Zoekresultaat

1 - 10 van de 22 Resultaten
Toon producten van Rozendaal
 • Vuurwerk afsteken

  Op grond van het Vuurwerkbesluit is het verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het verkopen van goederen. Indien een standplaats op de openbare weg ingenomen wordt voor het verkopen, te koop aanbieden of afgeven van goederen, dient een standplaatsvergunning aangevraagd te worden.

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Er zijn verschillende vormen van speelautomaten: behendigheidsautomaten, die geen geld uitkeren doch uitsluitend als prijs vrije spellen toekennen (flipperkast, videospel); kansspelautomaten, die geld uitkeren (bijv. de eenarmige bandiet).

 • Ontheffing stookverbod

  Op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen of te hebben. Dit verbod geld niet voor zover het betreft: • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand • vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert

 • Circusvergunning

  De gemeente Rozendaal verstrekt géén vergunning voor het houden van een circus. Een circusvergunning is een toestemming van de gemeente om een of meer circusvoorstellingen te mogen houden. Voor het geven van circusvoorstellingen die voor het algemeen publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente vereist. Deze toestemming is nodig omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het ordelijke verloop van het evenement. Ook moet beoordeeld worden welke voorzieningen (parkeerplaatsen, elektriciteit, water, ed.) nodig zijn en of het circus niet met een ander groot evenement in de gemeente samenvalt. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente en het daarmee verband houdende gebrek aan capaciteit/faciliteit, worden door het gemeentebestuur van Rozendaal in principe geen circusvergunningen verstrekt.

 • Kermisstandplaats

  Een kermisstandplaats is een plaats op een kermis om een attractie of een verkooppunt te exploiteren. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente en het daarmee verband houdende gebrek aan capaciteit/faciliteit, worden géén standplaatsvergunningen voor kermissen, circussen en dergelijke verstrekt.

 • Vergunning voor snuffelmarkten e.d.

  Een vergunning voor snuffelmarkten e.d. geeft toestemming voor het organiseren van diverse niet reguliere markten als vlooienmarkten, rommelmarkten, snuffelmarkten etc. Een snuffelmarkt is een markt waarbij kramen worden geplaatst op de weg en waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld. Veelal wordt een snuffelmarkt gecombineerd met het plaatsen van kermisachtige attracties zoals een draaimolen en een springkussen.

 • Vergunning voor seksbedrijf

  De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedsrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Op grond van artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, de burgemeester een sexinrichting te exploiteren in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

 • Ventvergunning

  Een ventvergunning geeft toestemming voor het langs de deur verkopen van verbruiksartikelen dan wel het aanbieden van goederen of diensten. Zonder vergunning is het verboden langs de deur verbruiksartikelen te verkopen en goederen of diensten aan te bieden. In de vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan het venten, bijvoorbeeld de plaats en tijd waarop gevent mag worden. Een ventvergunning geeft geen toestemming voor het verkopen van verbruiksartikelen op een vaste standplaats. Hiervoor is een standplaatsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning

  Sinds 1 oktober 2010 is het aanvragen van een vergunning veranderd met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In totaal 26 bestaande vergunningen worden als één behandeld, de zogenaamde omgevingsvergunning. Uw vergunning voor bouw- of  sloopactiviteiten, het  aanleggen van een uitrit of het kappen van één of meerdere bomen, maar ook de ontheffing van het bestemmingsplan kunt u in één keer aanvragen. Ook andere toestemmingen zoals een milieuvergunning, monumentenvergunning, reclamevergunning en activiteiten met gevolgen voor beschermde gebieden en diersoorten vallen onder de Wabo.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties