Resultaten

11 - 20 van de 93 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Bijstand - Uitkering - Participatiewet Werk

  Het kan voorkomen dat u niet (meer) zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud kunt voorzien, omdat u geen inkomen heeft en geen werk kunt vinden. Als er geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld WIA, WAJONG, studiefinanciering) voor u zijn, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet). Eerst zal bekeken worden of er werk voor u is. Vrijwel alle soorten werk worden door de gemeente acceptabel geacht, waarbij niet wordt gekeken naar uw vooropleiding, ambitie e.d. Werk gaat namelijk boven een uitkering. Als er geen werk voor u is, zal de uitkeringsaanvraag in behandeling worden genomen door de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg van de gemeente Losser. Er wordt onderzoek verricht om vast te stellen of u recht op een uitkering heeft. Tijdens de behandeling van uw aanvraag, wordt aan u een consulent toegewezen. Hij/zij is een medewerker van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, die als uw contactpersoon zal functioneren. U kunt bij hem/haar terecht met al uw vragen over de uitkering en de toepassing van de wet- en regelgeving. Kostendelersnorm Binnen de Participatiewet geldt de kostendelersnorm. Wanneer meerdere mensen van 21 jaar en ouder een woning delen, kunnen de kosten worden gedeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met uw kind(eren), kleinkind(eren), (schoon)ouders, broer, zwager, (schoon)zus een woning deelt. Daarom wordt de bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar en ouder in één huis wonen, hoe lager de uitkering. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee: Inwonenden jonger dan 21 jaar. Inwonenden van 21 jaar en ouder die studeren. Inwonenden van 21 jaar en ouder die een commerciële overeenkomst hebben met de verhuurder. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Jongeren tot 27 jaar: eerst zoekperiode van 4 weken Voor jongeren van 18 tot 27 jaar, die een uitkering willen aanvragen, geldt een zoekperiode van 4 weken. Nadat de jongere zich heeft gemeld voor een uitkering, wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek. Daar wordt verteld dat hij of zij eerst 4 weken zelf moet zoeken naar werk of een geschikte opleiding. Heeft de jongere na deze 4 weken nog steeds geen werk of opleiding gevonden, dan moet de jongere zich binnen 2 weken opnieuw melden en kan hij een aanvraag uitkering indienen. Alleen wanneer iemand aantoonbaar geen werk of opleiding heeft kunnen vinden, wordt een uitkering verstrekt. Betaaldatum uitkering Wanneer een uitkering wordt toegekend, wordt deze uitkering achteraf betaald. De uitkering zal rond de 5e van de maand volgend op de maand waarop de uitkering betrekking heeft worden betaald. De uitkering over de maand september bijvoorbeeld wordt dan rond 5 oktober betaald. Strenge arbeidsverplichtingen Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Iedereen heeft door de Participatiewet voortaan dezelfde arbeidsverplichtingen. De gemeente verwacht van uitkeringsgerechtigden dat ze actief naar werk zoeken. Werk moet ook geaccepteerd worden als dat betekent dat iemand daar dagelijks lang voor moet reizen. Verder moeten kennis en vaardigheden bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Ook gelden er nog andere verplichtingen. Alleen bij dringende redenen mag de gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen verlenen. De ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen (tot 5 jaar) blijft bestaan, maar moet door de cliënt zelf aangevraagd worden. De Participatiewet is streng voor mensen die zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. Wie onvoldoende zijn best doet om werk te krijgen of te behouden, krijgt een lagere of helemaal geen uitkering. De gemeente kan de uitkering pas herstellen als de bijstandsgerechtigde kan aantonen dat hij of zij de verplichtingen alsnog is nagekomen. Als een uitkeringsgerechtigde binnen twaalf maanden na het opleggen van een maatregel opnieuw de arbeidsverplichtingen niet nakomt, moet de gemeente hem of haar een zwaardere straf opkeggen. Uitkeringsgerechtigden die zich misdragen tegenover ambtenaren van de gemeente lopen het risico dat hun uitkering direct wordt verlaagd of stopgezet. De rechten en plichten van een uitkeringsgerechtigde staan in de folder Rechten en Plichten. Tegenprestatie De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen, een tegenprestatie naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt zelf de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Bijvoorbeeld of iemand al vrijwilligerswerk verricht of mantelzorger is. Werkloos na uw 50e: dan mogelijk recht op IOAW Bent u geboren vóór 1 januari 1965 werkloos geworden na uw 50e jaar. Dan hebt u misschien recht op een uitkering levensonderhoud op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en niet via de Wet werk en bijstand. De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers en er zijn een paar verschillen ten opzichte van de Participatiewet. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u geboren bent vóór 1 januari 1965, na uw 50e werkloos bent geworden en de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) helemaal is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Hoe aan te vragen Een aanvraag voor een bijstandsuitkering Participatiewet via de gemeente Losser gaat digitaal via www.werk.nl. U moet daarvoor inloggen met uw DigiD-code en een aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering invullen. Als u nog niet ingeschreven bent als werkzoekende bij het UWV moet u zicht eerst via dezelfde site www.werk.nl nog inschrijven. Nadat u het digitale aanvraagformulier aan de gemeente Losser heeft verzonden, wordt binnen 1 week contact met u opgenomen. Hebben wij na een week nog geen contact met u opgenomen, neem dan telefonisch contact met ons op tussen 9.30 en 15.30 uur via 053-5377400. Vervolgens zult u dan worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Let op: jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen vanwege de zoekperiode geen digitale uitkeringsaanvraag doen via werk.nl. Zij kunnen direct contact opnemen met de afdeling WIJZ, via wijz@losser.nl of 053-5377400.   Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd en hebt u een inkomen onder het bijstandsniveau  (is uw inkomen uit bijv.  AOW en/of pensioen lager dan de bijstandsnorm) dan hoeft u zich niet te melden de gemeente, maar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Deventer. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd van de gemeente Losser of er recht bestaat op aanvullende bijstand. De SVB laat u tijdig weten of u wellicht voor bijstand in aanmerking komt. U kunt vervolgens zelf bepalen of u een aanvraag daarvoor bij de SVB wilt indienen. Doorgeven van wijzigingen via mutatieformulier Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Het mondeling of telefonisch doorgeven van een wijziging aan één van onze medewerkers is dus niet voldoende. Van alle wijzigingen moet u een bewijsstuk meesturen. U moet ons altijd via het mutatieformulier inlichten als er wijzigingen zijn die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering / inkomensvoorziening of op de hoogte ervan. De wijzigingen hebben betrekking op de persoonsgegevens/burgerlijke staat, de woonsituatie, het inkomen en/of vermogen van u, uw partner en/of eventuele kinderen. U kunt het mutatieformulier en de toelichting op het mutatieformulier downloaden. Bijstandsuitkering en eigen inkomsten (inkomstenverklaring) De uitkering is een aanvulling op eventuele eigen inkomsten, al dan niet uit arbeid. Blijven uw eigen maandelijkse inkomsten onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan bestaat er recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Heeft u zelf inkomsten uit arbeid dan dient u hiervan maandelijks bewijsstukken aan te leveren. Naast de betreffende loonspecificaties moet ook maandelijks een inkomstenverklaring worden ingeleverd. Op deze manier kan op de juiste manier worden berekend of er nog recht op aanvullende uitkering bestaat en zo ja, hoe hoog die uitkering moet zijn. U kunt hier een nadere toelichting over bijstandsuitkering en eigen inkomsten downloaden. Boete bij niet nakomen inlichtingenplicht - Fraude De overheid vindt dat alleen mensen een uitkering mogen krijgen die daar echt recht op hebben en pakt fraude met uitkeringen aan. Daarom gelden strengere regels wanneer iemand zich niet aan de inlichtingenverplichting houdt. U krijgt daarom een boete als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt. Dat is als u met opzet informatie niet of te laat doorgeeft. Deze boete kan even hoog zijn als het bedrag dat u hierdoor teveel aan bijstand heeft ontvangen. Ook wanneer u niet teveel uitkering heeft ontvangen, maar relevante inlichtingen toch te laat verstrekt, kunt u een boete krijgen. Naast een boete moet u ook het bedrag aan bijstand terug betalen waar u geen recht op had. Let dus goed op dat u alle informatie over inkomsten, werk of uw gezinssituatie op tijd doorgeeft. De inlichtingenplicht geldt voor iedereen vanaf het moment dat de uitkering wordt aangevraagd. Vraagt u als echtpaar een bijstandsuitkering aan, dan geldt deze verplichting ook voor uw partner. Gegevens inzien via het digitaal klantdossier Werk en Inkomen Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV Werkbedrijf? Hebt u een WW-uitkering via UWV? Of ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente Losser? Dan heeft u via de website www.werk.nl inzage in uw klantgegevens. Meer informatie www.werk.nl www.svb.nl Vragen? Heeft u nog vragen over de individuele inkomenstoeslag of wilt u daarover een afspraak maken met een medewerker van de afdeling WIJZ, dan kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400. U kunt de afdeling WIJZ ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.

 • Bijstand voor ondernemers

  ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert twee financiële regelingen uit voor ondernemers in opdracht van de gemeente Losser: 1. Bbz Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze wettelijke regeling biedt financiële ondersteuning aan Ondernemers Oudere ondernemers Beëindigende ondernemers Starters Zijn de inkomsten uit uw bedrijf tijdelijk niet meer voldoende om  de noodzakelijke kosten te betalen? Heeft u betalingsproblemen of moet u noodzakelijke investeringen doen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een Bbz krediet en/of inkomensaanvulling. Ook voor oudere ondernemers, ondernemers die gaan stoppen met het bedrijf en starters kent het Bbz mogelijkheden. Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek, kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100). Meer informatie vindt u ook op www.rozgroep.nl/bbz. 2. IOAZ IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Dit is een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, die ingaat wanneer u het bedrijf stopt tot het moment dat u, inmiddels ex-ondernemer, recht heeft op AOW. U komt mogelijk in aanmerking wanneer u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf haalt om van te leven, 55 jaar of ouder bent, gaat stoppen met het bedrijf en de afgelopen 10 jaar onafgebroken heeft gewerkt, waarvan minimaal de laatste 3 jaar als zelfstandige. LET OP! Wanneer u gebruik wilt maken van de IOAZ-regeling, moet u dit aanvragen vóór de beëindiging van het bedrijf en vervolgens moet het bedrijf beëindigd worden binnen maximaal 1,5 jaar na toekenning van de IOAZ. Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek, kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100). Meer informatie vindt u ook op www.rozgroep.nl/ioaz-regeling. 

 • Bijzondere bijstand

  Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een laag inkomen op of net boven het minimumloon hebt, kan het voorkomen dat u bijzondere kosten heeft waarvoor u geen geld hebt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een beroep doen op de bijzondere bijstand. Rekening houdend met uw vermogen en uw financiële draagkracht kunt u dan een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor deze kosten krijgen. Het is wel noodzakelijk dat u eerst probeert de kosten vergoed te krijgen bij een “voorliggende voorziening”, zoals bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar. Voor medische kosten wordt in principe geen bijzondere bijstand verstrekt, omdat u zich hiervoor kunt verzekeren. Op tijd indienen van de aanvraag Het is belangrijk dat u een aanvraag bijzondere bijstand op tijd indient. Dat wil zeggen vlak vóór dat u de kosten gaat maken of direct nadat u de kosten hebt gemaakt (in ieder geval binnen een maand). Let op: dit is niet de datum van de factuur! Doet u dat niet, dan zal de aanvraag moeten worden afgewezen, omdat niet meer kan worden vastgesteld of de kosten voor u noodzakelijk zijn. Heeft u een inkomen tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm dat bestaat er voor u géén financiële draagkracht. Wanneer uw inkomen net iets boven deze grens ligt, wil dat niet zeggen dat u helemaal niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. In die gevallen wordt gekeken naar uw financiële draagkracht. Dit kan betekenen dat misschien niet alle kosten worden vergoed, maar u misschien nog wel in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. U kunt een aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) en een inlichtingenformulier bijzondere bijstand (PDF) downloaden en zelf uitprinten. Let hierbij op het volgende: In de bijlage Toelichting aanvraag bijzondere bijstand (PDF), staat precies aangegeven welke bewijsstukken u moet aanleveren. Ook wordt uitgelegd wanneer u kunt volstaan met alleen het aanvraagformulier of als u naast het aanvraagformulier ook nog het inlichtingenformulier moet invullen en inleveren. Dit is afhankelijk van de vraag of u al bij ons bekend bent en of wij al veel gegevens en bewijsstukken van u hebben. Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij deze formulieren en (kopieën van) bewijsstukken nodig. Als de aanvraag niet compleet is, kan de aanvraag niet door ons in behandeling worden genomen. De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar: Gemeente Losser Postbus 90, 7580 AB Losser t.a.v. afdeling WIJZ, team Werk en Inkomen U mag de ingevulde formulieren en bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl Vragen? Heeft u nog vragen over bijzondere bijstand dan kunt u team Werk en Inkomen bereiken via email wijz@losser.nl. Ook zijn we op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 en 15.30 uur via het telefoonnummer 053 5377400. Tussen 9.30 en 15.30 uur kunt u de afdeling WIJZ ook bezoeken in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.

 • Boete onjuiste informatie Basisregistratie personen

  Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie personen (BRP). De juiste gegevens zijn belangrijk om bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken. De gegevens worden ook gebruikt door instellingen als pensioenfondsen en de belastingdienst. Op die manier hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. De gemeente Losser kan een boete opleggen aan inwoners, die (bewust of onbewust) bijdragen aan onjuiste informatie in de BRP. Onjuiste informatie belemmert het werk van de gemeente, maar ook van andere instellingen die gebruik maken van de BRP. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente. De meeste inwoners geven gelukkig tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP. Wanneer kunt u een boete krijgen? Een boete kan worden opgelegd als u (bewust) bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. U riskeert bijvoorbeeld een boete: Als u uw verhuizing niet doorgeeft; Als u niet meewerkt aan een adresonderzoek; Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen, of Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. Voor welke overtredingen u een boete kunt krijgen leest u in de Beleidsregel bestuurlijke boete BRP. Hoe hoog is de boete? De hoogte van de boete kan variëren, maar deze is maximaal 325 euro. Voor u de boete opgelegd krijgt kunt u een waarschuwing krijgen, maar u kunt ook een boete opgelegd krijgen zonder waarschuwing. Is bezwaar tegen de boete mogelijk? Ja, u kunt bezwaar maken tegen een boete. Dit moet u binnen zes weken na de datum van het besluit doen. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaarschrift.

 • Brandveilig gebruik

  Een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een gebouw is nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen, hotels en tehuizen met nachtverblijf voor meer dan 5 personen. Bij een aanwezigheid van meer dan 50 mensen tegelijkertijd in een bouwwerk of een woonfunctie voor kamergewijsverhuur kan volstaan worden met een melding. Op deze bouwwerken zijn rechtstreeks de algemene regels over brandveiligheid uit het Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) van toepassing.

 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

  De gemeente Losser heeft buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en partnerschappen. U kunt hieruit een keuze maken. Spreekt u geen voorkeur uit dan wordt u een ambtenaar toegewezen. De ambtenaar van de burgerlijke stand die uw huwelijk zal voltrekken neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Samen met u zal de ambtenaar de huwelijksvoltrekking voorzien van een persoonlijk karakter, waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen. Onderaan deze pagina stellen de Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand - de Babsen - zichzelf voor. “Eigen” ambtenaar van de burgerlijke stand Het is mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een “eigen” ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierbij kunt u denken aan een vriend, vriendin of familielid. Deze persoon zal dan voor één dag, uw huwelijksdag, worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Losser. Voorwaarde hierbij is wel dat de betreffende persoon al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt een verzoek voor een “eigen” ambtenaar van de burgerlijke stand indienen bij de gemeente. Daarvoor kunt u gebruik maken van het formulier Aanvraag benoeming Babs Losser. Er zijn kosten verbonden aan een dergelijk verzoek. Kijkt u hiervoor bij het onderdeel kosten op de pagina Huwelijk of partnerschapsregistratie. De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand - Babsen: Astrid Olde Olthuis “Wil je met me trouwen?” met een volmondig “ja” hebben jullie de eerste stap gezet. Daarna moet er natuurlijk van alles geregeld worden voor de mooiste dag van jullie leven. Het lijkt mij prachtig om onderdeel te mogen zijn van jullie mooiste gelofte.  Om een persoonlijk verhaal te kunnen houden, maak ik eerst een afspraak om elkaar te leren kennen. Hierin vertellen jullie wat jullie belangrijk vinden en wie jullie zijn. Voorop staat dat jullie centraal staan. Samen nemen we alle details van de ceremonie door. Dit kan in het ABN, Twents maar ook in het Duits of Engels.  Wie ben ik? Astrid, een echte Tukker, gek op Twente en alles wat daarmee te maken heeft. Ik woon in Losser. Om fit te blijven vind je me regelmatig op de fiets: racefiets, MTB of gewone fiets dat maakt me niet uit. Lekker buiten in beweging zijn vind ik belangrijk. Daar heb ik zelfs mijn werk van gemaakt. Daarnaast ben ik freelance tekstschrijver.  Veel plezier en succes gewenst met de voorbereidingen van jullie dag.  Mieke Nijhof-Demmer Trouwen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van twee mensen. Om jullie trouwdag als één van de mooiste dagen van je leven te laten verlopen, komt daar heel wat bij kijken. Zoveel dingen die je moet regelen en zoveel zaken om aan te denken: van kleding tot muziek, de trouwlocatie en natuurlijk de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Iedereen die aan jullie dag mee werkt zal ongetwijfeld zijn best doen om jullie een onvergetelijke trouwdag te bezorgen. Om het officiële gedeelte van de huwelijksplechtigheid zo persoonlijk mogelijk te houden, is het vanzelfsprekend dat de buitengewoon ambtenaar op kennismakingsbezoek komt bij het aanstaande bruidspaar, want de toespraak moet natuurlijk wel op het bruidspaar afgestemd zijn. Juist omdat elk bruidspaar zo anders is vind ik het voltrekken van huwelijken zo leuk. Ik wens alle bruidsparen een hele fijne dag toe en een mooie toekomst samen en misschien wel tot ziens. Ine Peters-Welhuis Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vind ik het een bijzonder, waardevolle en vooral ook leuke taak om een huwelijk of partnerschapsregistratie te mogen voltrekken. Het is immers een mooie en belangrijke dag in het leven van twee mensen die van elkaar houden.Ine Peters Ik vind het belangrijk om te weten wie jullie zijn en wat jullie wensen zijn. Wij maken vooraf met elkaar kennis en dat vindt meestal plaats bij het toekomstige bruidspaar thuis. Op die manier kunnen wij samen de huwelijksceremonie een persoonlijk accent, maar er ook zo ontspannen mogelijke invulling aan geven. Mijn toespraak wordt helemaal op jullie afgestemd. Omgekeerd zal het voor jullie ook prettig zijn om iets van mij te weten. Ik ben getrouwd en heb twee zonen en ik ben geboren en getogen in de Lutte. Daar woon ik thans nog steeds met veel plezier. Ieder bruidspaar is weer anders en dat maakt het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zo boeiend. Iedere keer ervaar ik het als zeer bijzonder dat ik deelgenoot mag worden hoe tussen twee mensen de relatie is gegroeid. Ik wens jullie samen veel succes met alle voorbereidingen, een goede toekomst en misschien tot ziens. Jos Senger Trouwen of geregistreerd partnerschap is één van de belangrijke stappen in een mensenleven. Jullie hebben voor elkaar gekozen en willen dit middels de officiële (wettelijke) weg bevestigen. Hét JA-woord, geven kan in de gemeente Losser op verschillende locaties. Wat mooi dat de hele gemeente Losser tot ‘Huis der gemeente’ is aangewezen. Dit maakt het voor jullie mogelijk om op allerlei fantastische plekken in onze gemeente te trouwen of het partnerschap officieel te maken. De prachtige plekken: bijvoorbeeld in Beuningen, De Lutte of Losser, lenen zich bij uitstek voor dit belangrijke moment in jullie leven. Voor het bezegelen van deze belangrijke stap heb je ook een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) nodig. Ook die mag je, naast de locatie, zelf kiezen. Mijn collega’s BABS-en  en ik ijveren om voor het aanstaande paar, dit mooie (serieuze) moment tot onderdeel van de feestelijkheden te laten zijn. Wij weten dat erop zo’n dag veel op jullie afkomt. De omlijsting en de voltrekking is bij de BABS-en van de gemeente Losser in goede handen. Heel graag stel ik mij daarom ten dienste om de verbintenis tussen twee mensen, die elkaar hebben gevonden, te sluiten. In einem Vorgespräch werde ich zusammen mit Euch versuchen, eine schöne Feier, Euren Wünschen entsprechend, in einem dem Anlass entsprechendem Rahmen zu gestalten. Damit für Euch, Eure Familie und Freunde der Tag unvergesslich wird. Whether it be in English language, German or just Twents, the core remains to keep both of you in the center of the ceremony. Rechtervoort wödt der al meer trouwt en dat is gloepens mooi! Leu dee mekaar vunnen hebt wilt dat vast loaten leggen. Ik bin der bie! Ik heb der onmeunig völ zin an! Mijn naam is Jos Senger(1956) en ben geboren, getogen en woonachtig in De Lutte. Ik ben gehuwd met Carla Senger-Nijhuis en samen hebben we een dochter en een zoon. Sinds 1 juni 2013 ben ik ‘vutter’. Daarvoor was ik 39 jaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee in het Westen van het land, maar ook heel veel in het buitenland. Vrijetijdsbesteding: vrijwilligerswerk, webmaster, fotografie, carnaval en redactiewerk. Ik wens jullie veel succes met jullie keus en mogelijk tot ziens.

 • Collectevergunning

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat dat het verboden is om zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daarvoor een intekenlijst aan te bieden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: het aanbieden van goederen, waaronder ook geschreven of gedrukte stukken vallen; het aanbieden van diensten of het aanvaarden van geld of goederen, als daarbij de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of deels voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd; het van deur tot deur werven van donateurs (middels intekenlijst). Informatie over collectes vindt u op de site van Centraal Bureau Fondsenwerving (CFB), www.cbf.nl. Op de website van het CFB vindt u het actuele collecterooster van alle gemeenten, de toegekende collectevergunningen en informatie over de opbrengst van de gehouden collectes, voor zover doorgegeven.

 • Drank- en horecavergunning

  Op grond van de Drank- en Horecawet moet u een drank- en horecavergunning aanvragen als: U een zaak wilt starten of overnemen. De in de vergunning vermelde ’persoon’ of ’leidinggevende’ wijzigt. De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt. Voordat een vergunning wordt verleend, controleert de gemeente of uw inrichting en de personen die u in de aanvraag vermeldt, voldoen aan alle eisen van de Drank- en Horecawet. Een vergunningaanvraag is met name noodzakelijk voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. U moet een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit indienen voor het oprichten/wijzigen van de inrichting. U kunt deze melding, met de daarvoor vereiste gegevens, indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze module is te bereiken via de website www.aimonline.nl Mogelijk moet u een melding brandveilig gebruik indienen. De indieningseisen voor de melding brandveilig gebruik kunt u vinden in het Bouwbesluit 2012. De melding brandveilig gebruik moet u indienen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl > optie: Bouwwerk brandveilig gebruiken. Als u voor de oprichting van het bedrijf gaat (ver)bouwen is veelal ook een bouwvergunning nodig. Wanneer u een bestaand bedrijf zodanig verandert dat het niet langer in overeenstemming is met de geldende vergunning, bent u verplicht dit binnen één maand bij de burgemeester te melden.

 • Erkenning kind en ouderlijk gezag

  Beschrijving Als u een kind verwacht en u bent niet met uw partner getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap dan is de moeder de enige juridische ouder en heeft zij automatisch ouderlijk gezag. De vader of duomoeder (ook wel meemoeder genoemd) moet eerst het kind erkennen om juridisch ouder te worden. De erkenning regelt u bij de gemeente of bij een notaris. Voor de erkenning van uw (on)geboren kind moet u samen naar het Gemeentehuis komen. Als de partner al eerder een kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/zij de erkenning alleen doen, zie voorwaarden. In beide gevallen maakt u een afspraak. Na de geboorte kan gezamenlijk ouderlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank. Afspraak maken U kunt zelf een afspraak maken of bel 053-5377444. Afspraak maken voor erkenning tijdens de zwangerschap Afspraak maken voor erkenning na de geboorte van het kind Voorwaarden Voor de erkenning van uw eerste kind komt u samen. Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/ zij de erkenning alleen doen. In dat geval neemt u mee: Het door de moeder ondertekende formulier toestemming erkenning. Het identiteitsbewijs van de moeder. Een geldig eigen identiteitsbewijs. Bijzonderheden Ouderlijk gezag Alle informatie over het ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl) Ouderschap duomoeder Alle informatie over het ouderschap van een duomoeder (Rijksoverheid.nl) Naamskeuze Alle informatie over naamskeuze (Rijksoverheid.nl) Meer informatie Alle informatie over erkenning kind (Rijksoverheid.nl) Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

 • Geboorteaangifte

  Beschrijving Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen moet u hiervan aangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. Dit kan alleen op afspraak. Bij ‘Voorwaarden’ ziet u het schema met de uiterlijke aangiftedag. Tijdens de aangifte moet u de namen van het kind doorgeven (zowel voor- als achternaam).  Kijkt u voor meer informatie hierover bij 'Bijzonderheden'. Afspraak maken U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 053-5377444 tijdens kantooruren. Voorwaarden U neemt mee: Uw geldig identiteitsbewijs. (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Als u gehuwd of geregistreerd partner bent een trouwboekje/partnerschapsboekje, niet verplicht maar gewenst. Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend. Alle informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag. Als u heeft een bewijs van de geboorte (verklaring arts, verloskundige). Kijk bij ‘Bijzonderheden’ als één of beide ouders in het buitenland wonen en het kind in Losser is geboren. Een verklaring van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. (Dit is niet nodig als het kind al erkend is. Zie erkenning kind en ouderlijk gezag ) Schema aangiftedag U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen. Schema aangiftedag van geboorte Geboren op Laatste dag van aangifte Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag             Bij algemeen erkende feestdagen gelden andere termijnen. Bel in dat geval met de gemeente via 053-5377444 tijdens kantooruren. Dat moet u ook doen als u geen aangifte kunt doen binnen de gestelde termijn. Aangifte kan gedaan worden door: De vader, de meemoeder/duomoeder of de moeder van het kind. Een persoon die bij de geboorte aanwezig was. Een bewoner van woning waar het kind is geboren. Het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren. Bijzonderheden Erkennen van een kind Als de ouders niet getrouwd zijn, dan kan de vader of de meemoeder/duomoeder (de vrouwelijke echtgenote/partner van de moeder) het kind erkennen door zijn/haar  ouderschap te laten registreren bij de gemeente. Alle informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag Ouderschap duomoeder Alle informatie over het ouderschap van een duomoeder Voornaam kind kiezen De keuze van voornaam is in principe vrij, maar de voornaam kan worden geweigerd.Meer informatie over voornaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl). Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land. Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voornaam beslist de rechter. Meer informatie over naamswijziging (Dienst Justis.nl) Achternaam kind kiezen Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader of meemoeder. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, wat de achternaam wordt. Meer informatie over achternaam kind kiezen (Rijksoverheid.nl) Aangifte geboorte in het buitenland Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten. Meer informatie over aangifte geboorte in het buitenland (Rijksoverheid.nl) Ouder(s) wonen in het buitenland Wanneer één of beide ouders in het buitenland wonen, en het kind wordt in Losser geboren, dan moet er meestal een verklaring van burgerlijke staat worden overhandigd van die ouder(s).  Deze verklaring moet in de woongemeente opgevraagd worden. Dit bewijs moet voldoen aan legalisatievoorwaarden. Meer informatie over legalisatie van documenten (Rijksoverheid.nl). Geboorteakte Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Als u een kopie van de geboorteakte wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Uitgebreide informatie vindt u bij het onderwerp 'Akten Burgerlijke Stand’ Meer informatie Alle informatie over geboorteaangifte Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties