Zoekresultaat 1 - 10 van 101 resultaten

 • Beperken van overlast en (geluid)hinder door vliegverkeer rondom Lelystad Airport, subsidie

  De regeling maakt een subsidie mogelijk voor bewoners en eigenaren van de woningen in de aangegeven gebieden rondom Lelystad Airport voor maatregelen om hinder en (geluid)overlast door het huidige vliegverkeer te beperken.

 • Werkzaamheden langs de vaarweg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren in of langs een provinciale vaarweg, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met werkzaamheden bedoelen wij bouwen, verbouwen en slopen van bouwwerken, waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige werken en grondwerken. Het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie en het profiel van de vaarweg hoort hier ook bij.

  Verder gelden er algemene regels voor werkzaamheden langs een provinciale vaarweg.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden langs de vaarweg.

  Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

 • Vaarweg activiteiten uitvoeren

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een vaarwegactiviteit is een activiteit in of nabij een vaarweg met impact voor het vaarverkeer. Door uw activiteit is er een versmalling van de vaarweg of de vaarweg kan tijdelijk helemaal niet worden gebruikt. Ook als uw activiteit alleen een risico inhoudt dat het vaarverkeer wordt gestremd geldt dat als een vaaractiviteit.

  Voorbeelden van vaarwegactiviteiten zijn baggeren, zeilwedstrijd, leggen van kabels en leidingen, bouwen van een aanmeervoorziening, permanent aanleggen van een vaartuig etc.

  Voor vaarwegactiviteiten moet u een vergunning aanvragen. Een aantal specifieke vaarwegactiviteiten kunt u terugvinden in het Omgevingsloket met een specifieke naam (bijv. Vaarweg gebruiken voor evenement of wedstrijd).

  Kunt u uw specifieke vaarwegactiviteit niet terugvinden in het Omgevingsloket, dan vraagt u via het Omgevingsloket een vergunning aan voor Vaarweg activiteiten uitvoeren.

  Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

 • Nadere regels Subsidie Circulaire Economie, subsidie

  Provincie Flevoland heeft tot doel met deze subsidie het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland en duidelijkheid te verschafffen aan de potentiele aanvragers over de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • Sonderen grondwaterbeschermingsgebieden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Melding
  Als u gaat sonderen in een grondwaterbeschermingsgebied, dan moet u na het trekken van de sondeerstangen het gehele sondeergat vullen met zwelklei met behulp van de ’Naprikmethode’.

  Als u wilt sonderen in een grondwaterbeschermingsgebied, dan moet u vooraf een melding doen bij de provincie. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Sonderen grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U vraagt omgevingsvergunning aanvragen als u een IPPC-installatie beheert binnen de papier-, hout- of textielindustrie. Het gaat hier om IPPC-bedrijven die zich bezighouden met:

  • het maken van:
   • papierpulp
   • papier
   • karton
   • oriented strand board
   • spaanplaat
   • vezelplaat van hout
  • het voorbehandelen van textielvezels of textiel
  • het verven van textielvezels of textiel

  U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie.

 • Melden beĆ«indiging grondwatersanering

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Evaluatieverslag
  Een gecertificeerde milieubegeleider moet betrokken zijn bij de grondwatersanering. Na afronden van een grondwatersanering, moet u een evaluatieverslag indienen bij de provincie. Dit evaluatieverslag moet zijn opgesteld door de gecertificeerde milieubegeleider.

  Het evaluatieverslag moet in ieder geval bevatten:

  • opsomming van bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het saneren
  • verificatie van het eindresultaat van de saneringsaanpak

  Gebruiksbeperkingen en nazorg
  Als er sprake is gebruiksbeperkingen en nazorg, dan moet u hier ook informatie over aanleveren.

  Indienen
  Het evaluatieverslag dient u in via het Omgevingsloket bij de activiteit Melden beëindiging grondwatersanering.

 • Opstijgen of landen buiten een vliegveld

  In de provincie Flevoland zijn er 2 zweefvliegterreinen en 2 helikopterlandingsplaatsen. Deze laatste 2 zijn bedrijfsgebonden.

  Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

 • Risicobeoordeling verstrekken bij pompen grondwater

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Margegebied historische grondwaterverontreiniging
  Een bekende historische grondwaterverontreiniging is een plek waarvan bekend is, dat het grondwater daar is verontreinigd.

  Een margegebied historische grondwaterverontreiniging is de bekende historische grondwaterverontreiniging plus 500 meter alles daaromheen.

  Risicobeoordeling
  U moet een risicobeoordeling doen, als uw activiteit in een margegebied historische grondwaterverontreiniging er mogelijk voor zorgt dat:

  • de grondwaterstroming wordt beïnvloed
  • de bekende historische grondwaterverontreiniging wordt beïnvloed

  U moet onderzoeken of door uw activiteit sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s van de bekende historische grondwaterverontreiniging.

  Verbod
  Als uit de risicobeoordeling blijkt, dat er onaanvaardbare verspreidingsrisico's zijn, dan mag u de activiteit niet uitvoeren.

  Indienen
  Uw risicobeoordeling moet u tijdig indienen bij de provincie. U dient de risicobeoordeling in via het Omgevingsloket bij de activiteit Risicobeoordeling verstrekken bij pompen grondwater.

 • Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2024, subsidie

  Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2018 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Het doel van de regeling is om bewoners te helpen de hinder van de hoge geluidbelasting door het verkeer op provinciale wegen, in de woning te verminderen.