Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Wet open overheid (Woo) verzoek indienen

  Burgers hebben op grond van de Wet open overheid (Woo) recht op informatie over het bestuur van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Daardoor krijgen burgers meer inzicht in het handelen van bijvoorbeeld de gemeente. En kunnen zij beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming. U kunt bij ons een Woo-verzoek doen. Wat valt onder de Woo en wat niet? De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek. Niet alle overheidsinformatie kan openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens. Als openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast. Documenten voor intern beraad. Dit voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad.  Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen? Het verzoek mag geen onbegrensde verscheidenheid aan onderwerpen bevatten. Het onderwerp moet gaan over bestuurszaken van de gemeente. De gevraagde informatie moet beschikbaar zijn in documenten (op papier of digitaal). Overheidsinformatie hergebruiken (Who) Op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) kunt u vragen om overheidsinformatie te verstrekken. Dit kan voor commerciële of niet-commerciële doelen. U kunt de gegeven informatie combineren met andere informatie of data. Deze overheidsinformatie kan zo als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses. Aanvraag Let op: Een verzoek kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Vermeld hierin: over welk onderwerp het gaat. welke documenten u wilt bekijken. hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen. Uw digitaal Woo- of Who verzoek kunt u sturen naar info@gemeentesluis.nl. Uw schriftelijk Woo- of Who-verzoek kunt u sturen naar:  Gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA Oostburg De beslissing op een Woo- of Who-verzoek nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt binnen vier weken bericht. De gemeente kan deze termijn met twee weken verlengen.  Meer informatie Wet open overheid Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken. Er zijn twee soorten OZB: Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Gebruikersbelasting voor niet-woningen. Tarieven Bekijk de tarieven. Belasting kwijtschelden Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden. U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken

 • Welstandsadvies vragen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand. Daarmee bedoelen we onder andere het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het ontwerp en het materiaal dat u gebruikt. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw bouwaanvraag aan de eisen voor welstand. In de Welstandsnota staat hoe deze commissie dat doet. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere woensdag in de even weken om 9.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. De agenda ligt vanaf de dinsdag ervoor ter inzage in het KCC en is opvraagbaar via 14 0117. De Welstandsnota inzien Voordat u een bouwaanvraag indient, kunt u om een welstandsadvies vragen. Dit heet een bouwplanvooroverleg. Aan een bouwplanvooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de leges van een omgevingsvergunning. Regelen Een bouwplanvooroverleg aanvragen Let op: Momenteel ondervinden we problemen met het verzenden van de aanvraag. Dit kan te maken hebben met de grootte van de bestanden die geüpload moeten worden. Daarom vragen wij u, om na verzending van de aanvraag, telefonisch contact met ons op te nemen via 140117. We proberen dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indienen Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van naastgelegen bebouwing (van de bestaande situatie en de nieuwe situatie). Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen. Vragen? Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor het gebruiken van gemeentegrond. U betaalt dit voor voorwerpen die u op, in of boven de openbare grond plaatst. Bijvoorbeeld: Terras Container Uithangbord Luifel Bouwsteiger Regelen Neem contact met ons op.  Geef door: Welke grond u wilt gebruiken. Wat u precies wilt neerzetten of doen. Hoeveel ruimte in m2 u nodig heeft. De datum en het tijdstip. Welke periode u de grond gebruikt. Wat u moet weten Als u gemeentegrond gebruikt, heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u nakijken via het Omgevingsloket online. Tarieven Bekijk de tarieven

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen. Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig. Regelen Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl. Wat u moet weten De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen (PDF). 

 • Loonkostensubsidie aanvragen als werkgever

  Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.  U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als: De werknemer in de gemeente Sluis woont, en De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, en De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, en De werknemer nog geen zes maanden in dienst is, en De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking: deelname aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was). U kunt loonkostensubsidie online aanvragen of via het aanvraagformulier (PDF). Online aanvragen loonkostensubsidie Hoe werkt het?  Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.  De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.  Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.  De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.  U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.  Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.  Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.  Wilt u een wijziging of verlenging doorgeven? Met het wijzigingsformulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie. De wijzigingen worden binnen 10 werkdagen door ons verwerkt. U kunt de wijzigingen online doorgeven of via het wijzigingsformulier (PDF). Meld de wijziging online Vragen of meer informatie? Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen. Regelen Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. U moet een asbestiventarisatierapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf.   De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Zelf asbest verwijderen U mag asbest zelf verwijderen uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie als het gaat om minder dan 35 m2 aan geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels, vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.  Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest en deze inleveren bij de Milieustraat.  Ons advies Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding. Asbest afvoeren Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat. Kosten De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop. Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren: Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf Pas als u toestemming van ons heeft, mogen de werkzaamheden beginnen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen. Let op: Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunningen nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket.  Subsidieregeling asbestdaken De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen en is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.  Regelen U stelt de gemeente per e-mail of brief aansprakelijk. Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk. Denk aan de volgende punten: Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat? Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk? Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens. Foto's van de situatie. Geef aan hoe groot de schade is. Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie. Vergeet uw eigen contactgegevens niet. Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl of brief naar: Gemeente Sluis T.a.v. Financiën Postbus 27 4500 AA Oostburg Wat u moet weten De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is. Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u een mogelijkheid tot overnachten aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen aan de gemeente. Toeristenbelasting mag u doorberekenen aan uw klanten. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. Tarieven Bekijk de tarieven Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken Informatie toeristenbelasting Welkom in West-Zeeuws-Vlaanderen. We zien je hier graag! Welkom in West-Zeeuws-Vlaanderen en in de gemeente Sluis in het bijzonder! U kunt bij ons genieten van rust, ruimte en culinaire hoogstandjes. Met de mooie stranden en het rustieke achterland is er voor ieder wat wils. Wie in onze gemeente overnacht, betaalt toeristenbelasting. In deze flyer leest u meer over deze belasting, de tarieven en wat wij met deze belastinginkomsten betalen. Wij zijn blij met uw komst en wensen u een fijne tijd in onze regio.  Moet ik toeristenbelasting betalen?  Overnacht u in de gemeente Sluis (regio West-Zeeuws-Vlaanderen) en staat u hier niet ingeschreven? Dan betaalt u toeristenbelasting. Dit geldt voor alle vormen van verblijf, zoals overnachten in een hotel, bungalow, strandslaaphuisje of op een camping. Het geldt ook als u op het water verblijft, zoals op een boot in de jachthaven. We noemen het dan watertoeristenbelasting.   Hoe betaal ik toeristenbelasting?  De gemeente stelt de toeristenbelasting vast en int deze via de ondernemer bij wie u verblijft. U betaalt de toeristenbelasting dus aan de eigenaar van uw accommodatie. Deze kosten komen bij de huurprijs die de ondernemer rekent. De ondernemer draagt de toeristenbelasting op zijn beurt weer af aan de gemeente.  Hoeveel toeristenbelasting betaalt u? Tarieven toeristenbelasting Waarom betaal ik toeristenbelasting?  In de gemeente Sluis ontvangen we jaarlijks met plezier vele bezoekers. Het gaat om bezoekers die bij ons verblijven (overnachten) en om dagtoeristen. Toeristen recreëren op onze stranden, fietsen in onze uitgestrekte polders en bezoeken de gezellige dorpen en stadjes die de gemeente Sluis rijk is. Daar zijn we blij mee! Elke gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Verblijven er veel toeristen in een gemeente? Dan maakt deze gemeente meer kosten, omdat bezoekers ook gebruikmaken van de voorzieningen. Gemeenten bepalen zelf of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. We streven ernaar om de kwaliteit van onze voorzieningen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze bezoekers. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarom kiezen wij ervoor om toeristenbelasting te heffen.  Wat doen wij met de toeristenbelasting?   We heffen toeristenbelasting, omdat wij blijven investeren in onze voorzieningen. Hieronder leest u wat wij onder andere betalen van de toeristenbelasting. Het schoonmaken van de stranden. Het zandvrij maken en vernieuwen van duinovergangen. Zo blijft het strand goed toegankelijk.   Het inzetten van strandbewaking die zorgt voor uw veiligheid.  Het aanbrengen van extra zand op het strand. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk om hier te recreëren.   Het aanleggen, onderhouden en bewegwijzeren van wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes en ruiterpaden.  Het onderhouden van wegen door het extra toeristische verkeer.   Het plaatsen van (extra) voorzieningen, zoals afvalbakken, fietsenstallingen, fietsoplaadpunten, rustbankjes en picknickplekken.   Het zorgen voor digitale informatievoorziening via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  Het opleiden van en persoonlijke informatievoorziening door gastheren en gastvrouwen.  Het ondersteunen van musea en culturele activiteiten en -evenementen.  U heeft nu inzicht in waarom wij toeristenbelasting innen en wat wij ermee doen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 0117 457 000.  Neem eens een kijkje op www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl voor al het moois wat onze regio te bieden heeft. We wensen u een prettig verblijf in onze gemeente en zien u graag weer terug! Information Kurtaxe Herzlich willkommen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hier sind Sie ein gern gesehener Gast! Herzlich willkommen in West-Zeeuws-Vlaanderen und insbesondere in der Gemeinde Sluis! Bei uns können Sie Ruhe, weitläufige Landschaften und kulinarische Spezialitäten genießen. Mit ihren schönen Stränden und dem urigen Hinterland hat die Region für jeden etwas zu bieten. Wer in unserer Gemeinde übernachtet, zahlt eine Kurtaxe. In diesem Flyer lesen Sie mehr über diese Kurtaxe, die Tarife und für was wir die Einnahmen verwenden. Wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine schöne Zeit in unserer Region.  Muss ich die Kurtaxe zahlen?  Übernachten Sie in der Gemeinde Sluis (Region West-Zeeuws-Vlaanderen), sind hier aber nicht gemeldet? Dann zahlen Sie die Kurtaxe. Das gilt für alle Formen des Aufenthalts, z. B. Übernachtungen in Hotels, Bungalows, Strandhäusern oder auf einem Campingplatz. Sie zahlen die Kurtaxe auch, wenn Sie sich auf dem Wasser aufhalten, z. B. auf einem Boot im Jachthafen. In diesem Fall nennen wir die Abgabe Wassertourismussteuer.   Wie zahle ich die Kurtaxe?  Die Gemeinde setzt die Kurtaxe fest und zieht sie über den Unternehmer ein, bei dem Sie untergebracht sind. Das heißt, dass Sie die Kurtaxe an den Eigentümer Ihrer Unterkunft zahlen. Diese Kosten werden auf den vom Unternehmer verlangten Übernachtungs- bzw. Mietpreis aufgeschlagen. Der Unternehmer wiederum führt die Kurtaxe an die Gemeinde ab.  Wie viel Kurtaxe zahlen Sie? Kurtaxe Tarife Warum zahle ich die Kurtaxe?  In der Gemeinde Sluis freuen wir uns jedes Jahr über zahlreiche Besucher. Dabei geht es um Besucher, die bei uns übernachten (Übernachtungsgäste), und um Tagestouristen. Touristen erholen sich an unseren Stränden, fahren mit dem Fahrrad durch unsere ausgedehnten Polder und besuchen die malerischen Orte und Dörfer, die die Gemeinde Sluis bilden. Darüber freuen wir uns natürlich sehr! Jede Gemeinde erhält vom Staat einen Pro-Kopf-Betrag. Halten Sie sich viele Touristen in einer Gemeinde auf? Dann entstehen dieser Gemeinde mehr Kosten, weil auch Besucher die lokalen Einrichtungen nutzen. Die Gemeinden entscheiden, ob sie eine Kurtaxe erheben und wie sie den Tarif berechnen. Wir bemühen uns, die Qualität unserer Einrichtungen so weit wie möglich an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Kurtaxe zu erheben.  Was machen wir mit der Kurtaxe?   Wir erheben eine Kurtaxe, weil wir kontinuierlich in unsere Einrichtungen investieren. Nachfolgend lesen Sie, für was wir die Einnahmen aus der Kurtaxe unter anderem verwenden.  •    Säuberung der Strände. •    Sandentfernung und Erneuerung von Dünenübergängen. So bleibt der Strand gut zugänglich.   •    Einsatz von Strandwächtern, die für Ihre Sicherheit sorgen.  •    Aufbringen von zusätzlichem Sand auf den Strand. Dadurch wird es auch in Zukunft möglich sein, sich hier zu erholen.   •    Anlegen, Instandhaltung und Beschilderung von Wanderwegen, Radwegen, Mountainbikestrecken und Reitwegen.  •    Instandhaltung der Straßen aufgrund des zusätzlichen Touristenverkehrs.   •    Installation von (zusätzlichen) Vorrichtungen wie Abfallbehältern, Fahrradständern, Fahrradladestationen, Ruhebänken und Picknickplätzen.   •    Digitale Bereitstellung von Informationen unter www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  •    Schulung von und personalisierte Informationen durch Hosts und Hostessen.  •    Unterstützung von Museen und kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen. Jetzt wissen Sie, warum wir die Kurtaxe erheben und was wir damit machen. Wenn Sie fragen haben, können Sie uns unter der Telefonnummer +31 117 457 000 kontaktieren.  Besuchen Sie unbedingt die Website www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl um zu sehen, was unsere schöne Region alles zu bieten hat.  Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Gemeinde und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!  Information tourist tax Welcome to West Zeelandic Flanders. We love to see you here! Welcome to West Zeelandic Flanders, and especially to the City of Sluis!  This is a perfect place to enjoy peace and quiet, space and culinary highlights. With beautiful beaches and our idyllic countryside, there’s something for everyone. Guests who spend the night in our municipality must pay a tourist tax. This brochure provides more information about the tax, the rates, and how we invest the tax income.  We’re pleased with your visit, and we wish you a pleasant stay in our region!  Do I have to pay the tourist tax?  If you are spending the night in the City of Sluis (West Zeelandic Flanders region) and are not registered in the municipality, then you are subject to the tourist tax. This applies to all forms of accommodations, whether you are staying in a hotel, a bungalow, a beach cabin or a campground. It also applies to accommodations on the water, such as a boat in the marina. We refer to that as the ‘water tourist tax’.  How can I pay the tourist tax?  The municipality sets the tax rate and collects it from the entrepreneur with whom you are staying. So you pay the tourist tax to the owner of the accommodations. These costs are included in the fee charged by the entrepreneur. The entrepreneur then pays the tourist tax to the municipality.  How much is the tourist tax? Tourist tax rates Why must I pay the tourist tax?  At the City of Sluis, we welcome a large number of visitors each year. Some come just for the day, while others spend the night. Tourists relax on our beaches, cycle through our spacious polders and visit the cosy villages and towns scattered around the City of Sluis. And we appreciate your visits! Every municipality receives funding from the national government based on the number of residents. When large numbers of tourists stay in a municipality, it incurs greater costs because the visitors also use the municipal facilities. Municipalities can decide for themselves whether or not to levy a tourist tax, and how to calculate the tax rate. We strive to ensure that the quality of our facilities meets the needs of our visitors. That presents us with extra expenses, so we have chosen to levy a tourist tax.  What do we do with the tourist tax? We charge a tourist tax because we wish to continue investing in our facilities. A list of some of the investments we make with the tourist tax income is provided below.  Cleaning the beaches. Clearing sand and renovating walkways through the dunes to keep the beaches accessible.   Beach security to ensure your safety.  Adding extra sand to the beaches to ensure that they are available for recreation in the future.   Construction, maintenance and marking of walking paths, bike paths, mountain bike routes and equestrian paths.  Road maintenance to carry extra tourist traffic.   Installation of extra facilities, such as waste bins, bicycle storage facilities, e-bike charging stations, benches and picnic tables.   Provision of digital information via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  Training and information for hosts and hostesses. Supporting museums, cultural activities and events.  Now you have an idea of why we collect a tourist tax, and what we do with the income. Also take a moment to visit www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl to see all of the wonderful things our region has to offer. We wish you a pleasant stay in our municipality, and we look forward to seeing you again!  Informations taxe de séjour Bienvenue en Flandre zélandaise. Nous sommes ravis de vous voir ici !  Bienvenue en Flandre zélandaise et, plus particulièrement, dans la commune de L’Écluse (Sluis) ! Chez nous, vous pouvez profiter du calme, de l’espace et des prouesses culinaires. Nos belles plages et notre arrière-pays rustique en offrent pour tous les goûts. Les touristes qui passent la nuit dans notre commune paient une taxe de séjour. Dans ce dépliant, vous en découvrirez plus sur cette taxe, les tarifs et l’usage de ces revenus. Nous sommes heureux de votre venue et vous souhaitons un excellent séjour dans notre région.  Dois-je payer une taxe de séjour ?  Vous passez la nuit dans la commune de L’Écluse (Sluis - région de Flandre zélandaise) et vous n’y êtes pas inscrit comme résident ? Dans ce cas, vous devez payer une taxe de séjour. C’est valable pour toutes les formes de séjour, comme les nuitées à l’hôtel, en bungalow, dans une maisonnette de plage ou dans un camping. C’est aussi valable pour les séjours sur l’eau, par exemple sur un bateau dans le port de plaisance. Nous appelons cela la taxe de séjour sur l’eau. Comment dois-je payer la taxe de séjour ?  La commune fixe la taxe de séjour et l’encaisse par l’intermédiaire de la personne chez qui vous séjournez. Vous payez donc la taxe de séjour au propriétaire de votre logement. Ces frais s’ajoutent au prix de location facturé par le propriétaire. Le propriétaire verse à son tour la taxe de séjour à la commune. Quel est le montant de la taxe de séjour ? Taxe de séjour tarifs Pourquoi dois-je payer une taxe de séjour ?  Dans la commune de L’Écluse (Sluis), nous accueillons avec beaucoup de plaisir de nombreux visiteurs chaque année. Il s’agit de visiteurs qui séjournent chez nous (nuitée) ou de touristes d’un jour. Les touristes se divertissent sur nos plages, font du vélo dans nos vastes polders et visitent les magnifiques villes et villages que compte la commune de L’Écluse (Sluis). Nous en sommes ravis ! Chaque commune reçoit un montant par habitant de la part du Royaume. Une commune accueille -t-elle beaucoup de touristes ? Dans ce cas, cette commune subit plus de coûts, car les visiteurs utilisent aussi les équipements. Les communes déterminent elles-mêmes si elles appliquent ou non une taxe de séjour et comment elles fixent le tarif. Nous aspirons à ce que la qualité de nos équipements corresponde autant que possible aux souhaits et aux besoins de nos visiteurs. Cela engendre des coûts supplémentaires. C’est pourquoi nous avons choisi d’appliquer la taxe de séjour.  Que faisons-nous avec la taxe de séjour ?   Nous appliquons la taxe de séjour, car nous continuons à investir dans nos équipements. Ci-dessous, vous pourrez découvrir ce que nous payons notamment avec la taxe de séjour. L’entretien des plages. Le désensablement et le renouvellement des passages à travers les cordons dunaires. Ainsi, la plage reste parfaitement accessible.   La mise en place de surveillance sur la plage pour veiller à votre sécurité.  L’apport de sable supplémentaire sur la plage. Ainsi, il sera toujours possible de s’y divertir à l’avenir.   La création, l’entretien et le balisage des sentiers de promenade, des pistes cyclables, des pistes pour VTT et des pistes cavalières.  L’entretien des routes suite au trafic touristique supplémentaire.   L’installation d’équipements (supplémentaires), comme des poubelles, des parkings à vélos, des stations de recharge pour vélos, des bancs et des zones de pique-nique.   L’apport d’informations numériques via www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl.  La formation des hôtes et hôtesses et l’apport d’informations personnalisées par ces derniers.  Le soutien aux musées et activités ou événements culturels. Vous savez désormais pourquoi nous encaissons une taxe de séjour et ce que nous en faisons.  N’hésitez pas à jeter un œil sur www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl pour découvrir toutes les beautés que notre région a à offrir. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre commune et espérons vous revoir bientôt !

 • Forensenbelasting

  Bent u geen inwoner van de gemeente Sluis? Maar heeft u hier wel een woning? Dan kunt u van Sabewa Zeeland een aanslag krijgen voor forensenbelasting. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. Tarieven Bekijk de tarieven Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken.