Resultaten

71 - 77 van de 77 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Paspoort

  Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. U vraagt uw paspoort persoonlijk aan. Een paspoort kost € 74,75 en is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar kost een paspoort € 56,55. Dit paspoort is 5 jaar geldig. Voor een aanvraag met spoed betaalt u € 50,90 extra. Een paspoort is meestal na 5 werkdagen klaar. Een spoedaanvraag is binnen 1 werkdag klaar, als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt. Afspraak maken aanvragen paspoort Afspraak maken ophalen paspoort Verlies en diefstal U hoeft geen aangifte te doen bij de politie bij verlies of diefstal van uw paspoort. U kunt hiervoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Dit kunt u ook online doen. Vermoedt de gemeente misbruik? Dan verwijst de ambtenaar u door naar de politie voor onderzoek. Verklaring vermissing reisdocument met DigiD

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af. De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden. Na de naturalisatieceremonie bent u officieel Nederlander. U hebt nu: het recht om te stemmen; het recht om zelf politiek actief te worden; het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken; het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

 • Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

  Langs of over de weg mag u zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag u daar geen aankondigingsbord plaatsen. Wilt u een spandoek of aankondigingsbord met reclame plaatsen? Kijk voor meer informatie bij reclame plaatsen. Locaties spandoeken en aankondigingsborden Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U mag het spandoek of aankondigingsbord maximaal 1 week plaatsen op de volgende plekken: Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen. Kruising Hessenweg/Vuursteenberg, in de berm. Exacte locatie: tussen de geplaatste blanke en groene paal. Hilsdijk, voor spoorwegovergang ter hoogte van NTP Infra Hattem. Exacte locatie: tussen lantaarnpaal 36 en de geplaatste blanke paal. Nabij de bunker bij de kruising stoplichten Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.

 • Verklaring persoonsgegevens afleggen

  Officiële gebeurtenissen die plaatsvinden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden, moet u doorgeven bij de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven. Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierdoor kan de gemeente de gegevens alsnog opnemen in de basisregistratie personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. U legt de eed of belofte af in het stadhuis. De verklaring komt op schrift, en u ondertekent deze. Het is strafbaar om onder ede onjuiste informatie door te geven. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is.

 • Briefadres

  Hebt u geen vast woonadres? Dan kunt u bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook als u een goede reden hebt om uw post ergens anders te ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een briefadres aanvragen als: u (tijdelijk) geen woning hebt; u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk; u in de gevangenis zit; u in een psychiatrische inrichting verblijft; u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft of u bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terecht komt.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat ‘een bezwaarschrift indienen’. Het kan gaan om een besluit dat u hebt ontvangen, maar ook bijvoorbeeld om een besluit dat uw buurman ontving. Dat besluit moet dan voor u nadelige gevolgen hebben. Bovendien moet het gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt. U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit bekendmaakte. Meestal gebeurt dit door het verzenden van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. De gemeente kan uw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen, tenzij u een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie. Beslissing op het bezwaar De wet zegt dat de gemeente binnen twaalf weken moet beslissen op een bezwaar. De termijn van twaalf weken begint zodra de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij is. De gemeente kan deze termijn eventueel verlengen met zes weken. Als dit het geval is, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarna is voor het verlengen van de termijn uw instemming nodig. Verloop van de procedure De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Hattem. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken, functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. Deze zitting is meestal openbaar. Hebt u bezwaar gemaakt? Dan krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. U mag dat zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Uw vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. Daarvan krijgt u een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Schaadt dit uw belangen en wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u meestal een vergunning nodig, of moet u een melding indienen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. Dit regelt de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Een evenement is: elke zogenaamde ‘verrichting van vermaak’, waarbij publiek aanwezig is. Hierop zijn een paar specifieke uitzonderingen. De meeste bioscoopvoorstellingen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties zijn geen evenementen. Melding, vergunning of niets nodig? Organiseert u een evenement waarbij minder dan 200 personen betrokken zijn? Dan bestaat de mogelijkheid om, onder voorwaarden, te volstaan met een melding. Voldoet het evenement niet aan deze voorwaarden? Dan hebt u een vergunning nodig. Minimaal 12 weken voor het evenement plaatsvindt, vraagt u een vergunning aan. Voorwaarden melding evenement Er zijn maximaal 200 personen aanwezig bij het evenement. Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur. Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten. Dat wil zeggen: u sluit geen doorgaande weg af. Voor 09.00 uur en na 23.00 uur brengt het evenement geen geluid voort. U plaatst geen objecten waar 50 personen of meer tegelijkertijd in kunnen. Het evenement heeft een organisator. De organisator moet uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement melding daarvan doen bij de gemeente. Niets nodig Voldoet het evenement aan de voorwaarden voor een meldingsplichtig evenement? En vindt het niet plaats op de openbare weg, inclusief parkeerplaatsen? Dan hebt u voor het evenement geen vergunning nodig, en hoeft u het ook niet te melden. Overige toestemmingen Naast de evenementenvergunning of -melding kunnen ook andere toestemmingen nodig zijn. Bijvoorbeeld: Organiseert u het evenement in een tent? Dan is ook een tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik vereist. Organiseert u het evenement in een bestaand gebouw? En wordt die plek normaal niet voor zo’n evenement gebruikt? Dan moet u hiervoor ook een melding indienen volgens het Bouwbesluit. Bent u van plan alcoholische dranken te verstrekken op het evenemententerrein? En gebeurt dit buiten de normale horecabedrijven om? Dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig volgens artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet. Wilt u een toiletwagen plaatsen op het evenemententerrein? Dan hebt u een lozingsontheffing afvalwater nodig. Gaat u verkeersregelaars inzetten voor het evenement? Dan moet de gemeente hen aanstellen. Hiervoor is het nodig dat zij de online instructie evenementenverkeersregelaar volgen via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties