Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  U kunt een paspoort of identiteitskaart aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de aanvraag moet de betrokkene persoonlijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Na 5 dagen kunt u het reisdocument persoonlijk afhalen.

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar andere landen kunt reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor personen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Voor minderjarigen die reizen zonder ouders of met 1 ouder adviseren wij om een toestemmingsformulier van de niet mee-reizende ouder(s) mee te nemen. Bij dit formulier hoort ook een uittreksel waaruit blijkt wie de ouders zijn. Dit kan een geboorteakte zijn, maar ook een uittreksel met vermelding van de namen van de ouders.

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden.

  Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

 • Gedwongen hulp bij ernstige psychische problemen

  Als iemand door psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen en niet meewerkt aan een behandeling, dan kan diegene gedwongen worden tot een behandeling. Bijvoorbeeld medicatie, therapie of een opname in een ggz-instelling.

  Iedereen kan melden bij de gemeente dat iemand gedwongen hulp nodig heeft. U hoeft dus geen familie of een zorgverlener te zijn.

  Bij een gewone procedure beslist de rechter of gedwongen hulp nodig is. Is er direct gevaar en duurt de procedure te lang? Dan kan de burgemeester een crisismaatregel nemen. Zo kan iemand snel behandeld worden. Hiervoor heeft de burgemeester een verklaring nodig van een psychiater.

 • Aanvragen Mantelzorgcompliment 2024

  Als mantelzorger kunt u dit compliment één maal per jaar aanvragen, ook al bent u mantelzorger voor meerdere personen. U kunt u kiezen uit verschillende ZINiN-arrangementen of een financiële tegemoetkoming van € 50,-

  De administratie en afhandeling van het Mantelzorgcompliment wordt voor de gemeente verzorgd door de stichting Evenmens. Op de website van Evenmens vindt u informatie over de voorwaarden om het compliment te ontvangen en welke arrangementen er mogelijk zijn.

 • Huisverbod

   

   

   

   

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd gaat worden. Of als er een sterk vermoeden is dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De burgemeester overlegt in dat geval met Veilig Thuis.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. De persoon met het huisverbod en de gezinsleden of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste de hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel kleiner zijn.

 • Aanvragen Wet natuurbescherming

  De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland (Natura 2000 gebieden) en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend.

  Vaak begint de effectbepaling van een handeling die schadelijk kan zijn met een oriënterend onderzoek, een quickscan. Aan de hand van de resultaten van de quickscan (flora- en faunatoets/natuurtoets) kan een gedegen inschatting gemaakt worden van het risico op overtreding van de wet en/of in hoeverre nader onderzoek nodig is. Op basis van de quickscan, eventueel aangevuld met gegevens uit nader onderzoek, kunnen conclusies worden getrokken over de noodzaak van maatregelen (om overtreding van de wet te voorkomen) en/of de aanvraag van een vergunning/ontheffing nodig is.

  Wanneer u een omgevingsvergunning wilt aanvragen kan het nodig zijn dat u op grond van de Wet natuurbescherming ook maatregelen treft. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

  • U vraagt naast een aanvraag om omgevingsvergunning vooraf of gelijktijdig bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.

  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u ook om uitvoering van een natuurtoets. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen. De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb, dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af. 

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
  • Het omgevingsplan verandert.

  Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

  Is een bodemrapport ouder dan 2 jaar en wilt u hier toch gebruik van maken, dan moet u dit overleggen met de gemeente. Een bodemonderzoek is bij de gemeente Hellendoorn 5 jaar geldig, mits er geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. In sommige situaties is het mogelijk om de geldigheid te verlengen tot 10 jaar, u moet dan wel een onderzoek laten doen naar de bovenste halve meter. 

   

 • Obstakel op de openbare weg plaatsen

  Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.

  Obstakels zijn bijvoorbeeld:

  • container
  • steiger
  • hoogwerker
  • (bouw)keet

  Ook bouwmaterialen vallen hieronder, zoals een partij stenen of zand.

  Voor een voertuig heeft u geen omgevingsvergunning 'roerende zaken opslaan' nodig. Voertuigen zijn fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.  Dan moet u voldoen aan de verkeersregels. Indien u hiervan wilt afwijken, moet u een ontheffing van de Wegenverkeerswet/RVV1990 aanvragen.

 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

  Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.

 • Ondergrondse olietank melden

  Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

  Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.