Zoekresultaat 1 - 10 van 129 resultaten

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen

  Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • jaarontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing

 • Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 die voorkomen op de Maatregelenkaart (opgenomen in bijlage 8 bij deze regeling) of in de Toelichting Maatregelenkaart. Het gaat hierbij om uitvoeringsprojecten of om onderzoeksprojecten als voorbereiding op het nemen van herstelmaatregelen in vennen.

 • Werkzaamheden in, om of aan provinciale vaarweg

  De provincie heeft vaarwegen in eigen beheer. Als u aan, in of over 1 van deze vaarwegen werk wilt doen, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u een viaduct, brug, kabel of leiding wilt aanleggen, de waterweg wilt veranderen of ver(on)diepen, een (tijdelijke) loswal of een fietspontje wilt aanleggen, een woonschip, woonark, vaartuig of boatsaver wilt afmeren, verbouwen of vervangen, of een aanlegsteiger, insteekhaven of tuinhuisje wilt bouwen. Maar ook voor het organiseren van een evenement op, langs of over een vaarweg. Op deze manier wordt de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid van de vaarwegen en het vlotte verloop voor het scheepvaartverkeer beschermd.

  Of u de toestemming moet aanvragen bij de provincie, kunt u bekijken via de vergunningenchecker in het Omgevingsloket.

  Bij werk kunt u denken aan het aanleggen van bijvoorbeeld steigers, kademuren, loopplanken en insteekhavens. De regels beschermen de vaarweg en zorgen ervoor dat die op een goede manier wordt gebruikt.

 • Natuur - Bestrijding invasieve exoten, subsidie

  Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, particulieren of een combinatie daarvan kunnen voor projecten die zorgen voor bestrijding of beheersing van één of meer invasieve exoten, subsidie ontvangen

 • Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur (niet zijnde EVZ) in Noord-Brabant een subsidie ontvangen.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Het  PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden.  Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven. Het  PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

  Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

  Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade, subsidie

  Houders van landbouwhuisdieren en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen (niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.

 • Voorkomen van legionella in zwembaden

  Bij het verrichten van de activiteit, zwemmen of baden, wordt voldaan aan de regels over de risicoanalyse, het beheersplan en het registreren van incidenten.

  Degene die gelegenheid biedt tot zwemmen of baden in badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd, zal een analyse moeten maken van het risico voor de gebruikers als gevolg van de Legionella bacterie in het zwemwater.Op basis van deze risicoanalyse wordt door diegene een beheersplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de geïnventariseerde risico’s te beheersen. Bovendien moet een registratie worden bijgehouden van incidenten.

  Bij afwezigheid van aërosolvormende elementen in het zwemwatersysteem is de eventuele aanwezigheid van Legionella niet relevant en is een risicoanalyse Legionella voor het zwemwater niet nodig. Mogelijk is een risicoanalyse wel nodig voor het douchewater, wat een drinkwatervoorziening is.

  Legionella dient halfjaarlijks te worden gemeten bij de vorming van aërosolen of waternevel  indien dit risico is vastgesteld via de Risicoanalyse.

  Wanneer sprake is van een overschrijding Legionella, meld dit meteen om een boete te voorkomen. Bel dan snel de MilieuKlachtenCentrale, tel: 073-6812821

 • Verzoek planschade Karolinapolder

  Op 12 april 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder in Dinteloord. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant verleenden eerder een omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines in de Karolinapolder. Deze vergunning is door de uitspraak op 12 april 2023 onherroepelijk geworden.

  De vier nieuwe turbines in de Karolinapolder vervangen de vier bestaande turbines langs de Karolinadijk in Dinteloord.

  De komst van de vervangende windturbines in de Karolinapolder kan mogelijk negatieve gevolgen voor u hebben. Zo kan uw huis of grond bijvoorbeeld minder waard worden. Ook kan het dat uw bedrijf nadelige gevolgen ondervindt van het windpark. Deze gevolgen heten formeel ‘planschade’. Als dit op u van toepassing is, en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming in planschade.

  Een planschadeverzoek kunt u bij Gedeputeerde Staten indienen tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (voor de windturbines van Karolinapolder is dat tot 13 april 2028).