Resultaten

421 - 427 van de 427 Resultaten
Toon producten van Tholen
 • Stemmen voor verkiezingen

  U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven. Door het coronavirus gelden er bij de Tweede Kamerverkiezingen andere regels dan normaal. Houd u bij het stemmen aan de coronamaatregelen: Houd 1,5 meter afstand van anderen. Draag in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren. Kom niet naar het stembureau als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u. Woont u in het buitenland? Of bent u 70 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u ook per brief stemmen. U kunt bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart of woensdag 17 maart 2021. Let op: dit kan niet bij alle stembureaus.

 • Keuze voor een graf, grafuitgifte

  De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar. Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen bij een particulier graf de grafrechten verlengen. Particulier graf Wanneer een dierbare van u overlijdt, heeft u de mogelijkheid om voor een particulier graf (eigen graf) te kiezen. De uitgiftetermijn van een particulier graf bedraagt 30, 40 of 50 jaar. Na deze tijd kan het recht steeds verlengd worden met 10 jaar. Het recht wordt toegekend aan één persoon – de rechthebbende - die ook bepaalt wie er in het graf wordt begraven en of er een grafsteen of beplanting op het graf wordt gezet. Wanneer deze persoon overlijdt, of wanneer hij het recht niet meer wenst te bezitten, kan het recht worden overgeschreven op een andere persoon of teruggegeven worden aan de gemeente. Bij de uitgifte van een particulier graf, kunt u direct één van de naastgelegen particuliere graven reserveren voor uw naaste familie. Deze mogelijkheid geldt alleen voor familieleden in de eerste graad van bloedverwantschap. (ouders en kind(eren)). Algemeen graf U kunt ook kiezen voor een algemeen graf. Een algemeen graf wordt voor 15 jaar in gebruik gegeven. Het gebruiksrecht van dit algemene graf kan niet worden verlengd. Na 15 jaar kan de gemeente besluiten het graf opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente bepaalt wie in het graf wordt begraven. Op een algemeen graf kunt u ook een grafbedekking plaatsen of beplanting aanbrengen. Na deze periode krijgt de contactpersoon bericht dat de grafbedekking op enig moment moet worden verwijderd. Als de grafbedekking niet door de nabestaanden wordt verwijderd, zal de gemeente de grafbedekking verwijderen en afvoeren. Kindergraf Op veel begraafplaatsen zijn speciale gedeelten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een kindergraf is kleiner dan een normaal graf en wordt ook voor 30, 40 of 50 jaar uitgegeven. De overige bepalingen voor een kindergraf zijn hetzelfde als voor een particulier graf, alleen is er een verschil in de tarieven. Enkel-/dubbeldiep begraven Op het overgrote deel van de begraafplaatsen in de gemeente Tholen wordt er enkeldiep begraven. Op de uitbreidingen van de begraafplaatsen wordt op sommige begraafplaatsen dubbeldiep begraven. Begraafplaatsbegeleiders Bij elke begrafenis is een begraafplaatsbegeleider van de gemeente aanwezig die het registratienummer van de overledene controleert en de familie en overige aanwezigen begeleidt naar het graf. Afhankelijk van de wensen van de familie zal hij al dan niet de kist laten zakken. Na de plechtigheid blijft hij bij het graf tot het gesloten wordt.

 • Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen (Tozo)

  Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont. Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal. Kijk of u aan de huidige voorwaarden (Tozo 3) voldoet. U betaalt geen rente tot 1 juli 2021. U begint vanaf 1 juli 2021 met terugbetalen.  U betaalt de lening in 3,5 jaar terug.  Woont u in 1 van deze Europese landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan vraagt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aan bij de gemeente Maastricht. Kijk voor andere maatregelen voor ondernemers op de websites van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en op het Ondernemersplein. Let op! Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Heroriëntatie De financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is tijdelijk. Als u geen of onvoldoende inkomsten hebt, is het belangrijk dat u zich voorbereidt op de toekomst.  Wij willen u graag helpen als u vragen heeft zoals: Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector? Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen? Hoe in de praktijk verder met mijn bedrijf na afloop van deze coronapandemie? Is mijn onderneming financieel voldoende gezond om na afloop van de overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan? Hoe betaal ik mijn vaste lasten, hoe kan ik nu in mijn levensonderhoud voorzien? Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Algemeen De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater (inclusief hemelwater) op haar grondgebied. De gemeente zorgt daarmee voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Het is de verantwoordelijkheid en de verplichting van diegene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te verzorgen. De aanleg van een stelsel tussen de perceelgrens en de gemeentelijke riolering wordt altijd door of namens de gemeente uitgevoerd. De aanvrager moet zelf op  particulier terrein, op maximaal 50 cm uit de perceelgrens, een ontstoppingsstuk in de afvoerleiding plaatsen. Wanneer aansluiten? Voor kleine huishoudelijke lozingen is aansluiting op het gemeentelijk riool verplicht als de afstand van de perceelgrens tot het gemeentelijk riool minder of gelijk is aan 40 meter. Bij een afstand groter dan 40 meter bent u niet verplicht om aan te sluiten, maar dan bent u wel verplicht om zelf voor een zuiveringsvoorziening te zorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met waterschap Scheldestromen (handhaving@scheldestromen.nl). Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel, bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw, dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Riolering op uw eigen terrein Als u uw riool op een gemengd stelsel aansluit moet u, bij nieuwbouw, op uw eigen terrein tot aan de perceelgrens de riolering in een gescheiden stelsel aanleggen gescheiden met een groene (regenwater) èn een grijze (vuilwater) leiding aanbieden tot net vóór de perceelsgrens en van daaruit met een Y-verloopstuk met één buis verder gaan tot tegen de perceelsgrens. Van daaruit gaat een door onze aannemer gelegde pvc-buis naar het hoofdriool. Als de gemeente in de toekomst het rioleringsstelsel aan gaat passen (bijvoorbeeld van gemengd naar gescheiden) heeft u op uw eigen terrein alles al in orde. Als u uw riool op een (verbeterd) gescheiden stelsel aansluit, bent u vanzelfsprekend ook verplicht de riolering op uw eigen terrein gescheiden aan te leggen. Het gebruik van de juiste kleur buizen is belangrijk voor de herkenbaarheid. Bij een gemengd stelsel worden grijze PVC-buizen toegepast. Als er sprake is van een gescheiden rioolstelsel zal het vuilwater in een grijze buis worden aangelegd en het hemelwater in de groene kleur. Als in de directe omgeving oppervlaktewater aanwezig is, dient het regenwater door middel van een groene PVC-buis op het oppervlaktewater (bv vijver of sloot) te lozen. Voor woningen wordt een diameter 125 mm toegepast, voor overige bouwwerken dient een rioleringsberekening te worden overlegd. Er dient een rioleringsberekening te worden overlegd als er afgeweken wordt van de aanleg van een enkele buis met een diameter van 125 mm. Indien de diameter groter is dan 160 mm dienen ook de werkelijk gemaakte kosten betaald te worden.

 • Begraven en cremeren in de gemeente Tholen

  Wellicht heeft u er al eens over nagedacht of misschien bent u er plotseling mee geconfronteerd. Bij een overlijden moet van alles geregeld worden in een zeer korte tijd. Op dat moment staat uw hoofd er eigenlijk niet naar, maar moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. Het is goed om te weten wat de mogelijkheden zijn voor begraven of asbestemmingen voordat u hier een beslissing over moet nemen. Bespreek als het nog kan met uw partner of familie hoe u de plechtigheid geregeld wilt hebben. Dat geldt niet alleen voor de keuze tussen begraven of cremeren, maar ook voor de keuze tussen een particulier of algemeen graf of misschien wel asverstrooiing of het plaatsen van een asbus. U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Meestal regelt de begrafenisondernemer de begrafenis, maar u kan het ook zelf regelen. Een algemeen graf wordt voor 15 jaar in gebruik gegeven. Het gebruiksrecht van dit algemene graf kan niet worden verlengd. Na 15 jaar kan de gemeente besluiten het graf opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente bepaalt wie in het graf wordt begraven. Op een algemeen graf kunt u ook een grafbedekking plaatsen of beplanting aanbrengen. Na deze periode krijgt de contactpersoon bericht dat de grafbedekking op enig moment moet worden verwijderd. Als de grafbedekking niet door de nabestaanden wordt verwijderd zal de gemeente de grafbedekking verwijderen en afvoeren. De uitgiftetermijn van een particulier graf bedraagt 30, 40 of 50 jaar. Na deze tijd kan het recht steeds verlengd worden met 10 jaar. Het recht wordt toegekend aan één persoon – de rechthebbende - die ook bepaalt wie er in het graf wordt begraven en of er een grafsteen of beplanting op het graf wordt gezet. Wanneer deze persoon overlijdt, of wanneer hij het recht niet meer wenst te bezitten, kan het recht worden overgeschreven op een andere persoon of teruggegeven worden aan de gemeente. Bij de uitgifte van een particulier graf, kunt u direct één van de naastgelegen particuliere graven reserveren voor uw naaste familie. Deze mogelijkheid geldt alleen voor familieleden in de eerste graad van bloedverwantschap. (ouders en kind(eren)). Op veel begraafplaatsen zijn speciale gedeelten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een kindergraf is kleiner dan een normaal graf en wordt ook voor 30, 40 of 50 jaar uitgegeven. De overige bepalingen voor een kindergraf zijn hetzelfde als voor een particulier graf, alleen is er een verschil in de tarieven. Op het overgrote deel van de begraafplaatsen in de gemeete Tholen wordt er enkeldiep begraven. Op de uitbreidingen van de begraafplaatsen wordt op sommige begraafplaatsen dubbeldiep begraven. Toestemming voor begraven of cremeren U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente. Uitstel voor begrafenis of crematie U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties: familieleden moeten uit het buitenland komen het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren. Informatiefolder Om mensen op weg te helpen, heeft de gemeente Tholen een begrafenisfolder gemaakt, waar de (on)mogelijkheden in de gemeente Tholen uitgelegd worden. Begraaf- en bezoektijden Begraven, bijzetten en verstrooien kan in principe van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Alle begraafplaatsen zijn te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang. Tarieven Om de kosten van het in stand houden en onderhouden van de begraafplaatsen te dekken heft de gemeente de zogenoemde 'lijkbezorgingsrechten'. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten die in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van (een recht op) een particulier graf, of het gebruiksrecht op een algemeen graf. Uitvaartverzekering Steeds meer personen sluiten een uitvaartverzekering af om de kosten van een uitvaart te kunnen betalen. Het is raadzaam om na te gaan welke kosten door deze verzekering worden gedekt, omdat dit per maatschappij kan verschillen.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont. Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 gelden deze regels voor de uitkering (Tozo 3): U krijgt maximaal € 1536,34 netto per maand (tarief 2021). De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden. Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo. U hoeft de uitkering niet terug te betalen. U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 15 maart 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 februari 2021. U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft. Vanaf 1 april 2021 gaat Tozo 4 in. De nieuwe voorwaarden zijn voor 1 april bekend. Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug. Een verandering van uw inkomsten geeft u door via Wijzigen uitkeringsgegevens. Let op! Voor het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die u hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op. Heroriëntatie De financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is tijdelijk. Als u geen of onvoldoende inkomsten hebt, is het belangrijk dat u zich voorbereidt op de toekomst.  Wij willen u graag helpen als u vragen heeft zoals: Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector? Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen? Hoe in de praktijk verder met mijn bedrijf na afloop van deze coronapandemie? Is mijn onderneming financieel voldoende gezond om na afloop van de overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan? Hoe betaal ik mijn vaste lasten, hoe kan ik nu in mijn levensonderhoud voorzien? Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  U bent zelfstandig ondernemer in Nederland en heeft financiële problemen. In sommige gevallen heeft u recht op aanvullende bijstand. Dit heet bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er zijn 2 verschillende vormen: een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden, in de vorm van een renteloze lening; een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u in sommige gevallen ondersteuning krijgen van de gemeente. Het Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden: u wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten; u hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een krediet of een bijstandsuitkering; u staat op het punt uw bedrijf te beëindigen, omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen; u bent geboren vóór 1 januari 1960 en hebt een eigen zaak, maar kunt daarmee niet in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt.  Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid. Let op!  In verband met gevolgen Coronavirus: versoepeling van de ondersteuningsregeling voor ondernemers en ZZP'ers! Bijstand aanvragen vanwege het coronavirus De voorwaarden voor het krijgen van bijstand voor zelfstandigen zijn tijdelijk versoepeld. Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Vraagt u bijstand aan omdat u lagere inkomsten heeft door het coronavirus? Dan beslissen wij sneller over uw aanvraag. Minder inkomsten door het coronavirus Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) aanvragen bij de gemeente. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het voor zelfstandige ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben belangrijk zich te heroriënteren. De gemeente kan samen met u inventariseren of en welke ondersteuning hierbij nodig is. Voor verdere informatie en het aanvragen verwijzen wij u naar de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Dit zijn de regels: U krijgt de extra inkomsten voor maximaal 3 maanden.  De extra inkomsten vullen uw inkomen aan tot de bijstandsnorm (tot maximaal € 1500 netto) U hoeft de extra inkomsten niet terug te betalen. Wij kijken alleen naar uw inkomsten als ondernemer. Uw vermogen of de inkomsten van uw partner nemen wij niet mee in de beoordeling.  U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Gemeentelijke belastingen Sabewa Voor ondernemers en bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, is het mogelijk om uitstel van betaling of gespreide betaling van de gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dit kan op de website van Sabewa. Sociaal Ondernemersloket Online U kunt via het Sociaal Ondernemerloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Ga daarvoor naar de Doelgroepenscan (Stap 1). Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (Stap 2). Uw melding komt dan automatisch binnen bij de gemeente. De verwachting is dat de doelgroepenscan versoepeld wordt vanwege het coronavirus. Wanneer u zich nu (ondanks een negatieve scan) aanmeldt, zullen wij met de nieuwe regeling beoordelen of u voor financiële hulp in aanmerking komt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties