Resultaten

81 - 90 van de 92 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of verloren in de gemeente Losser? Dan kunt u op twee manieren aangifte doen: Digitaal door dit te melden op verlorenofgevonden.nl. Als u een digitale melding maakt van een gevonden voorwerp, komen uw persoonlijke gegevens niet op het internet. Dat gebeurt alleen wanneer u aangeeft dat de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van het gevonden voorwerp. Let op: Alleen wanneer u in de melding bij uw persoonlijke gegevens uw mailadres invult ontvangt u een bevestiging van uw melding. U kunt de melding ook printen. Persoonlijk bij de receptie in gemeentehuis U kunt ook persoonlijk aangifte doen bij de receptie in het gemeentehuis. Beheer gevonden voorwerpen Een gevonden voorwerp mag u thuis bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Daarvoor geldt de wettelijke plicht deze af te geven, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Wanneer u het voorwerp thuis bewaart, wordt uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de eventuele eigenaar van het voorwerp. Als de rechtmatige eigenaar zich een jaar nadat u aangifte bij de gemeente heeft gedaan niet heeft gemeld, wordt u automatisch eigenaar van het gevonden voorwerp. Als u ervoor kiest het voorwerp in te leveren bij de gemeente, wordt het daar volgens de regels bewaard en beheerd. Verloren voorwerp Als u een voorwerp heeft verloren, kunt u dat digitaal melden op verlorenofgevonden.nl of persoonlijk melden maken bij de gemeente. Van de registratie van de melding krijgt u een kopie. De gemeente plaatst alle gevonden voorwerpen op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u nagaan of het voorwerp dat u verloren heeft, al is gevonden. U vergroot uw kans op het terugvinden van uw verloren artikel aanzienlijk wanneer u zoveel mogelijk specifieke kenmerken aangeeft. De aangesloten gemeenten maken vervolgens de match tussen het verloren en gevonden voorwerp. Let op: van de digitale melding van het verloren voorwerp krijgt u geen bevestiging. U kunt de melding wel printen. Gevonden voorwerp ophalen Bent u eigenaar van een van de geregistreerde gevonden voorwerpen? Dan kunt u zich melden bij de receptie in het gemeentehuis van Losser. Neem bij het afhalen de kopie van de melding van vermissing en een identiteitsbewijs mee.

 • Verzoek om informatie, Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

  U moet bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid vermelden of het daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te ontvangen. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Voorwaarden U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: Er moet sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet zich bevinden in een document. Een document is hier een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden (genoemd in artikel 10 van de Wet).

 • Vluchtelingenpaspoort

  Beschrijving U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor kinderen, zij moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u het vluchtelingenpaspoort persoonlijk ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. U kunt het ook als identiteitsbewijs gebruiken. Een vluchtelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land waar u uit gevlucht bent. U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, kijk dan bij vreemdelingenpaspoort.  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Beschrijving U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor kinderen, zij moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak. Na uw aanvraag duurt het ongeveer twee maanden voordat uw paspoort klaar is. U krijgt een brief als uw paspoort klaar is. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en u kunt het gebruiken als identiteitsbewijs. Een vreemdelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land van herkomst. U kunt het aanvragen als: U inwoner bent van Losser; u niet de Nederlandse nationaliteit hebt; u van uw eigen ambassade geen paspoort krijgt;   u niet de vluchtelingenstatus hebt; Als u een vluchtelingenstatus heeft, kijk dan bij vluchtelingenpaspoort.

 • Waarmerken kopie/afschriften

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document en verklaart daarmee dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.   Goed om te weten: Heeft u een kopie nodig van uw diploma’s of getuigschriften? Hiervoor gaat u naar de website van DUO Afspraak U kunt hiervoor zelf een afspraak maken of bel 053-5377444. Wat moet ik meenemen? Het document waarvan u een kopie nodig hebt. een geldig identiteitsbewijs Een pinpas. De kosten betaalt u bij de aanvraag Kosten Het waarmerken kost € 16,60 per kopie.  

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Deze wet geeft de mogelijkheid voorzieningen in te zetten om die problemen weg te nemen. Bijvoorbeeld aangepast vervoer als u rolstoelgebruiker bent of een douchezitje, als staan te gevaarlijk is. Woonvoorzieningen Met woonvoorzieningen worden alle aanpassingen aan het huis bedoeld die u in staat stellen normaal van de woning gebruik te blijven maken. Wel moet het gaan om aanpassingen die ergonomische beperkingen wegnemen, bijvoorbeeld een douchezit, traplift of het verwijderen van drempels. Vervoersvoorzieningen Bij vervoersvoorzieningen gaat het om zaken die u in staat stellen deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van de regiotaxi, een vergoeding voor het gebruik van de taxi of om een aanpassing aan uw auto. Ook een scootmobiel (elektrische rolstoel voor langere afstanden) valt hieronder. Rolstoelen Niet alleen de ’gewone’ rolstoel voor buiten, maar ook sport-, kinder- en binnenrolstoelen worden via de Wmo verstrekt. Accessoires en het onderhoud vallen eveneens onder de Wmo. Meer informatie Lees het Beleidsplan Wmo gemeente Losser 2015-2018. Of kijk op www.rechtopwmo.nl of www.meerkosten.nl. Contact Wanneer u meer informatie wilt over een wmo-voorziening of ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling WIJZ. Als u eerst rustig over de vraag wilt nadenken, dan kunt u ook het contactformulier WMO-Jeugd-WI downloaden en eventueel samen met iemand invullen.  Deze kunt u vervolgens terug sturen naar wijz@losser.nl of via de post naar: Gemeente Losser, afdeling WIJZ Postbus 90 7580 AB  Losser U kunt ook bellen met de afdeling WIJZ (elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur): 053-5377400

 • Wijzigen naamgebruik

  Wijzigt uw burgerlijke staat? Door bijvoorbeeld een huwelijk of scheiding? U kunt dan kiezen  met welke achternaam u wilt worden aangeschreven. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. U kunt dit online regelen met uw DigiD. Naamgebruik wijzigen met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. U heeft de volgende keuzes: U kunt de naam van uw partner gebruiken. U kunt kiezen voor een combinatie van beide namen. Daarbij kunt u de volgorde van de namen zelf bepalen. U kunt uw geslachtsnaam gebruiken. Uw geslachtsnaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw .burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. Geslachtsnaam Als u uw Geslachtsnaam (achternaam) wilt wijzigen dan regelt u dit bij Dienst Justis. Voornaam Als u uw voornaam wilt wijzigen, dan regelt u dit bij de rechtbank. U neemt hiervoor contact op met een advocaat.

 • Woonkostentoeslag

  De woonkostentoeslag  is een bedrag, speciaal bedoeld om de hoge kosten van uw huur- of koopwoning te betalen als uw inkomen door omstandigheden plotseling is gedaald. De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en kan verstrekt worden aan: Huurders die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Eigenaren/bewoners met een minimaal inkomen. De berekeningssystematiek voor de woonkostentoeslag is dezelfde als voor de huurtoeslag. Grofweg werkt de regeling als volgt. Er wordt uitgegaan van een normbedrag dat mensen aan woonlasten kunnen besteden. Dit normbedrag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssituatie. Wanneer het bedrag dat aan huur betaald moet worden hoger is dan het normbedrag voor mensen met een bepaald inkomen, dan bestaat er mogelijk recht op woonkostentoeslag. Niet alleen uitkeringsgerechtigden maar alle mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag. De woonkostentoeslag is een laatste vangnet voor mensen die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. Voor vergoeding in het kader van de woonkostentoeslag is het bedrag dat aan huur betaald moet worden aan een maximum gebonden. In bijzondere gevallen kan er ook bij te hoge woonlasten (die boven het maximale huurbedrag liggen) woonkostentoeslag worden verstrekt. Er wordt dan als eis gesteld dat u op zoek gaat naar een goedkopere huur- of koopwoning. Meer informatie Voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag woonkostentoeslag kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl. Ook is de afdeling WIJZ op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400. U kunt de afdeling WIJZ ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser. Gemeente Losser Postadres: Postbus 90, 7580 AB Losser Afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg t: 053-5377400 (op werkdagen tussen 9.30 - 15.30 uur) e: wijz@losser.nl 

 • WOZ waarde

  De WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand of een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. Elk jaar worden alle panden gewaardeerd. De uitkomst van de waardering wordt gebruikt bij het heffen van verschillende belastingen. Meer informatie over de WOZ vindt u bij GBTwente. Wilt u de WOZ waarde van woningen of bedrijfspanden bij u in de buurt inzien? Kijk dan op de website van het WOZ-waardeloket (Rijksoverheid). WOZ waarde inzien/ taxatieverslag inzien   Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. GBTwente probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag inzien. Als u het toch niet eens bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u een bezwaarschift indienen of stuur uw bezwaar in een brief naar GBTwente, Postbus 845 7550 AV Hengelo.

 • Verhuizen

  Geef op tijd uw verhuizing door aan de gemeente Losser. Dit kan vanaf vier weken vóór de verhuizing, tot maximaal 5 dagen ná de verhuizing. Dit kan 24 uur per dag online met uw DigiD. Verhuizing doorgeven met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties