Resultaten

11 - 20 van de 203 Resultaten
Toon producten van Schouwen-Duiveland
 • Asverstrooiing

  Wanneer u de as van uw dierbare wilt verstrooien, moet u een keuze maken waar u de as wilt verstrooien.Het verstrooien van as op eigen grond of op gemeentegrond is zonder toestemming toegestaan. Voor het verstrooien van as op de gemeentelijke begraafplaatsen hebt u een vergunning nodig.Er zijn enkele algemeen geldende regels voor asverstrooiing:incidentele asverstrooiing is verboden, wanneer u daardoor hinder of overlast veroorzaakt voor derdenwilt u verstrooien op het grondgebied van een andere eigenaar dan de gemeente, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar. Zo mag verstrooien in een achtertuin alleen als de eigenaar daar toestemming voor geeft.bij verstrooiing op binnenwateren is het verplicht vooraf een melding te maken bij RijkswaterstaatAs van crematies kan worden bijgezet op de begraafplaats in de asbus of worden uitgestrooid op speciale gedeelten van de begraafplaats, de zogenaamde strooivelden. Het plaatsen van een urn, zonder vergunning en zonder enig bericht aan de houder van de begraafplaats, is in strijd met de wet.Op de begraafplaats kan as verstrooid worden op een speciaal gedeelte van de begraafplaats. Op het strooiveld kan geen monument worden geplaatst omdat hier meerdere verstrooiingen plaatsvinden. Het verstrooien kan enkel plaatsvinden in aanwezigheid van de begraafplaatsbeheerder. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via de cluster Burgerzaken.Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland.Voor meer informatie kunt u, op werkdagen, contact opnemen met de volgende personen:voor de kernen Brouwershaven, Dreischor, Kerkwerve, Noordgouwe, Zierikzee en Zonnemaire: J. van Nieuwenhuijze (0111) 452 232 (Burgerzaken), W. Rotte 06 51 36 62 75 (beheerder begraafplaatsen)voor de kernen Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland: T. Gebraad (0111) 452 234 (Burgerzaken), J. Brekelmans 06 51 52 22 44 (beheerder begraafplaatsen)voor de kernen Burgh, Burghsluis, Ellemeet, Haamstede, Noordwelle, Renesse, Scharendijke, Serooskerke en Westenschouwen: R. Deurloo-van Dongen (0111) 452 236 (Burgerzaken), H. Seinen 06 51 52 22 43 (beheerder begraafplaatsen)

 • Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), terugmelding

  De gemeente houdt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bij. Deze administratie bevat alle adressen en gebouwen binnen de gemeente. Het kan zijn dat deze administratie niet compleet of up-to-date is. Via deze pagina kunt u onvolkomenheden aangeven.

 • Basisregistratie personen (BRP), uittreksel

  Een uittreksel uit de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente staat ingeschreven.Soms hebt u een uittreksel nodig uit de BRP. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, gaat trouwen of scheiden. Hierin staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats vermeld. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente.

 • Basisregistratie personen, (BRP) inzien of wijzigen

  In de Basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.U kunt gegevens die over u bekend zijn bij de gemeente inzien in het gemeentehuis. U kunt uw gegevens ook inzien op mijn.overheid.nl. Daarvoor hebt u een DigiD nodig en moet u zich registreren.

 • Bed & Breakfast

  Als u in uw eigen woning een Bed & Breakfast aanbiedt, moet u dit melden bij de gemeente.Voor het aanbieden van een Bed & Breakfast gelden de volgende voorwaarden:u biedt aan maximaal vijf personen tegelijkertijd logies aande woning wordt bewoond door de hoofdbewoner(s)het gebouw heeft de bestemming 'wonen' en is geschikt voor permanente bewoninghet gebouw is het hoofdgebouw van het perceeler ontstaat geen onevenredige verkeers- en parkeeroverlast voor de omgevinger mogen slechts terughoudende reclame-uitingen geplaatst worden, neon is niet toegestaande woning voldoet aan bijlage 3 en 4 van de Bouwverordeningten behoeve van de heffing van toeristenbelasting houdt u een juist en actueel nacht(verblijf)register bijer is geen volwaardige keuken toegestaan. Een kitchenette is wel toegestaan: een kleinschalige kookgelegenheid bestaande uit een aanrecht ten behoeve van een koffiezetapparaat, waterkoker, een kookplaat met één pit, een (combi)magnetron/oven en een koelkast. Een kitchenette is niet bestemd voor het bereiden van complete maaltijden

 • Begraafplaatsen, meldingen

  Op Schouwen-Duiveland vinden we het heel belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes en onderhouden uitzien. Hebt u een vraag of een melding over het onderhoud van het gras, het knippen van de hagen of het onderhoud van de graven? Dan kunt u deze doorgeven aan de gemeente.

 • Begraven

  De uitvaartondernemer of een nabestaande dient een grafaanvraag in. Op de grafaanvraag staan de personalia van de overledene, de overlijdensdatum en -plaats, de opdrachtgever (de nabestaande of de rechthebbende), de datum, het tijdstip, de keuze van de begraafplaats en het soort graf.Wanneer een begraving plaatsvindt in een bestaand graf (bijzetting), wordt de begraafplaatsadministratie geraadpleegd en informatie vastgelegd inzake de rechthebbende en de resterende duur van het eerder verleende grafrecht. De ambtenaar burgerlijke stand verstrekt het verlof tot begraven voor de betreffende begraafplaats.Voorafgaand aan de uitvaart is de uitvaartondernemer verplicht het verlof tot begraven te kunnen overleggen aan de begraafplaatsbeheerder op de begraafplaats.Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn de regels en voorwaarden te vinden in de beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland

 • Bestemmingsplan

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming (zoals een bedrijfsfunctie of een woonfunctie) een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren.Het bestemmingsplan geeft u antwoord op vragen zoals:Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?Mogen wegen worden aangelegd?Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?Een bestemmingsplan bestaat uit:een of meerdere verbeeldingen of plankaartenregels over de bebouwing en het gebruikeen toelichtingBestemmingsplannen inzienBestaande bestemmingsplannen bekijkt u op de website ruimtelijkeplannen.nl.Bestemmingsplan op verzoekHet kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. In sommige gevallen heeft de gemeente de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan (de zwaarste procedure) is een bestemmingsplan op verzoek.Wij adviseren u om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat u een bestemmingsplan op verzoek indient. Met een principeverzoek (schetsplan) kunt u het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. De gemeente spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

 • Bestemmingsplan, planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.Schade kan op twee manieren ontstaan:uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving)uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak)De ruimtelijke plannenIn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende schadeoorzaken:een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplaneen bepaling uit een beheersverordeningeen bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplaneen omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplanhet aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunningeen bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerdeen bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerdeen Koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdedigingVergoeding voor de schadeU krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van uw inkomen moet u zelf betalen.Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

 • Bestemmingsplan, wijzigen

  Hebt u plannen die niet in het bestemmingsplan passen? En is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee uw plan wel gerealiseerd kan worden? Dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties