Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Incidentele subsidie algemeen

  De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een activiteit/evenement rond te krijgen. Dit geldt alleen voor activiteiten die niet door kunnen gaan als de gemeente geen subsidie geeft. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden komen niet voor de incidentele subsidie in aanmerking. Zij kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfond Putten (SOP).   Incidentele subsidie algemeen online aanvragen

 • Subsidie Open Club

  Met de Open Club subsidie creëren sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid en wordt de (sport)omgeving positief beïnvloed. Met de subsidie worden sportverenigingen ondersteund en gestimuleerd in hun verenigende kracht. Dit levert een bijdrage aan het oplossen van sociale vraagstukken in onze gemeente. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht. De aanvraagperiode van 2024 is afgelopen. In 2025 zetten wij de aanvraag weer open. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Bij de pijler Participatie maakt u een projectplan (format projectplan downloaden).

 • Melding start/voltooiing bouwwerkzaamheden

  Bij sommige omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen. U meldt de start en de voltooiing van de werkzaamheden binnen een afgesproken tijd. Vooral bij bouw/verbouw of bij afwijken van het omgevingsplan. Start/voltooiing bouwwerkzaamheden online melden Is het formulier verstuurd en de datum veranderd? Geef dit door via e-mailadres samenleving@putten.nl.

 • Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

  Lokale ondernemers, religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen. Heeft u de subsidie al eerder ontvangen? Dan kunt u, door de verruimde voorwaarden, opnieuw een aanvraag doen. Het bedrag dat u al heeft ontvangen, verrekenen wij met het nieuwe bedrag. U kunt de subsidie tot en met 1 september 2024 aanvragen. Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Contract met de energieleverancier (als u deze heeft). De laatste 3 jaarafrekeningen. Ondernemers sturen ook mee: Ingevulde de-minimisverklaring Correspondentie van Rijksdienst voor ondernemend Nederland met het definitieve subsidiebedrag van de TEK-regeling (als dit van toepassing is).

 • Ledensubsidie

  De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of verstandelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 september 2024. Ledensubsidie online aanvragen

 • Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

  Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie omgevingskwaliteit van het Gelders Genootschap. Dit doet zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota. Daarna volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders. De rayonarchitect brengt advies uit over de ingediende bouwplannen. Hij doet dat als gemandateerde van de Commissie omgevingskwaliteit. Dit gebeurt op de dinsdagmiddag, in de oneven weken. Is het bouwplan erg ingrijpend voor de bebouwde omgeving? Dan wordt het daarna behandeld in de Commissie omgevingskwaliteit. De bouwplannen die zij behandelen, worden één dag voor de datum van de vergaderingen bekendgemaakt op deze pagina. De behandeling is openbaar. Aanvragers en hun architecten/tekenaars kunnen - op aanvraag - inspreken. De bespreking van niet gepubliceerde plannen is niet openbaar. Bijlagen Agenda vergadering van Commissie omgevingskwaliteit Gebiedsindeling bebouwde kom Gebiedsindeling buitengebied  Welstandsnota