Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Festiviteit horeca organiseren

  Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal. U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting. De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken. 

 • Grofvuil inleveren of ophalen

  U kunt uw grofvuil, grote en kleine apparaten, frituurvet, stenen en aarde etcetera, zelf wegbrengen naar het Scheidingsdepot, waar u het sorteert. Op het Scheidingsdepot leest u welk afval u hier nog meer naar toe kunt brengen. Ook is het mogelijk om uw grofvuil tegen betaling en na aanmelding op te laten halen door de gemeente. U kunt het afval via DigiD aanmelden.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Online indienen  Heeft u een omgevingsvergunning nodig dan kunt u de aanvraag via het omgevingsloket indienen. Voor het uploaden van de bijlagen dient u rekening te houden dat er geen spaties in de bestandsnamen worden gebruikt. Moet u alleen een melding doen? Dit kunt u ook via het Omgevingsloket doen. U krijgt schriftelijk of per mail antwoord. Dat kan zijn van de gemeente, maar ook van de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. Soms is overleg nodig met de betrokken medewerker, omdat een omgevingsvergunning maatwerk vereist. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt de vergunning (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt) per post of per email naar u verstuurd. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Telefonisch aanvraagformulier opvragen bij de gemeente  Als na de vergunningcheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan kunt u ook telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via 0297-513 111. Het ingevulde formulier, met bijbehorende bijlagen, kunt u terugsturen naar de gemeente: Postbus 8, 1420 AA in Uithoorn.  PAS - stikstofdepositie  De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De betekenis daarvan voor bouwprojecten in Uithoorn en De Kwakel hebben we op een rijtje gezet in een notitie. Omgevingsvergunningen voor verschillende activiteiten U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten: Bouwen (het bouwen van een bouwwerk). Aanleggen (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald). Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet). Bouwwerk brandveilig gebruik, vergunning aanvragen (het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid. Rijksmonument (het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht). Gemeentelijke monument of provinciaal monument (het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht). Uitweg (het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik van een uitweg). Kappen van bomen (het kappen van een houtopstand). Gefaseerde aanvraag Bij complexe aanvragen met meerdere bouwactiviteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.  Milieumelding voor bedrijven Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen. Op het omgevingsloket controleert u of een melding nodig is en kunt u direct de melding doen.  Vergunning Waternet Als u bouwwerkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, wilt uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig van Waternet. Houd rekening met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden of activiteiten wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij Waternet gemeld worden.

 • Uitweg

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:  Ga naar het het omgevingsloket; Doe de vergunningcheck; Log in: voor uzelf met DigiD of voor een bedrijf met eHerkenning; Doorloop de aanvraag; Stuur alle gevraagde gegevens mee. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Let op: Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:  een inrit te maken vanaf de weg; de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen); een bestaande inrit te veranderen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  U kunt uw woning of bedrijf aansluiten op de riolering. Daarvoor heeft u een rioolaansluitvergunning nodig. U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente, zie onderstaande formulieren. U kunt het ingevulde formulier afgeven aan de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of ingescand mailen naar gemeente@uithoorn.nl. Vergunning noodzakelijk In deze vergunning komen zaken aan de orde zoals: Het tot stand brengen van de aansluiting(en); De technische eisen aan de aansluiting; Het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluiting; Wijziging en beëindiging van gebruik.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Aanvraag reclameborden en of spandoeken plaatsen

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. 

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Soms moet u dit melden. Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft. Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet.