Resultaten

11 - 20 van de 116 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Onderwijs, vergoeding huisvestingsvoorzieningen

  Scholen kunnen van de gemeente vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. U kunt hierbij denken aan nieuwbouw en uitbreiding. Maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket. Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. De aanvraag geldt voor huisvestingsvoorzieningen in het volgende jaar. Geef de volgende informatie door: waarom u de vergoeding wilt wat u met de vergoeding gaat doen de grootte en het soort huisvesting schatting van de kosten

 • Muziekevenementen

  Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Ook is het toegestaan festiviteiten in de buitenlucht te organiseren, waarbij de geldende voorschriften voor de buitenverlichting ten behoeve van sportactiviteiten worden overschreden. Ook dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Festiviteit ten minste 10 dagen voor het begin melden: Kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten Als van deze incidentele festiviteitenregeling gebruik wordt gemaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening onder hoofdstuk 4, artikel 4:3.

 • Spandoek of feestverlichting plaatsen

  Voor het plaatsen van een spandoek of andere overspanning is geen vergunning nodig. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar wordt gebracht en gebruik van de weg mogelijk blijft. Het spandoek of de feestverlichting (-versiering) moet in ieder geval zo zijn opgehangen, dat er ten minste een doorgang van 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog mogelijk blijft.

 • Vuurwerk en carbid

  In 2020 en 2021 hebben we te maken met de coronapandemie. Om de zorg niet extra te belasten heeft de overheid besloten dat het verboden is vuurwerk af te steken. In gemeente Doetinchem is het ook verboden om carbid te schieten. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het afsteken van vuurwerk en carbid schieten op 31 december 2021. Als er meer duidelijkheid is, wordt deze pagina aangepast.

 • Reinigingsrechten

  Bedrijven en instellingen (niet-woningen) die hun afvalstoffen door de gemeente laten afvoeren zijn daarvoor reinigingsrechten verschuldigd. U hoeft geen reinigingsrecht te betalen als uw afval door een particuliere afvalverwerker wordt afgevoerd. De gemeente kan u hiervan een bewijsstuk vragen. Het tarief is afhankelijk van het aantal containers, de inhoud en het aantal ledigingen van de containers of het aantal rolemmers. U vindt de tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021.

 • Vergunning vuurwerk verkopen

  Verkoopt u tot 10.000 kilogram vuurwerk, dan moet u een melding bij de gemeente indienen. Verkoopt u meer dan 10.000 kilogram vuurwerk, dan moet u een vergunning aanvragen. Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren? Dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk. Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende: U hebt een vergunning nodig van de gemeente. U mag vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Vuurwerk met de categorie F1 mag verkocht worden aan jongeren vanaf 12 jaar, F2 aan jongeren vanaf 16 jaar en F3 aan jongeren vanaf 18 jaar. U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen. Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan. Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente. Eisen aan de opslag en verkoopruimte De ruimte waar u het vuurwerk opslaat, moet voldoen aan strenge eisen. Zo gelden voor de ruimte regels over de loopafstand tot de aanwezige brandhaspels en de aanwezigheid van licht-ontvlambare stoffen en drukhouders. Verder moet er een veiligheidssymbool zichtbaar zijn en geldt er een verbod op roken en open vuur. De ruimte moet gelegen zijn op de begane grond.

 • Snoeihout verbranden

  Voor het verbranden van snoeihout is vaak geen ontheffing nodig. Een melding aan de gemeente is voldoende. De meldingsplicht geldt alleen voor particulieren in het buitengebied. Voor Paasvuren en kampvuren (o.a. bij scouting) moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Een melding is niet voldoende. Het moet als een evenement worden aangevraagd. In de maanden oktober tot en met april mag na het doen van een melding snoeihout worden verbrand. Stoken buiten deze periode is niet toegestaan. Er mag ook niet worden verbrand op zon-, erkende feestdagen en gedenkdagen (behalve Pasen). De hoeveelheid te verbranden snoeihout mag niet meer bedragen dan 25m³. Er mag alleen gestookt worden als fase 1 is afgegeven door de veiligheidsregio Noord en Oost. Bij fase 1 is het brandgevaar voor de natuur gering. Bij fase 2 geldt er een algeheel stookverbod. Dit stookverbod wordt opgeheven zodra fase 1 weer van kracht is. De veiligheidsregio Noord en Oost beheert de site www.natuurbrandrisico.nl. De melder controleert op deze site of het verbranden is toegestaan. Voorwaarden Er moet worden voldaan aan algemene voorwaarden. Snoeihout mag onder voorschriften worden verbrand. Onder snoeihout verstaan wij: hout afkomstig van landschappelijk onderhoud. Onder landschappelijk onderhoud verstaan wij: onderhoud aan struiken, hagen en bomen die geen onderdeel uitmaken van tuinen. Het melden kan telefonisch maar ook digitaal Er zijn geen kosten aan verbonden. Twee dagen na melding mag de verbranding plaatsvinden. Het melden met het formulier is zo ingericht dat u via een keuzemenu kunt zien of het verbranden van snoeihout is toegestaan. Het melden moet gebeuren op werkdagen, tijdens kantooruren, minimaal twee dagen voor de verbranding. Aanvraagformulier verbranden snoeihout U kunt bij het invullen van het formulier inloggen met uw DigiD inlogcode. Zo worden er al een aantal gegevens voor u ingevuld in een extra beveiligde omgeving.

 • Bouw en verbouw, toezicht en handhaving

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich aan de regels houdt. Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Voorbeelden bouwregels Wordt er gebouwd volgens bouwtechnische voorschriften? Is er wel een vergunning om te bouwen? Is de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen inclusief de bouwtekeningen op de bouwplaats aanwezig? Controle op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval door toezichthouders. Wanneer de gemeente vindt dat er niet volgens de regels gebouwd wordt, dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten. Toezichthouders Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft medewerkers van de afdeling wonen en bedrijven aangewezen als toezichthouders voor de volgende wetten en verordeningen: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5 Wabo) Wet Basisregistratie Personen Bomenverordening van de gemeente Doetinchem Wet Basisregistratie Personen Drank- en Horecawet en de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Doetinchem De toezichthouders van de gemeente hebben rechten om goed te kunnen controleren. Rechten van toezichthouders: Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning. Hiervoor bestaat een aparte procedure. Zij mogen informatie opvragen. Zij mogen zakelijke gegevens en documenten inzien en hiervan kopieën maken. Zij mogen zaken onderzoeken, zoals verpakkingen openen en spullen meenemen. Constateert de gemeente dat er gebouwd wordt in strijd met bouwtechnische voorschriften, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw. Op de bouwplaats moet de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen inclusief de bouwtekeningen aanwezig zijn.

 • Hondenbelasting

  Als u een hond hebt, betaalt u hondenbelasting. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan een aanslag hondenbelasting. De gemeente controleert regelmatig op hondenbezit. Hebt u een of meer honden en hebt u geen aangifte gedaan, dan kan de gemeente u alsnog een aanslag sturen. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, ligt aan het aantal honden dat u hebt. Geef daarom een verandering in het aantal honden dat u hebt door. Er kunnen verschillende redenen zijn om een wijziging door te geven: u hebt een hond gekocht u hebt een hond verkocht uw hond is overleden Uw hond aan- of afmelden Regel dit bij de digitale belastingbalie. U komt eerst op de startpagina. Hier moet u inloggen met uw DigiD om vervolgens uw hond aan of af te melden. hond aan- of afmelden Als u een hond afmeldt, hebt u misschien een bewijsstuk van de dierenarts of koper ontvangen. Voeg deze aan de melding toe. Een bewijsstuk kan zijn: een euthanasieverklaring een crematiebewijs een verkoopbewijs Wilt u aan- of afmelden zonder bewijsstuk neem dan contact met ons op. Na de afmelding wordt uw aanslag verminderd. U ontvangt hier geen gewijzigde aanslag van.  Tarieven hondenbelasting 2021 U betaalt voor de tarief 1e hond € 25,68 2e hond € 38,52 3e hond € 51,36 4e hond € 64,20 5e hond € 77,04 6e hond en elke volgende hond € 89,88 Het tarief voor een geregistreerde kennel is € 147,72

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Waarom een briefadres? U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties. Briefadres aanvragen? U kunt een briefadres aanvragen wanneer u (nog) geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft. Wat moet ik doen? U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het adres ligt. Bij gemeente Doetinchem moet u altijd telefonisch een afspraak maken. In dit verzoek moet u aangeven waarom u een briefadres wilt. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus geen postbusnummer. De gemeente behandelt uw aanvraag. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties. Wat moet ik meenemen? uw geldige legitimatiebewijs de hoofdbewoner moet bij de aanvraag aanwezig zijn de hoofdbewoner neemt zijn geldige legitimatiebewijs mee

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties