Zoekresultaat 1 - 10 van 82 resultaten

 • Omgevingsverordening Noord-Brabant, verzoek herbegrenzing

  Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van een aantal gebiedsaanduidingen in de Omgevingsverordening aanpassen voor een concreet initiatief of plan. De gemeente kan hiervoor een verzoek indienen. Het gaat onder andere om de grenzen van het Natuur Netwerk, de zoekgebieden voor ecologische verbindingszones en het bestaand stedelijk gebied.

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien en opvragen. Dit is een centrale bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. De informatie in de landelijke voorziening is aangeleverd volgens landelijk afgesproken kaders, daarmee is de informatie over het hele land eenduidig en van gegarandeerde kwaliteit.

  In de BRO staan gegevens over: de geologische, geohydrologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Deze gegevens helpen u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond te verkrijgen. De provincie is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren als zij verantwoordelijk is voor deze gegevens. Dat geldt ook voor andere provincies en andere bronhouders zoals gemeenten en waterschappen. Door de gegevens beschikbaar te stellen in de BRO is het voor iedereen veel makkelijker om te zien wat we al weten van de ondergrond, en kan de informatie ook opnieuw worden gebruikt.

 • Levendig Brabant - Inclusief kunst- en cultuuraanbod

  Culturele instellingen en makers kunnen voor bovenlokale projecten gericht op het vergroten van het inclusief kunst- en cultuuraanbod door ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

 • Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. de gemeente Breda;
  2. de gemeente Eindhoven;
  3. de gemeente Helmond;
  4. de gemeente Meierijstad;
  5. de gemeente Tilburg.

 • Cultureel erfgoed - Restauratie van rijksmonumenten

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a. rechtspersonen;
  • b. natuurlijke personen.

 • Overtreding van provincieregels melden

  Bedrijven moeten zich houden aan de regels in de Omgevingswet of vergunning. Hierin staan onder andere regels om het milieu te beschermen. Er staan ook regels in tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Wanneer een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. Dat kan alleen voor bedrijven die onder het gezag vallen van de provincie. U dient dan een handhavingsverzoek in. Daarna controleert de provincie of het bedrijf de regels overtreedt. Als dat zo is, dan kan de provincie maatregelen nemen tegen het bedrijf.

 • Cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 - Europese subsidies Interreg VI A

  Subsidie kan worden verstrekt voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarvoor subsidie is of wordt aangevraagd op grond van een van de volgende programma’s Interreg VI A:

  Interreg Vlaanderen – Nederland

  Doel van het INTERREG VI Vlaanderen - Nederland programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen geënt op economische groei, innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

  C. Interreg Maas-Rijn

  Doel van het INTERREG VI Maas-Rijn programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Nederlands-Belgische-Duitse partners geënt op projecten met een sterke focus op innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

   

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het omgevingsplan stellen regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze besluiten als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

  U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Afvalbeheer in een ippc-installatie
  • basischemie
  • basismetaal
  • complexe minerale industrie
  • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
  • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
  • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
  • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
  • maken van cokes
  • raffinaderij
  • Seveso-inrichting
  • stortplaats of winningsafvalvoorziening
  • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
  • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

  Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

  Vinden bij uw bedrijf geen van de bovenstaande activiteiten plaats, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

  Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals begeleiding door een adviesbureau op het gebied van natuur.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.