt per organisatie. Lees ook Passend onderwijs

 • Parkeren

  In de gemeente Doetinchem vindt u verschillende parkeerplaatsen. Raadpleeg voor de actuele parkeerplaatsen onze digitale parkeerkaart. Gratis parkeerplaatsen U kunt gratis parkeren aan de Stationsstraat in Doetinchem (dichtbij het treinstation). Dit ligt op 10 minuten lopen vanaf het centrum. Tijdens de koopzondagen kunt u in Doetinchem op alle betaalde gemeentelijke parkeerplaatsen gratis parkeren. Gehandicaptenparkeerkaart U kunt gratis parkeren op officiële gehandicaptenparkeerplaatsen. Wel moet de geldige gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit aanwezig zijn. Met een gehandicaptenkaart mag u ook drie uur gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen. Wel moet de geldige gehandicaptenkaart zichtbaar zijn en de tijdsschijf zijn ingesteld. Lees meer op de pagina gehandicaptenparkeerkaart. Betaalde parkeerplaatsen In en rond het centrum zijn er veel betaalde parkeerplaatsen, bekijk voor meer parkeerinformatie de digitale parkeerkaart. Op sommige parkeerplaatsen rond het centrum kunt u een dagkaart kopen voor € 4,-. Ter plaatse herkent u parkeerplaatsen met het voordelige dagtarief door middel van het logo boven de parkeerautomaat. Het maximale tarief dat u hier betaalt is dus altijd € 4,-. Bij de parkeerautomaat kunt u betalen met muntgeld en pinpas. U kunt ook belparkeren of mobiel parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen, behalve in de parkeergarages en op de Varkensweide. Zo betaalt u nooit teveel. Lees meer over belparkeren. Parkeergarages In de gemeente Doetinchem vindt u drie betaalde parkeergarages. Dit zijn de Amphiongarage, de Catharinagarage en de parkeergarage boven de Media Markt. U rijdt de garage binnen en u krijgt een ticket. Met het ticket kunt u achteraf bij de automaat betalen. U kunt 24 uur per dag de garages uitrijden. Inrijden kan bij de Amphiongarage en de Catharinagarage alleen tijdens de openingstijden. In de Amphiongarage kunt u ook een dagkaart van €4 kopen. De parkeergarage boven de Media Markt is géén gemeentelijke parkeergarage.

 • Paspoort, tweede

  Een tweede paspoort, is net als uw eerste paspoort, over de hele wereld geldig. Wanneer u vaak op reis bent voor uw werk of privé en meerdere landen bezoekt, is het handig om een tweede paspoort te hebben. Waarom is het handig? U reist soms naar landen waarvoor een visum nodig is. Uw paspoort kan dan nog bij de ambassade liggen voor een visumaanvraag. Een tweede paspoort geeft u dan de mogelijkheid om toch te reizen. Een tweede paspoort kan ook handig zijn als er stempels van landen in komen te staan, die een probleem opleveren voor een ander land. Aanvraag U vraagt een tweede paspoort aan bij de gemeente waar u woont. Dit kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit hebt. U vraagt een tweede paspoort persoonlijk aan. Dit kan alleen op afspraak. Er worden vingerafdrukken van u gemaakt. U moet uw tweede paspoort persoonlijk komen afhalen. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. Daarna levert u het in bij de gemeente. Afspraak maken aanvraag tweede paspoort Verder geldt het volgende: Uw huidige paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. U moet kunnen aantonen dat u het tweede paspoort nodig hebt. Wat moet ik meenemen? Bij de aanvraag moet u alle paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaart die u hebt, laten zien. Ook als deze verlopen zijn. Een pasfoto (de foto moet voldoen aan de eisen voor een pasfoto). U moet aantonen dat u een tweede paspoort nodig hebt: Een boeking van een reis naar een land dat conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit. Een boeking voor een reis en een bewijs dat het eerste paspoort is afgegeven bij een buitenlandse vertegenwoordiging voor de aanvraag van een visum. Eventueel kun je dit navragen bij die autoriteiten. Uw bankpas (geen creditcard). Wat kost het? Een tweede paspoort kost € 73,20. Wilt u dit met spoed aanvragen, dan betaalt u € 49,85 extra. Hoe lang duurt het? Vijf werkdagen na de aanvraag van het tweede paspoort kunt u het ophalen. Hiervoor moet u in verband met het coronavirus een afspraak maken. Spoedaanvraag Als u een tweede paspoort met spoed aanvraagt vóór 13.45 uur, kunt u het meestal de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen. Vermissing Is uw paspoort gestolen of u bent het kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U hoeft niet meer naar de politie om aangifte te doen van vermissing. U kunt direct naar de gemeente om een nieuw paspoort aan te vragen. U kunt er ook voor kiezen de diefstal of vermissing te laten registreren zonder een nieuwe aanvraag te doen. Let op: U kunt alleen voor uw eigen document de vermissing doorgeven, dus niet voor het document van uw kind. Direct regelen U kunt de vermissing van uw paspoort direct regelen door de verklaring in te vullen: vermissingsverklaring U hebt hiervoor DigiD inloggegevens nodig. Let op: uw paspoort is niet direct als vermist geregistreerd. De eerstvolgende werkdag verwerkt de gemeente uw vermissingsverklaring.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties