Resultaten

21 - 30 van de 38 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater. U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

 • Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, melding

  Wilt u afvalwater van uw bedrijf lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, singel of plas? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning vervuilende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Als u meer specifieke informatie over het milieu wilt ontvangen van het waterschap, kunt u dat aanvragen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht informatie over het milieu bekend te maken en uit te delen. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

 • Bouwen in de buurt van water of dijk, watervergunning

  Wilt u bouwen vlakbij dijken of sloten? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. Voor bouwen in de buurt van dijken en sloten heeft het waterschap regels. Deze regels staan in de zogenaamde Keur van het waterschap uitgewerkt.

 • Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

  Bent u van plan een brug op te knappen of een woonboot schoon te maken? Bij klussen in of bij water is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. Daarom moet u dit eerst melden bij het waterschap.

 • Grondwater onttrekken

  U heeft een vergunning nodig van het waterschap als u grondwater uit de bodem wilt halen (dit heet ook wel grondwateronttrekking). Bronbemalingen, grondwatersaneringen en drainages zijn voorbeelden van grondwateronttrekkingen.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingsheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Wet openbaarheid bestuur, verzoek

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het dagelijks van het waterschap.

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben. Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. Ook kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties