Resultaten

11 - 20 van de 22 Resultaten
Toon producten van Rozendaal
 • Koopzondagen

  Een gemeente heeft de mogelijkheid om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. In verband met het rustieke en winkelarme karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur van Rozendaal geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen. Wel bestaat op basis van artikel 5 van de winkeltijdenverordening Rozendaal 2002 de mogelijkheid om ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, ontheffing van het verbod om op zondag goederen te verkopen aan te vragen. Zie ook ontheffing winkelopenstelling.

 • Drank- en horecavergunning

  In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines of bedrijfsrestaurants en slijterijen. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen als: u een zaak wilt starten de in de vergunning vermelde "leidinggevende" wijzigt de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt

 • Collectevergunning

  Met de afgifte van een collectevergunning verleent het gemeentebestuur toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel. Bij verlening van de vergunning wordt niet alleen gelet op het doel van de inzameling, maar ook op het tijdstip van collecteren. Om een zekere spreiding in collecteren te garanderen wordt een planning gemaakt. Er is een collecterooster met zogenaamde "vrije perioden" opgesteld. Deze zijn mede bepalend voor de afhandeling van het verzoek

 • Kledinginzamelingvergunning

  Een kledinginzamelingvergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding. In verband met de aanwezigheid van twee permanente inzamelingscontainers wordt in principe slechts 1  vergunning per jaar verleend voor het huis aan huis inzamelen van textiel. Deze wordt in beginsel alleen verleend aan instellingen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan wel aan instellingen die met betrekking tot het inzamelen van kleding in het afgelopen jaar door het CBF positief beoordeeld zijn.

 • Gebruiksvergunning brandveiligheid

  Een gebruiksvergunning in het kader van de brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er feesttenten worden gebruikt tijdens een feest of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw moeten worden opgeslagen.

 • Winkelopenstelling ontheffing

  Een winkelopenstelling ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. De winkelopenstellingstijden worden geregeld in de Winkelsluitingswet en de gemeentelijke Winkeltijdenverordening. In verband met het rustieke en winkelarme karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur van Rozendaal geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, om ontheffing te verlenen van het verbod een winkel geopend te hebben op zon- en feestdagen. Wel bestaat op basis van artikel 5 van de verordening de mogelijkheid om ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, ontheffing van het verbod om op zondag goederen te verkopen aan te vragen. Een dergelijke ontheffing moet worden aangevraagd als buiten de vastgestelde openingstijden (bijv. op zondag) feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen worden georganiseerd.  

 • Milieuvergunning /Activiteitenbesluit

  Activiteitenbesluit Vanaf 1 januari 2008 hebben twaalf Algemene Maatregelen van Bestuur plaatsgemaakt voor een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur, namelijk het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit. Tijdens deze samenvoeging is ook regelgeving voor lozingen die vallen onder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Wanneer u een bedrijf start of uw huidige bedrijf wijzigt of uitbreidt dan valt het bedrijf onder de algemene regels (het Activiteitenbesluit), tenzij het daarvan is uitgezonderd. In dat geval geldt de milieuvergunningplicht. Naast het stroomlijnen van de milieuwet- en regelgeving is getracht om een groot aantal bedrijven die voorheen onder de vergunningplicht vielen, per 1 januari 2008 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te laten vallen. Milieuvergunning Bedrijven die volgens het Activiteitenbesluit vergunningplichtige bedrijven zijn, dienen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting of voor het veranderen of wijzigen van een bestaande inrichting, een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan te vragen. Melding verandering inrichting (artikel 8.19 Wet milieubeheer). Bij bepaalde wijzigingen kan de ondernemer volstaan met een melding in het kader van de actuele milieuvergunning. Volstaan kan worden met een melding verandering inrichting, indien veranderingen die op zich 'in strijd' zijn met de milieuvergunning niet leiden tot een hogere milieubelasting.

 • Toestemming borden paatsen langs openbare weg

  Tijdelijke voorwerpen op de openbare weg worden meestal geplaatst om een evenement publiekelijk aan te kondigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beurzen, shows, tentfeesten, straatmarkten en circussen. Er mogen uitsluitend driehoeksborden geplaatst worden op de door de gemeente aangewezen locaties en overigens is het beleid van de gemeente in beginsel op het volgende gericht: • Er wordt alleen vergunning verleend voor het plaatsen van reclameborden voor eenmalige evenementen; • Er wordt vergunning verleend voor maximaal 6 reclameborden • Er wordt slechts vergunning verleend voor reclameborden betreffende evenementen die in Rozendaal dan wel in buurgemeente Rheden plaatsvinden; • In afwijking van punt 2. wordt ook vergunning verleend voor reclameborden betreffende evenementen die door Rozendaalse verenigingen buiten Rozendaal worden gehouden; • Indien er vergunning voor een bepaald tijdvak is verleend/zal worden verleend, zal er in die periode geen andere vergunning verleend worden; • Er wordt geen vergunning verleend voor handelsreclame van bedrijven betreffende de promotie van shows, verkoopacties e.d..

 • Evenementenvergunning

  Een evenementenvergunning geeft toestemming voor het organiseren van een evenement. Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: • bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen; • markten als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet • kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen • het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties • activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rozendaal Onder evenement wordt mede verstaan: Een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht (niet zijnde een betoging), een straatfeest of buurtbarbecue, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg. 

 • Loterijvergunning

  Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting. Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht, als een loterij voor het publiek openstaat. Wanneer de loten alleen in besloten kring - bijvoorbeeld binnen een vereniging - worden verkocht is geen loterijvergunning nodig De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. Of een loterij daaronder valt is afhankelijk van de omvang van de prijzenpot. Deze moet kleiner zijn dan € 4.500,=. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting. Indien er meer dan € 4.500,= aan prijzen te verdelen is, is er geen sprake meer van een klein kansspel en moet een vergunning bij het Ministerie van Financiën worden aangevraagd in verband met de af te dragen kansspelbelasting.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties