Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra

  Op 15 november 2019 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de hiervoor beschreven aanpak gericht op leefbaarheid in Limburgse centra. Op 7 februari 2020 hebben PS ingestemd met het Nader Afwegingskader KLC. Met gemeenten die hun interesse kenbaar hebben gemaakt is in overleg getreden om de totstandkoming van samenwerkingsagenda’s te onderzoeken. In de samenwerkingsagenda’s worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. Na ondertekening van de samenwerkingsagenda’s werken de gemeenten deze binnen een half jaar verder uit om vervolgens binnen deze Nadere subsidieregels een subsidieaanvraag te kunnen indienen.

 • Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024

  De provincie Limburg biedt subsidiemogelijkheden voor het herstel en de aanleg van landschapselementen in Limburg. Hiermee wordt een impuls gegeven om het landschap in stand te houden en er zijn veel goede effecten voor de natuur en het klimaat. De provincie Limburg biedt eveneens subsidiemogelijkheden voor de aanleg van voedselbossen, zodat nieuwe voedselsystemen in de praktijk gebracht worden die beter zijn voor het milieu.

 • Subsidie Economie en Innovatie

  De provincie Limburg wil de Limburgse economie stimuleren en versterken en doet dat middels drie specifieke beleidskaders. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan projecten die onder andere bijdragen aan één of meer van de doelen uit die kaders. 

 • Subsidie Monulisa 2024

  De doelstelling van de regeling is om een financiële aanvulling te geven op de rijkssubsidie die is toegekend in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) in 2023 of eerdere jaren, voor normaal onderhoud aan gebouwen die een functie hebben voor de openbare eredienst, aan molens en aan groene monumenten.

 • Subsidie Preventie faunaschade 2024

  De preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in het Limburgs Natuurprogramma 2023-2030, 6.1.9. Faunabeheer:door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van effectieve preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten; ofdoor middel van de aanschaf van wolfwerende afrastering ter voorkoming van schade door de wolf aan aangewezen geregistreerde hoefdieren dan wel overige geregistreerde hoefdieren waarbij sprake is van urgentie.

 • Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

  Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP) omvatten subsidies en instrumenten voor boeren en actoren op het platteland waarmee zij kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw. Doelstellingen hebben betrekking op het creëren van een veerkrachtige landbouw, de ontwikkeling van plattelandsgebieden, kennis en innovaties en het creëren van betere condities op vlak van milieu, biodiversiteit en klimaat.

 • Subsidie Doortrappen Limburg 2024

  De subsidieregeling Doortrappen Limburg 2024 stimuleren senioren vanaf 60 jaar om langer te blijven fietsen op een veilige manier d.m.v. gedragsbeïnvloedingsinterventies die door de gemeenten in samenwerking met lokale partners worden georganiseerd. Naast het veiligheidsaspect is het fietsen een duurzame vorm van mobiliteit en blijft men fysiek en mentaal gezonder. De regeling loopt tot en met 31 december 2024, waarbij per gemeente eenmaal een subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van de gedragsinterventie(s). Aanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2024 te zijn ontvangen. 

 • Subsidie actieve soortenbescherming 2022-2024

  Het stimuleren van actieve soortenbescherming in de provincie Nederlands Limburg.