Zoekresultaat 1 - 10 van 87 resultaten

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen. Lees allereerst de brochure Hoe kunt u Nederlander worden om te zien of u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. De (Koninklijke) onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk is verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling. Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding Op de website www.lintjes.nl geeft u aan dat u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van uw verzoek. Er zal contact met u worden opgenomen over de verdere procedure. Periode van mogelijke voordracht De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor in. Wat in de aanvraag vermeld moet worden U vermeldt in uw aanvraag het volgende: de naam, het adres en de woonplaats van de kandidaat een korte levensbeschrijving van de kandidaat de reden voor het indienen van het voorstel de activiteiten waarom het gaat waarom de verdiensten van de kandidaat bijzonder zijn wat het belang is voor de samenleving in welke perioden de kandidaat actief is geweest. Hoeveel uur per week of per maand en is er nog sprake van actuele verdiensten welke uitstraling de verdiensten hebben (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal) hoe groot de organisatie is waarin de kandidaat actief is of er vergoedingen voor de activiteiten zijn (reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld, etc.) en zo ja om welke bedragen het gaat Afhandeling De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. De Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland beoordeelt het voorstel en stuurt het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college beoordeelt als laatste de aanvraag en geeft het definitieve advies De afhandeling van uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding duurt 8 maanden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Schimmelpenningh, telefoon 078 770 6389 en op de website van de kanselarij: www.lintjes.nl.

 • Kamerverhuur (onzelfstandige huisvesting)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren aan 3 of 4 personen, dan heeft u een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening nodig en een omgevingsvergunning op grond van de Reparatie Beheersverordening Papendrecht (APV). Beide vergunningen vraagt u apart aan. Voor kamerverhuur aan maximaal 2 personen heeft u geen vergunning nodig. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen is niet toegestaan. Let op: Vanaf 5 juli 2023 is de opkoopbescherming van kracht. Dit houdt in dat u als nieuwe eigenaar van een woning verplicht bent om er zelf in te wonen. Er zijn een aantal uitzonderingen, waaronder voor onzelfstandige huisvesting. Koopt u de beschermde woning op of na 5 juli 2023, dan heeft u voor onzelfstandige huisvesting altijd een verhuurvergunning op grond van de opkoopbescherming nodig, ongeacht het aantal personen.  Exploitatievergunning aanvragen Op grond van artikel 2:37b de Algemene plaatselijke verordening heeft u een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf aan 3 of 4 personen. Bij het beoordelen van vergunningaanvragen wordt gekeken naar effecten op de leefbaarheid en worden eisen gesteld aan goed verhuurderschap. U dient een beheerdersplan in te leveren waaruit blijkt dat sprake is van geregeld beheer en goede huisvesting. U kunt een exploitatievergunning aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen. Daarnaast vult u ook de vragenlijst Bibob in. Beide formulieren stuurt u naar ons toe via Zivver (beveiligde e-mailomgeving). Een Zivver-link vraagt u telefonisch aan bij de vergunningverleners van Team VVTH, telefoonnummer 14 078. Aanvraagformulier kamerverhuur Vragenformulier Bibob Bijlage Formulier Bibob Andere Betrokkenen Omgevingsvergunning Naast een exploitatievergunning heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor 3 of 4 personen. Deze wordt alleen verleend als dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat. In de beheersverordening is bepaald dat het bevoegd gezag bij de beoordeling of sprake is van een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat, of een ontoelaatbare druk op de leefbaarheid rekening houdt met de Lokale regelgeving overheid. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Melden bestaande situaties Voor bestaande situaties waarbij vóór 15 juli 2021 sprake was van kamerverhuur aan maximaal 3 of 4 personen, is geen omgevingsvergunning op grond van de beheersverordening vereist. Eigenaren en verhuurders van bestaande panden met onzelfstandige woonruimte kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of hun pand als zodanig is geregistreerd. U heeft wel altijd een exploitatievergunning op grond van de APV nodig. Quoteringsgebieden Om de effecten van onzelfstandige huisvesting op het woon- en leefklimaat te kunnen beheersen geldt een maximum voor het aantal omgevingsvergunningen dat in een straat of straatgedeelte (maximaal 2 procent) kan worden verleend. Het transparantiebeginsel brengt mee dat hierover op voorhand duidelijkheid bestaat. Om die reden is in de onderstaande lijst opgenomen welke panden in straten reeds zijn omgezet. Omdat deze lijst periodiek wordt bijgewerkt, kunt u aan de lijst geen rechten ontlenen. Wilt u een woning omzetten, neem dan eerst contact op met de gemeente. Overzicht Quoteringsgebieden Opkoopbescherming Vanaf 5 juli 2023 is de opkoopbescherming van kracht. Indien uw woning onder de opkoopbescherming valt, dan heeft u voor onzelfstandige huisvesting een verhuurvergunning opkoopbescherming nodig. Hier leest u meer over de verhuurvergunning opkoopbescherming. Leges De behandeling van een aanvraag of het verlengen van de exploitatievergunning bedraagt € 708,24. De leges voor het wijzigen van de beheerder bedragen € 58,49. De behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bedraagt € 368,64. Afhandeling Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht. De gemeente kan deze termijn eventueel met 6 weken verlengen. Regelgeving kamerverhuur Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en exploiteren van kamerverhuurbedrijven Papendrecht Let op: andere regels voor recreatieve verhuur of Leegstandswet De regelgeving op deze pagina is niet van toepassing op een Bed & Breakfast of Airbnb of verhuur op grond van de Leegstandswet. Een Bed & Breakfast of Airbnb past niet binnen een woonbestemming. Om toch een Bed & Breakfast in een woning te kunnen beginnen, zal daarom een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd om af te wijken van de beheersverordening of het bestemmingsplan. Heeft u een specifiek adres op het oog, dan kunt u met een schetsplan onderzoeken of een Bed & Breakfast of Airbnb kans van slagen heeft. Heeft het plan kans van slagen, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Vragen Stel deze via het contactformulier of neem telefonisch contact op via 14 078.    

 • Parkeren centrumgebied

  In het centrumgebied van Papendrecht is een blauwe zone van kracht waarin met een parkeerschijf maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. Als u in dit gebied woont of werkt, kunt u een parkeerontheffing/vergunning aanvragen. Blauwe zone De blauwe zone is van kracht van: maandag t/m donderdag: 9.00 – 19.00 uur vrijdag: 9.00 – 21.00 uur zaterdag: 9.00 – 19.00 uur Buiten deze tijden is het niet nodig om een blauwe parkeerschijf achter de voorruit te leggen. Een parkeerschijf moet u zo instellen dat de pijl het tijdstip van aankomst aangeeft. Het tijdstip van aankomst mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. U moet het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf handmatig instellen. Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag u niet gebruiken. Door dit verbod wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet. U moet de parkeerschijf achter de voorruit van de auto plaatsen. De parkeerschijf moet van buiten af goed zichtbaar zijn. Motorfiets parkeren U mag uw motorfiets parkeren in de blauwe zone. Dit moet wel gebeuren op een parkeerplaats die voorzien is van een blauwe streep of op een plaats die wordt aangeduid als parkeerplaats. Een parkeerplaats staat aangegeven met een verkeersbord of teken op de weg. Het gebruik van een parkeerschijf is in dit geval voor motorfietsen niet verplicht. Gehandicaptenparkeerplaats Op een gehandicaptenparkeerplaats hoeft u geen parkeerschijf neer te leggen, tenzij het een gehandicaptenparkeerplaats is waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven, dan moet u ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep. Verder mag u met een gehandicaptenparkeerkaart overal bij de blauwe belijning parkeren zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van een parkeerschijf. Waar geen blauwe lijn is aangebracht mag u, mits niet hinderlijk of gevaarlijk, met een parkeerschijf 3 uur parkeren.

 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s

  In de gemeente Papendrecht is een vrije marktwerking voor openbare oplaadpunten. Gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij marktpartijen die de beleidsregels van de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten hebben aanvaard een aanvraag indienen voor een oplaadpunt. Een oplaadpunt op eigen terrein Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Ligging en markering van de parkeerplaats Bij deze parkeerplaats staat het kenteken van uw voertuig vermeld, zodat duidelijk is dat de plaats alleen voor u bestemd is. De eigen of gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt in principe op een bestaande parkeerplaats, die zo dicht mogelijk bij uw woning of werk ligt. Kosten Een gehandicaptenparkeerplaats kost in het jaar 2024 éénmalig € 287,64.

 • Jeugdsportsubsidie

     

 • Garantstelling (en/of logiesverstrekking)

  Komt iemand uit een visumplichtig land korter dan 3 maanden naar Nederland, dan moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben bij de aanvraag voor het visum. Dit bewijs geeft aan dat iemand in Nederland garant staat voor eventuele kosten of schulden die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt. Aanvraag U vraagt garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Afhankelijk van de aanvraag die u doet is het noodzakelijk om 1 of 2 handtekeningen te laten legaliseren. De kosten daarvoor bedragen per handtekening € 9,80 (2023). Bij het aanvragen volgt u de volgende stappen: U gebruikt het onderstaande formulier. Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. U plaatst de te legaliseren handtekening op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar verifieert en legaliseert de handtekening. U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen. De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlands ambassade / consulaat in het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade / consulaat beslist over de aanvraag. In het geval dat sprake is van garantstelling dient ook de handtekening van uw partner gelegaliseerd worden. Uw huwelijkspartner/geregistreerde partner dient dan ook persoonlijk mee te komen naar het gemeentehuis om toestemming te verlenen. Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk. De garantsteller en eventueel de huwelijkspartner/geregistreerde partner moeten beide in persoon aan de balie van het gemeentehuis verschijnen. Formulier Garantstelling Meenemen Bij de aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee, de naam en adresgegevens van de genodigde en het ingevulde aanvraagformulier. Wetgeving De volgende wetgeving is van toepassing: Vreemdelingencirculaire 2000

 • Aangifte van Overlijden

  U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan. Kosten € 41,35 Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd. Regelen Voor de aanvraag komt u persoonlijk naar de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren. Maak een afspraak Dienst Justis (Direct naar aanvraagformulier)