Zoekresultaat 1 - 10 van 96 resultaten

 • Seveso-inrichting

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  In 1976 vond er in de Italiaanse plaats Seveso een ongeval plaats in een chemische fabriek waardoor er een grote gaswolk vrijkwam. Er kwamen geen mensen om het leven, maar door de gifwolk krijgen wel veel mensen gezondheidsklachten. Daarnaast stierven veel kleine dieren de gifdood zoals pluimvee en lammetjes. Een aantal families moesten verhuizen omdat de omgeving te zeer was verontreinigd.

  Naar aanleiding van deze ramp in Seveso heeft de Europese Gemeenschap de Seveso-richtlijn opgesteld. Bedrijven die onder deze richtlijn vallen noemen wij een Seveso-inrichting. Een Seveso-inrichting is een bedrijf met veel gevaarlijke stoffen of waar gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan als men controle over de processen verliest.

  Als u een Seveso-inrichting beheert, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Seveso-inrichting.

 • Objecten plaatsen langs weg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u voorwerpen of objecten wilt plaatsen, aanpassen of verwijderen langs een provinciale weg. Deze verplichting geldt niet voor verkeersborden en herdenkingstekens. Voor herdenkingstekens geldt wel een meldplicht.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Objecten plaatsen langs weg.

 • Werkzaamheden langs weg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u in een beperkingengebied provinciale weg een werk wilt plaatsen, wijzigen of verwijderen.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden langs weg.

  Wat is een beperkingengebied provinciale weg?
  Een beperkingengebied provinciale weg bestaat uit de provinciale weg en alles in de directe omgeving van deze weg.

  Wat geldt als een werk?
  Een werk is een bouwwerk, een wegenbouwkundig werk, een waterbouwkundig werk of een grondwerk.

  Melding
  Naast een omgevingsvergunning aanvragen, moet u ook een melding doen. U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u begint met uw werkzaamheden langs een provinciale weg.

  U doet een melding via het Omgevingsloket.

 • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Als u een zwemvijver aanlegt, dan moet u melding doen voordat u de zwemvijver in gebruikneemt. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver.

 • Melden beĆ«indiging grondwatersanering

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Evaluatieverslag
  Een gecertificeerde milieubegeleider moet betrokken zijn bij de grondwatersanering. Na afronden van een grondwatersanering, moet u een evaluatieverslag indienen bij de provincie. Dit evaluatieverslag moet zijn opgesteld door de gecertificeerde milieubegeleider.

  Het evaluatieverslag moet in ieder geval bevatten:

  • opsomming van bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het saneren
  • verificatie van het eindresultaat van de saneringsaanpak

  Gebruiksbeperkingen en nazorg
  Als er sprake is gebruiksbeperkingen en nazorg, dan moet u hier ook informatie over aanleveren.

  Indienen
  Het evaluatieverslag dient u in via het Omgevingsloket bij de activiteit Melden beëindiging grondwatersanering.

 • Ongewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de natuur, de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

  Bij het vellen en beheren van houtopstanden kunt u daarbij denken aan een lekkende tank van een kraanmachine voor bomenkap waardoor benzine in een natuurgebied beland, een ongeluk met ernstig lichamelijk letsel, een boom valt op een gebouw etc.

  Bent u degene die zich bezighoudt met het vellen en beheren van houtopstanden, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

  Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert, dan willen wij ook graag dat u dit direct bij ons meldt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

 • Voorval grondwaterbeschermingsgebied melden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Voorval direct melden
  In Flevoland gelden als grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden, beschermingsgebieden voor grondwater en de boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland. Om welke gebieden het hier precies gaat, kunt u terugvinden in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Gebeurt er iets in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor het grondwater in gevaar komt, dan moet u dit direct bij ons melden. Dit geldt ook als u slechts getuige bent van een voorval en u er verder niet bij bent betrokken.

 • Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Mestverwerkingsbedrijven die meer dan 50.000 m3 mest per jaar verwerkt, hebben een omgevingsvergunning nodig. U vraagt dan bij de provincie een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar).

  Behandelt u mest op locatie als onderdeel van uw veehouderijbedrijf? Of verwerkt uw bedrijf minder dan 50.000 m3 mest per jaar? Het gaat dan om de activiteit Bedrijven voor mestbehandeling. Hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Mogelijk moet u dan bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. Doe hiervoor de vergunningcheck.

 • Wijzigen geitenhouderij

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Meer geiten alleen als...
  Een bestaande geitenhouderij mag alleen meer geiten gaan houden, wanneer de geitenhouderij op meer dan twee kilometer afstand is gelegen van een woonkern.

  Wat geldt als bestaande geitenhouderij?
  Als bestaande geitenhouderij gelden geitenhouderijen die zijn opgericht vóór 2 februari 2019 en die beschikken over een omgevingsvergunning.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

  Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.