Resultaten 201 - 208 van 208 resultaten

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen, dan kunt u hiervoor een toestemming bij de gemeente aanvragen. Wilt u meer geluid maken bij een evenement of festiviteit dan verwijzen wij u naar onze evenementenpagina. Voor het maken van meer geluid wordt onderscheid gemaakt in het maken van meer geluid binnen of buiten een richting (een bedrijfsinrichting of horeca-inrichting, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. Binnen de inrichting gelden de geluidsnormen genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien u binnen een inrichting meer geluid wilt maken dan verwijzen wij u naar Incidentele festiviteit melden. Is geen sprake van een evenement of festiviteit en wilt u meer geluid maken buiten een inrichting, dan kunt u hieronder lezen wat u moet doen.  

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Rioolheffing

  Indien een woon- of bedrijfsruimte direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan is rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater betalen. De gemeente Boxmeer kent 2 vormen van rioolheffing, namelijk: - eigenaarsheffing Deze heffing wordt opgelegd aan degene die op 1 januari eigenaar is van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffing wordt middels de aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd. - gebruikersheffing Deze heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het tarief is afhankelijk van het aantal geloosde kubieke meters afvalwater en wordt door waterleidingmaatschappij Brabant Water voor de gemeente Boxmeer geïnd, mits het aantal afgenomen kubieke meters water minder dan 1.000 bedraagt. Als u meer dan 1.000 m³ water afneemt, dan wordt de aanslag door de gemeente opgelegd en geïnd. Als u zowel eigenaar als gebruiker bent van een pand, worden beide heffingen aan u opgelegd. Ontheffing Voor de eigenaarsheffing is ontheffing niet mogelijk aangezien bij de bepaling van de belastingplicht de toestand op 1 januari van het belastingjaar van belang is. Verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de rioolheffing eigenaren met de nieuwe eigenaar. Voor de gebruikersheffing wordt ontheffing verleend als u naar een andere gemeente verhuist. Waterleidingmaatschappij Brabant Water maakt voor u een eindafrekening op. Kwijtschelding Kwijtschelding voor de rioolheffing die van de eigenaar wordt geheven is niet mogelijk. Kwijtschelding voor de rioolheffing die van de gebruiker wordt geheven is wel mogelijk. Indien u een minimum inkomen én weinig of geen vermogen heeft, dan kan kwijtschelding worden verleend. Meer informatie daarover kunt u vinden door hiernaast op de knop 'Kwijtschelding' te klikken.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat. De gemeente waar de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven stuurt  de kennisgeving van de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap  naar de woongemeente van de ex-partners zodat de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap  in de BRP (Basisregistratie Personen) verwerkt kan worden. Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag

 • Ongediertebestrijding

  De gemeente Boxmeer bestrijdt geen ongedierte bij particulieren, alleen op eigen terreinen en gebouwen. Mocht u hinder hebben van ongedierte aanwezig op gemeentegronden of gebouwen, dan kunt u een melding maken via het hier aanklikken van de link naar ons digitale Meldpunt. Onze medewerkers zullen dan contact opnemen en een afspraak met u maken. Last van ongedierte is altijd erg vervelend, en het liefste bent u er ook zo snel mogelijk weer vanaf wat begrijpelijk is. Ongedierte zoals mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen kunt u op verschillende wijzen bestrijden (zie achtergrondinformatie). Ongedierte zoals muizen en ratten kunt u ook zelf bestrijden, echter dit raden wij meestal niet aan. In dit geval kunt u het beste contact opnemen met een gerenomeerd bedrijf in ongediertebestrijding, deze zijn er in de gemeente Boxmeer zelf al te vinden.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten: Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen. Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur. Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent. Voor hulp bij het zoeken naar een oplossing voor uw mobiliteitsprobleem kunt u ook de site Scouters.nl raadplegen.

 • Gemeentearchief

  Voor inzage in de archieven kunt u, voor correspondentie die heeft plaatsgevonden na het jaar 1997, terecht bij de gemeente Boxmeer.  Voor bouwvergunningen, die door het college van burgemeester en wethouders zijn verleend na 1997 kunt u ook terecht bij de gemeente Boxmeer. Voor correspondentie  van de archieven van de gemeente Boxmeer van voor het jaar 1998  kunt terecht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te 's-Hertogenbosch.  Ook voor bouwvergunningen die verleend zijn vóór het jaar 1998 kunt u terecht bij het BHIC. Ga hiervoor naar de website van het BHIC www.bhic.nl. Deze archieven zijn voor iedereen te raadplegen, behoudens archiefbescheiden waarvan de openbaarheid in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beperkt.  Wilt u bijvoorbeeld iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis bedrijf, buurt of de gemeente zelf dan kunt u bij het Brabants Historisch Informatie Centrum terecht. Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) een woonhuis of bedrijf een buurt of wijk de gemeente zelf

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Dagelijks maakt u in meer of mindere mate gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het trottoir, de straat, de openbare verlichting, de sportvoorzieningen, noem maar op. Al deze voorzieningen moeten betaald worden. Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Boxmeer komt rechtstreeks van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle gemeentelijke voorzieningen gefinancierd worden. Vandaar dat u ook belasting rechtstreeks aan de gemeente betaalt. De belastingen die de gemeente mag heffen zijn in de wet bepaald. Eén daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente Boxmeer kent 3 vormen van de OZB, namelijk: OZB-eigenaarsheffing woning OZB-eigenaarsheffing niet-woning OZB-gebruikersheffing niet-woning WOZ-waarde en waardepeildatum De OZB wordt geheven op basis van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Deze waarde stelt de gemeente vast op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op het E-Loket (bereikbaar via de knop hiernaast) kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien. Heffingspeildatum De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het belastingjaar voor het bepalen van de belastingplichtige en het berekenen van het belastingbedrag. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris de OZB met de koper van de woning. Gemengde objecten Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een bedrijf met een woning, waarvan de waarde van het bedrijfsgedeelte meer dan 30% is van de totale waarde, dan is er voor de OZB sprake van een niet-woning en wordt u aangeslagen voor zowel de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning" als voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning". In de Gemeentewet is geregeld dat, als gevolg van de afschaffing van de "OZB-gebruikersheffing woning" in 2005, bij niet-woningen waarin gewoond wordt, de waarde van het woondeel niet in de belasting wordt betrokken. De heffingsgrondslag voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning" wijkt in deze gevallen af van de heffingsgrondslag voor de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning".