Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Duurzame energie opwekken

  Allereerst gebruiken we hiervoor zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal. Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. Daarnaast werkt de Rijksoverheid hard aan windturbines op zee. Maar, alleen zonnepanelen op daken en windturbines op zee zijn niet voldoende om de nationale doelen te halen. Alleen hiermee zorgen we er niet voor dat IJsselstein in 2050 energieneutraal is. Daarvoor zijn ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. Hierover zijn in het nationaal klimaatakkoord afspraken gemaakt. Om de benodigde zonnevelden en windtubines op land te plaatsen, is Nederland verdeeld in 30 regio’s. In deze regio’s werken gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder samen aan de opwek van duurzame energie. Elke regio kijkt waar en onder welke voorwaarden duurzame energie kan worden opgewekt. IJsselstein is onderdeel van de regio Utrecht (U16). Als regio Utrecht (U16) willen we in 2030 1,8 miljard kilowattuur (1,8 TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Alle gemeenten in de regio dragen hier een steentje aan bij, dus ook IJsselstein. IJsselstein wil hier 50 miljoen kilowattuur (0,05 TWh) aan bijdragen. Dit is gelijk aan het elektriciteitsgebruik van 20.000 huishoudens. En dat is 30% van het IJsselsteinse elektriciteitsverbruik in 2050. Zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Met de informatie uit deze gesprekken heeft de gemeenteraad een aantal zoekgebieden aangewezen, waaronder: De A2-zone (ten zuiden van IJsselstein): zoekgebied wind Noordoostelijk buitengebied (rond de Hollandsche IJssel): zoekgebied zon Op zoek naar mogelijkheden in zoekgebieden In 2024 en 2025 gaan we op verzoek van de raad de twee hierboven genoemde zoekgebieden verder uitwerken. Het doel is om uit te zoeken hoe we meewerken aan de opwek van 50 miljoen kilowattuur (0,05 TWh) duurzame energie. We weten nog niet of we dit met zonnevelden, windturbines of allebei doen. Een belangrijke vraag hierbij is: welke voorwaarden zijn er voor de aanleg van zonnevelden of windturbines? Over deze onderwerpen wil de gemeente graag de mening van inwoners weten. Hoe meedenken Inwoners kunnen op 3 manieren meedenken over de keuzes rond zonnevelden en windturbines: We nodigen het inwonerpanel uit om een vragenlijst in te vullen. Er is een adviesgroep gevormd, die doorpraat over de keuzes die we moeten maken. De adviesgroep bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van bewoners en (belangen)organisaties. Ook organiseren we 3 inloopbijeenkomsten in 2024. Hier zijn alle inwoners uit IJsselstein welkom. Bij de bijeenkomsten over windenergie zijn ook de inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen welkom. Het zoekgebied voor windenergie ligt namelijk op de grens van de gemeente. Deelname aan de vragenlijst en adviesgroep is op uitnodiging. De inloopbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Inloopbijeenkomsten Aankomend: Oktober/november 2024: 3e inwonerbijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken we de mogelijkheden voor zonnevelden in het gebied rondom de Hollandsche IJssel. Meer informatie volgt later. Geweest: 13 maart en 16 april 2024: de eerste twee avonden stonden in het teken van zowel wind- als zonne-energie. Tijdens deze avond gingen we in gesprek over de keuzes die we in IJsselstein moeten maken. Daarbij bespraken we de voorwaarden waaronder zonnevelden en windturbines een plek kunnen krijgen. Het verslag van deze twee avonden vindt u hier. verslagen inloopbijeenkomsten duurzame energie IJsselstein. Daarnaast zijn de meest gestelde vragen over dit onderwerp verzameld in een vraag en antwoord document. Deze vindt u hier: vraag en antwoord over het opwekken van duurzame energie. Wat gebeurt er met uw mening? Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Dit doen we met de resultaten uit participatie, maar ook door het uitvoeren van (technische) analyses. De resultaten gebruiken we om de 2 zoekgebieden verder uit te werken. Rond de zomer van 2024 leggen we de raad een Uitgangspuntennotitie windenergie voor. Hierin leggen we vast of we de komst van een windturbine langs de A2 mogelijk willen maken en onder welke voorwaarden. Dit besluit is dan ook van invloed op de keuze voor waar de zonnevelden komen. Begin 2025 leggen we een Uitnodigingskader voor zonnevelden aan de gemeenteraad voor. Hierin maken we afspraken over de voorwaarden voor zonnevelden in het gebied rondom de Hollandsche IJssel. Voordat de raad een besluit neemt, zetten zij de voors en tegens op een rij. Via de agenda van de gemeenteraad kunt u volgen wanneer zij deze stukken bespreken. Tijdens de commissievergadering is er ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Wat gebeurt er na de besluitvorming In de Uitgangspuntennotitie windenergie en het Uitnodigingskader zonnevelden staan afspraken over de voorwaarden van de komst van zonnevelden en windturbines. Daarna kunnen initiatiefnemers met projectvoorstellen komen. Als er echt initiatieven op tafel komen, krijgt u opnieuw de ruimte om hierover mee te denken. Daarnaast kijken we naar hoe de omgeving voordeel heeft van de winsten van de opwek van de energie.

 • Paardenveld-Noord

  Wat? De gemeenteraad heeft op 20 mei 2021 de visie Paardenveld-Noord vastgesteld. Dit is de eerste stap naar een nieuwe woonwijk in IJsselstein. De visie geeft aan hoe we het plangebied willen ontwikkelen. Het geeft een beeld op hoofdlijnen en is richting gevend. Het plangebied ligt op steenworp afstand van de historische binnenstad. Het grenst direct aan de Hollandse IJssel. Het gebied is goed ontsloten met openbaar vervoer, de fiets en auto. Omsloten tussen de karakteristieke Paardenlaan, Utrechtseweg, Beneluxweg en Hogebiezen ligt het gebied Paardenveld-Noord. Hier gaan we bouwen voor toekomstige generaties in IJsselstein. Een duurzame wijk waar mens, natuur, klimaat en gezondheid centraal staan. Paardenveld-Noord, dé plek waar 500 appartementen en stadswoningen worden gerealiseerd. Een wijk van de toekomst, waar groen, circulair en klimaatadaptieve maatregelen centraal staan. Een autoluwe wijk, zodat kinderen vrij voor de deur kunnen spelen. De levensloopbestendige seniorenwoningen worden zo ingericht, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' kunnen wonen. Kortom, gelijkvloers, nabij welzijns- en gezondheidszorg, domotica toepassingen (slimme sloten, video deurbel en meer) en de belangrijkste voorzieningen op loopafstand. Daarnaast blijft het woonzorgcentrum Ewoud in het gebied bestaan. De parkeervoorziening is beoogd op één centrale plek, op loopafstand van de woningen. We noemen dit een 'Mobiliteitshub'. Zo'n hub kent ook andere functies voor gemeenschappelijk gebruik. Denk hierbij aan pakketservice, sport en ontspanning, horeca, steunpost, hulpdiensten en soortgelijk. Ook de bushalte is op loofafstand. Klik op de foto om de foto te vergroten. Waarom? Wij zien dat er in de komende jaren veranderingen in dit gebied zullen optreden. Denk aan tijdelijke huisvesting in de school De Wenteltrap. Ook zullen er bedrijven vertrekken. Het gebied zal de komende jaren transformeren naar een woon (zorg)gebied. Deze transformatie zal stapsgewijs plaatsvinden. De vraag naar woningen voor jong en oud is groot. We zien veranderingen in mobiliteit op ons afkomen. Duurzaamheid leeft enorm. We werken toe naar een klimaatneutraal IJsselstein in 2050. Het plan Paardenveld-Noord gaat uit van een klimaatadaptieve woonwijk. Woningen worden gebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van energie, warmte, water en milieu. Woningen zullen in grote mate voorzien in de eigen energievraag. Dat vraagt om warmtepompen, zonne-energie, warmteterugwinning en warmtewisselaars. Ook de openbare ruimte wordt zo ingericht, dat het bijdraagt aan de biodiversiteit en duurzaamheidsdoelstellingen: regenwateropvang en -berging en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd is het een unieke locatie voor woningbouw, vanwege haar ligging. Paardenveld-Noord ligt op een steenworp afstand van de binnenstad en de Hollandse IJssel en kent een goede aansluiting op het openbaar vervoer en de (fiets)snelweg. Ouderen- en gezondheidszorg zijn aanwezig. Hoe? De gemeente IJsselstein heeft, samen met stedenbouwkundigbureau Imoss, een oriëntatie gemaakt voor hoe het gebied eruit kan zien na transformatie. Tegelijkertijd is de visie een beoordelingskader waarbinnen ontwikkelingen worden gefaciliteerd door de gemeente. Er zullen 500 appartementen en stadswoningen worden gerealiseerd. 30% van het woningaanbod is bedoeld voor de sociale huursector. Een woongebied met een eigen identiteit voor jong en oud, die we in de komende tien jaar fasegewijs willen ontwikkelen. Paardenveld-Noord is opgedeeld in drie deelgebieden. De gemeente richt zich op de ontwikkeling van het middengebied, dat tussen de Beneluxweg, Panoven, Paardenlaan en de Jan van der Heydenweg ligt (aangevuld met de brandweerkazerne en de aanliggende brandweerwoningen). In de huidige situatie staat hier de praktijkschool Baanbreker, basisschool De Wenteltrap, een politiebureau en een uitvaartcentrum. Ook staan er diverse bedrijfsgebouwen die gebruikt worden door WerkwIJSS en als sportschool en gebouwen voor culturele activiteiten. De eerste visie voor de indeling van de wijk is volgens een campusmodel. De appartementengebouwen worden aan de buitenranden van de wijk gesitueerd. In het midden van de wijk is ruimte voor een gezamenlijk park. Om de authentieke Paardenlaan tot zijn recht te laten komen, is in de visie de bouwhoogte aan de laan beperkt tot vier, soms vijf bouwlagen. In het noorden van het plangebied behouden we het een ensemble van historische bebouwing aan de Panoven, een ankerpunt voor het gebied. Langs de Beneluxweg en de Utrechtseweg is rekening gehouden met hogere bebouwing. Langs de Beneluxweg komt water voor voldoende waterberging. Afwijkend van de visie heeft de raad besloten dat de Jan van der Heydenweg tenminste tot 2035 blijft bestaan, de mogelijkheden voor een alternatief worden nader onderzocht. Ook Zorgcentrum Ewoud heeft plannen om woningen aan de Marijke Meuhof te vervangen voor een nieuw zorggedeelte en nieuwe appartementen. Video/animatie Beschrijving: animatie Paardenveld-Noord Wanneer? Eind 2023 kunnen we meer zeggen over de planning. De komende tijd worden er gesprekken gevoerd en wordt de visie nader uitgewerkt. Er zal zeker niet vóór 2026 gebouwd worden. 2022 De afgelopen maanden hebben we een beeld gevormd wat nodig is om het plan een stap verder te brengen. Er is en plan van aanpak opgesteld. Tegelijkertijd wordt aandacht besteedt aan eventuele aanbesteding van (delen van) het gebied als onderdeel van onderzoek naar samenwerking met een ontwikkelaar. Dit is eveneens een onderdeel van het voorstel op het vaststellen van de visie. 20 mei 2021 De gemeenteraad stelt de visie Paardenveld-Noord vast. Dit is de eerste stap naar een nieuwe woonwijk in IJsselstein. De visie is op hoofdlijnen en richting gevend. Bij de uitwerking zullen zeker veranderingen optreden. De volgende stap is nu via een projectmatige aanpak het uitwerken van de visie naar een ontwikkelingsplan. Hiermee wordt onderzocht hoe een gefaseerde ontwikkeling mogelijk is. Het biedt ook de basis voor een bestemmingsplan/ omgevingsplan, bouwplannen en een inrichtingsplan. Dit geldt vooral over het deel bij de huidige Baden Powellweg. Over het opstellen van het ontwikkelingsplan zal verdere communicatie plaatsvinden met betrokkenheid van de inwoners, eigenaren en belanghebbenden. Voor particuliere ontwikkelingen dient de visie als basis voor een op te stellen kader of 'kavelpaspoort'. 2020 Wij hebben onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden gevraagd wat zij vinden van de eerste plannen van Paardenveld-Noord Hiervoor is ter oriëntatie een ontwerpschets gemaakt om de plannen zichtbaar te maken. Aan de hand van deze ontwerpschets is medewerking gevraagd aan een enquête. Ruim 1.100 inwoners hebben hieraan mee gedaan. De uitkomsten laten zien dat de vraag naar woningen groot is. IJsselsteiners, jong en oud, willen graag in Paardenveld-Noord wonen. Met de uitkomsten van de enquête en de reacties van gesprekken met belanghebbenden is de conceptvisie bijgewerkt naar de uiteindelijke visie. Veelgestelde vragen Wat betekent een visie Paardenveld Noord/Hazenveld? Duidelijk is dat er in de nabije toekomst veranderingen gaan optreden in het gebied Paardenveld Noord. De gemeenteraad heeft hiertoe op 20 mei 2021 de visie Paardenveld Noord vastgesteld. De visie is een vooruitblik op hetgeen we willen bereiken met het gebied. Die visie fungeert als een inspirerende, dynamische en uitdagende basis dat de ambitieuze toekomst voor het gebied schetst. Hoe zeker is het dan dat Paardenveld Noord / Hazenveld ook daadwerkelijk een woonwijk wordt? Voor de uitwerking van de visie zal er verder onderzoek moeten plaatsvinden. Daaruit kan naar voren komen dat onderdelen niet zo gerealiseerd kunnen worden als bedacht in de visie. Ook zullen diverse procedures gevolgd moeten worden, die lange tijd in beslag kunnen nemen. Maar het doel blijft wel om de visie zoveel mogelijk te realiseren, mede gelet op al bekende en op afkomende wetgeving op het gebied van o.a. klimaat, energie, gezondheid. Zoals hiervoor aangegeven, moet het plan ook realistisch zijn. Hierbij zijn marktomstandigheden ook van invloed op de haalbaarheid. Hoe zeker is het dat het Campusmodel gerealiseerd wordt? Het Campusmodel is als uitgangspunt genomen, omdat wij denken dat dit het meest aantrekkelijk model is. Bij de uitwerking van de visie zal hier zoveel mogelijk aan worden vastgehouden, maar staan we, indien nodig, nog wel open voor alternatieve invulling. Wanneer is het zeker dat het een woonwijk wordt? De gemeenteraad heeft de Woonvisie vastgesteld met daarin de opgave om 2500 woningen in de komende 10 jaar te realiseren. Aanvullend is de visie Paardenveld Noord, dat uitgaat van een woningbouwlocatie, ook vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment vindt er onderzoek plaats om een verdere uitwerking te kunnen maken. Wanneer dit gereed is zal er meer zekerheid zijn of de visie, eventueel met aanpassingen, gerealiseerd kan worden. De daadwerkelijke realisatie zal echter nog even op zich laten wachten, ook omdat naar verwachting niet alles gelijktijdig gerealiseerd kan worden. Staat de indeling van de wijk vast? Met de vaststelling van de visie staat de hoofdstructuur vast zoals dat op de visiekaart en de uitgangspunten is weergegeven. Binnen deze kaders wordt nader onderzocht om de verdere invulling te laten plaatsvinden. Komen er ook eengezinswoningen? De visie geeft vooral hoofdlijnen van bebouwing weer. Bij een modelmatige invulling, om te kijken of de visie ook realistisch is, is er ook van uitgegaan dat er eengezinswoningen komen in de vorm van stadswoningen. Gelet op de woningbehoefte wordt echter vooral uitgegaan van appartementen. Hoelang duurt het voordat de bouw kan starten? We verwachten niet voor 2026 te kunnen starten met de bouw. Eerst moeten de onderzoeken gereed zijn en procedures doorlopen zijn. Dat zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Hoeveel sociale huurwoningen komen er? Conform de Woonvisie zal er 30% sociale huur zijn. Als het autoluw wordt, hoe brengen mensen dan hun boodschappen en andere zware spullen naar hun woning? De appartementen en woningen zullen bereikbaar zijn voor zware spullen, zoals voor verhuizingen. Pakketservices (DHL, PostNL, enz.) en boodschappenservices (Picnic, AH, Jumbo, enz.) kunnen hun vracht afleveren in het mobiliteitshub, waar deze zaken opgehaald kunnen worden. Dat is ook gemakkelijk voor mensen die overdag niet thuis zijn. Hiermee wordt voorkomen dat er allerhande verkeersbewegingen door het groene gebied ontstaat, bestellingen opnieuw bezorgd moeten worden, met alle neveneffecten van dien (lucht, geluid, onveiligheid). Wat gaat er gebeuren met de bedrijven en scholen die nu op de locatie staan? Bij de totstandkoming van de visie is met de belangrijkste stakeholders (eigenaren, huurder(s) gesproken. Samengevat kan gesteld worden dat deze enthousiast zijn. Ook zijn wij nog in overleg met de schoolbesturen over de toekomst van de scholen. Daarover zal de gemeenteraad ook een besluit moeten nemen. Omdat dit nog een visie is, zal met alle partijen verder gesproken moeten worden en onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn om de functies opnieuw in het gebied onder te brengen of om elders een nieuwe locatie te vinden. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen en mogelijkheden van de bedrijven. Wat gaat er gebeuren met de Jan van der Heydenweg die nu toegang geeft tot de binnenstad? Om een aantrekkelijk, groen woongebied te creëren waar de gebruiker belangrijker is dan het verkeer, gaat de visie ervanuit dat de Jan van der Heydenweg een andere route krijgt. Bij de vaststelling van de visie is besloten dat voorlopig de Jan van der Heydenweg in stand gehouden blijft. De visie is vooruitstrevend, maar eerst zal het alternatief goed onderzocht moeten worden. Wat wordt de toegangsweg naar de binnenstad? De route van en naar de binnenstad zal verder onderzocht worden in relatie tot verkeerscirculatie met de binnenstad. Daarbij komen dan ook het gebruik van de Overtoom, het gebruik van zwaar verkeer door de Benschopperpoort en over de brug over de stadsgracht bij de Mr. Abbink Spainkstraat aan de orde. Op welke afstand van de woningen aan de Vrouw Baertestraat en Jolandeplantsoen wordt er straks gebouwd? Op dit moment variëren de afstanden van de bebouwing van woon- en zorgcentrum Ewoud en de scholen (met bijgebouwen) tot de bestaande bebouwing tussen de ca. 62 m bij de Vrouw Baertestraat en ca. 65 m bij de Vrouw Beartestraat en Jolande Plantsoen. De visie geeft als beeld resp. ca 75 en 65 m. Wij vestigen er echter de aandacht op dat gaande het proces de afstanden exacter worden. Welke bebouwingshoogte krijgt de bebouwing langs rand met de Paardenlaan? Wij gaan momenteel uit van 4 bouwlagen met accenten van 5 bouwlagen. Hoe gaat u de kwaliteit bewaken? Wij willen de kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van het buitenterrein bewaken door adviezen van de welstandcommissie leidend te laten zijn en een stedenbouwkundige in te zetten. Daarnaast zullen wij de nodige kwaliteitsbepalingen opnemen in overeenkomsten en zo mogelijk planologische maatregelen (zoals een bestemmingsplan). Blijft het woonwagencentrum gehandhaafd? Daarover kunnen we nog geen uitspraak doen. We gaan dit nader onderzoeken, mede tegen de achtergrond dat er een beperkte uitbreiding van plaatsen nodig is. Blijft de brandweerkazerne gehandhaafd? Ja. Blijven de woningen naast de brandweerkazerne gehandhaafd? In ieder geval zal dit voorlopig nog wel het geval zijn.

 • Processen-verbaal

  ​​​​​​De processen-verbaal van de stembureaus Inclusief de eventuele corrigenda 1. Stadhuis (pdf, 8,5 MB) 2. Sporthal de Oever (pdf, 8,6 MB) 3. Sporthal de Oever (pdf, 8,5 MB), Corrigendum (pdf, 6,6 MB) 4. Sporthal IJsselhal (pdf, 8,4 MB) 5. Ewoud (pdf, 8,3 MB), Corrigendum (pdf, 6,8 MB) 6. Sporthal Poortdijk (pdf, 8,6 MB) 7. Reddingsbrigade IJsselstein (pdf, 8,4 MB) 8. Geb. 't Kruispunt (pdf, 8,4 MB), Corrigendum (pdf, 6,8 MB) 9. Geb. 't Kruispunt (pdf, 8,7 MB) 10. Dienstencentrum De Oase (pdf, 8,4 MB) 11. Sporthal Het Heem (pdf, 8,4 MB), Corrigendum (pdf, 6,8 MB) 12. Sporthal Het Heem (pdf, 8,6 MB) 13. School De Ark (pdf, 8,4 MB) 14. WOC gebouw (Wijk Onderwijs Centrum) (pdf, 8,4 MB) 15. OBS De Trekvogel (pdf, 8,8 MB) 16 Tramzicht (pdf, 9,2 MB), Corrigendum (pdf, 6,8 MB) 17. Ver.gebouw De Groene Olijftak (pdf, 8,0 MB) 18. Verenigingsgebouw Excelsior(pdf, 8,0 MB) Overige documenten Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1) (pdf, 11,6 MB) Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau (pdf, 1,3 MB) CSV-bestand uit OSV (csv, 55 kB) Melding fouten in proces-verbaal Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces verbaal bij de telling of vaststelling van de uitslagen? Dan kunt u dit melden bij de Kiesraad. Uw melding moet uiterlijk maandag 17 juni 11:00 uur zijn ontvangen.

 • Mr. Abbink Spainkstraat

  Wat? De oude LTS aan de Meester Abbink Spainkstraat 36-38 wordt niet meer gebruikt als school. De gemeente heeft projectontwikkelaar Claver Real Estate de opdracht gegeven om het gebouw om te bouwen tot huur- en koopwoningen. Belangrijke punten voor dit plan zijn: Het gaat om herinrichting. Waardevolle onderdelen zoals de gevelversiering op de zijkant van het gebouw en bij de ingang blijven bewaard. Er komen 25 studio's, appartementen en grondgebonden woningen (woningen op straatniveau). De bestaande herkenbare gangen, trappenhallen en klaslokalen blijven bewaard. Veilig wonen voor iedereen (levensloopgeschikt). Op de begane grond komt een ruimte waar u samen gebruik van kunt maken, met uitzicht over de groene voortuin. Hier kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten. Ook komen er een jeu de boules baan en verschillende zit- en speelelementen. Zo wordt de buitenruimte een ontmoetingsplek voor de buurt en bewoners. Afbeeldingen: sfeerimpressie herontwikkeling voormalige LTS school Waarom? In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in onze 'Woonvisie'. Dit is een document waarin het beleid op het gebied van de hele woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels en het theater. Hoe? Op 5 oktober 2022 is de samenwerking met projectontwikkelaar Claver Real Estate getekend. Om op deze plek te mogen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. In een bestemmingsplan staat waarvoor een gebied gebruikt mag worden. Dit is een officiële procedure (onderdeel van het proces). U mag uw mening geven. Op 28 september 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In de 6 weken na vaststelling heeft niemand beroep tegen dit besluit ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu definitief is. Dit opent de deuren voor de projectontwikkelaar om een omgevingsvergunning aan te vragen en de verbouwing te starten. De projectontwikkelaar werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wanneer? De verwachte planning op dit moment is: Najaar 2025: sleuteloverdracht nieuwe bewoners Najaar 2024: start verbouwing Voorjaar 2024: aanvraag omgevingsvergunning Participatie Wilt u meedoen? Projectontwikkelaar Claver Real Estate vindt de mening van buurtbewoners belangrijk. Geef uw mening over het opnieuw ontwikkelen van de voormalige LTS. Er is een zogenoemde 'klankbordgroep' ontstaan. Een groep die spreekt namens alle buurtbewoners. Neem contact op met de projectontwikkelaar. Contactgegevens gemeente: 14 030 of mail naar info@ijsselstein.nl.

 • Contact en openingstijden

  Bellen 14 030 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). Vanuit het buitenland: 0031 30 686 1611 Voor spoedgevallen buiten werktijd bel: 14 030 Denk aan een gat in het wegdek of omgewaaide bomen. In ieder geval zaken die niet tot de volgende werkdag of na het weekend kunnen wachten. Handhaving: 06 12 24 02 04 Mailen Mail ons via het algemene contactformulier. Contactformulier Postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Openingstijden Publieksbalie Op afspraak Bijvoorbeeld voor het aanvragen van reisdocumenten, uittreksels of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 12.30 uur Woensdagmiddag en vrijdagmiddag: 13.30 – 17.00 uur Woensdagavond en vrijdagavond: 18.00 – 20.00 uur Informatiebalie Geen afspraak nodig Melding doen, haal uw reisdocument op of een nee-nee-sticker of nee-ja-sticker. Maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 17.00 uur Bereikbaarheid Tram of bus De volgende bus- en tramlijnen stoppen bij halte Binnenstad, op 5 minuten loopafstand van het stadhuis. Sneltram 21 (Utrecht (Science Park of Centraal Station) via Nieuwegein – IJsselstein Bus 31 (IJsselstein – Bilthoven) Bus 106 (Nieuwegein – Gouda) Bus 195 (Benschop – Utrecht CS) Bus 295 (Rotterdam Capelse Brug – Utrecht CS) Buurtbus 504 (IJsselstein – Montfoort) Buurtbus 505 (IJsselstein – Woerden) Eigen vervoer Volg de borden richting parkeergarage Overtoom. Deze parkeergarage bevindt zich onder het stadhuis en heeft 2 ingangen. De Westzijde ligt aan de Benschopperweg. De Oostzijde ligt aan de Hogebiezen. Parkeren is de eerste 2 uur gratis. Toegankelijkheid Het publieksgedeelte op de begane grond is tijdens openingstijden toegankelijk voor bezoekers en klanten. De rest van het stadhuis is niet toegankelijk voor publiek, alleen op afspraak én onder begeleiding. Informatiepunt Digitale Overheid Contact met de overheid verloopt steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de Bibliotheek Lek & IJssel. Zij denken graag met u mee en geven informatie, zodat u verder kunt. Ze kunnen u ook in contact brengen met de juiste organisatie, passend bij uw vraag en behoefte. Lees meer over Informatiepunt Digitale Overheid. Iets melden of een klacht indienen? Neem voor meldingen over afval, plaagdierenbestrijding en straatreiniging contact op met de RMN. Contactgegevens RMN info@rmn.nl 0900 – 603 92 22 Kijk voor actuele openingstijden op rmn.nl. Zijn er problemen met wegen, bomen, beplanting of bijvoorbeeld aan het straatmeubilair, doe een melding openbare ruimte. Camerabeveiliging Het stadhuis is beveiligd met videocamera's. Zo zorgen we voor uw en onze veiligheid, gezondheid en eigendommen. We houden ons hierbij aan de privacywetgeving. Huisregels Niet toegestaan Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen. Roken en drugsgebruik. (Geluids)overlast en grensoverschrijdend gedrag. Huisdieren, met uitzondering van hulphonden. Eten en drinken. Alleen tijdens officiële gelegenheden. Overige regels Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet u om toestemming vragen van alle betrokkenen. Strafbare feiten melden wij aan de politie. Veroorzaakte schade wordt verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt.

 • Dit blijven we doen

  Gemeente, Cazas, Pulse en de politie doen al veel in de wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Daar gaan we mee door. Maar u kunt zelf ook iets doen. De gemeente stelt geld beschikbaar voor een idee of initiatief dat bijdraagt aan een mooie, gezellige of veilige leefomgeving. Vraag daarvoor het initiatievenbudget aan! Het groen beter onderhouden We willen dat het er buiten netjes uit ziet. Daar werkt onze buitendienst in de hele stad hard aan. Denk aan snoeien, onkruid weghalen of straten vegen. De gemeente probeert de achterstand snel in te halen. Makkelijker melden op straat Er komt een app om makkelijker te melden als er buiten iets aan de hand is waar de gemeente wat aan moet doen. De gemeente kan dan sneller in actie komen. Samen zijn we de ogen en oren van de wijk. Toezicht en contact De wijkagenten en de boa’s houden de wijk goed in de gaten. De wijkagenten zijn Frank Bolhuis en Nadya Kihel. De wijkboa is Gerard Stork. Spreek ze gerust aan als er wat is. Of doe een melding via www.ijsselstein.nl/melding Aanpak criminaliteit We willen jonge jongens en meiden uit de criminaliteit houden. Dat doen we samen met ouders en scholen, maar ook met de jongeren zelf. Wijkbewoners kunnen helpen door verdachte situaties te melden bij de wijkagent of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl. Buurtsportcoaches en jongerenwerkers De buurtsportcoaches van Pulse willen alle inwoners in beweging krijgen. Door heel IJsselstein zijn er activiteiten. De jongerenwerkers van Stiching Pulse zijn overal te vinden: op straat, thuis, op school en bij sportclubs. Zij werken veel samen met de buurtsportcoaches. Burenruzie oplossen Heeft u ruzie met de buren en komt u er samen niet uit? De buurtbemiddelaars van Pulse helpen om het op te lossen. Beter in taal Hulp nodig bij de Nederlandse taal? Elke week kunt u terecht in het Taalhuis waar mensen van de bibliotheek, Pulse, Vluchtelingenwerk en de gemeente u helpen. Ook in Studio 10 kunt u terecht om de Nederlandse taal te leren. Geen gedoe met geldzaken Heeft u moeite met bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen of het ordenen van uw administratie? Of moet u een betalingsregeling treffen? Vrijwilligers van Pulse en een professionele raadsvouw h elpen u. Drie dagen in de week is er een spreekuur in de bibliotheek en op locatie Sterrenwacht. Dit gaan we binnenkort doen Dit gaan we ook nog doen

 • Financiën

  Kadernota en financieel perspectiefnota De kadernota is de start van de begrotingscyclus. Hiermee bepaalt de raad wat we volgend jaar anders gaan doen. Dit wordt meegenomen in de begroting. In de financieel perspectiefnota staat hoeveel geld we hieraan kunnen uitgeven. Kadernota 2024, gemeente IJsselstein (pdf, 2,16 MB) Kader- en financieel perspectiefnota 2022 (pdf, 1,04 MB) Kadernota 2021 (pdf, 714 kB) Financieel perspectiefnota 2021 (pdf, 461 kB) Programmabegroting In de programmabegroting staat wat de gemeente komend jaar gaat doen en wat dat mag kosten. Nieuwe zaken uit de kadernota en het coalitieprogramma staan hier ook in. Infographic programmabegroting 2024. Open de pdf hieronder voor de digitaal toegankelijke versie Infographic programmabegroting 2024, gemeente IJsselstein (pdf, 2 MB) en Programmabegroting 2024, gemeente IJsselstein (pdf, 2,94 MB) Programmabegroting 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 2,59 MB) Programmabegroting 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 1,79 MB) Programmabegroting 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 2,25 MB) Kwartaalrapportages (Q-rapportages) Elke 3 maanden staat in de kwartaalrapportage hoe de uitvoering van de begroting gaat. Als doelen niet gehaald worden, dan staat dat hierin beschreven. Ook als zaken meer of minder geld kosten wordt hierin uitgelegd waarom. Q3 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 396 kB) Q2 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 280 kB) Q1 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 272 kB) Q3 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 364 kB) Q2 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 277 kB) Q1 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 297 kB) Q3 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,32 MB) Q2 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,33 MB) Q1 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,27 MB) Decembernota Met de decembernota worden de laatste aanpassingen aan de begroting gedaan. Ook wordt geld meegenomen naar volgend jaar, mochten zaken uitlopen. Decembernota 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 332 kB) Decembernota 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 605 kB) Jaarstukken In de jaarstukken staat wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En wat niet. Ook de kosten staan hierbij. Dit wordt vergeleken met de begroting. Verschillen worden uitgelegd. Jaarstukken 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 7,65 MB) Jaarstukken 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 6,85 MB) Hulp nodig? Kunt u de tekst niet lezen of begrijpt u de informatie (in het document) niet? Neem contact met ons op. Bel 14 030 of stuur ons een bericht. Contactformulier

 • Actuele werkzaamheden

  Weidstraat In de week van 10 juni worden er voegwerkzaamheden uitgevoerd op de Overtoom en in de binnenstad. Dat betekent dat de ruimtes tussen de tegels/stenen opnieuw wordt opgevuld. De Overtoom blijft open en gedeeltelijk afgezet met hekken. De Weidstraat is ter hoogte van nummers 3 en 12 (Bar Olivia) afgesloten van dinsdag 11 juni 7:00 tot woensdag 12 juni 7:00. Tijdens deze afsluiting wordt het verkeer omgeleid. Touwlaan Er wordt gewerkt in fasen. De fasen overlappen om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken. Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden.  Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. De winkels op de Kasteellaan zijn bereikbaar voor publiek. De woningen blijven bereikbaar voor bewoners. Oranje Nassaulaan Van maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni van 7.00 tot 17.00uur werken we op de Oranje Nassaulaan. De eerste 2 dagen en nacht gaan we asfalteren en woensdag gaan we aanpassingen doen aan de lussen in de weg. Weg is afgesloten voor auto’s en fietsers. Omleidingen worden aangegeven.

 • Gemeentelijke monumenten

  Op deze pagina vindt u een uitgebreide lijst van gemeentelijke monumenten in IJsselstein. Deze zijn als beschermd gemeentelijk monument aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Elk monument heeft een gedetailleerde beschrijving en een uitleg waarom het deze bijzondere status heeft gekregen. Voor de geschiedenisfanaat, architectuurliefhebber of gewoon voor iemand die nieuwsgierig is naar het verleden van onze stad. Hier valt altijd iets bijzonders te ontdekken. Monumentenlijst IJsselstein (pdf, 1,2 MB) Rijksmonumenten De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst gebouwen, voorwerpen of terreinen aan als beschermd rijksmonument. U vindt de IJsselsteinse rijksmonumenten in het monumentenregister.

 • Kindcentrum De Minstreel

  De gemeente IJsselstein werkt samen met zijn onderwijspartners aan de huisvesting van scholen in IJsselstein. Dit doen we aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP). Dit IHP bevatte onder ander een plan voor de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Touwlaan voor de Fatimaschool en de Nicolaasschool. In een nauwe samenwerking met Trinamiek is gewerkt aan de bouw van het Kindcentrum De Minstreel aan de Touwlaan. Op dinsdag 3 november 2022 mochten directeur Martijn Steur, wethouder Kees Geldof en twee leerlingen hun nieuwe school openen. Ontwerp In opdracht van Trinamiek heeft een ontwerpteam samen met architectenbureau SVP uit Utrecht een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gemaakt. Rondom het gebouw is een buitenruimte aangelegd voor alle kinderen. Een beschermde plek voor de allerkleinsten en in het groen verwerkte ruimten voor de oudere kinderen. Er is voorzien in voldoende fietsenstallingen, een afzonderlijke parkeerplaats en een flexibele Kiss & Ride-zone die ook gebruikt kan worden voor het buiten spelen. Ontwerp (technische) situatietekening Kindcentrum (pdf, 10,6 MB) Sfeerbeeld eindsituatie De Minstreel/Touwlaan (pdf, 2,99 MB) Verkeersmaatregelen Touwlaan Wijzigen verkeersbesluit verkeersmaatregelen Oranje Nassaulaan / Touwlaan De Touwlaan is in 2016 opnieuw ingericht om onder andere de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierin zijn grote stappen gemaakt, maar er zijn altijd verbeterpunten. De gemeente IJsselstein is, samen met een afvaardiging van bewoners, blijven kijken welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen. Eén van de maatregelen die aan de verkeersveiligheid kan bijdragen is het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruisingen van de Touwlaan. (We spreken over de kruisingen Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/J.W. Frisolaan, Touwlaan/Kasteellaan en Touwlaan/Vondellaan.) Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren een verkeersbesluit genomen. Hiermee wordt het ‘recht’ op voorrang op de Touwlaan ingetrokken. Hierdoor ontstaan er gelijkwaardige kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft. Dit besluit wordt in twee fases ingevoerd. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie dus nog niet op alle kruisingen per direct. Brief verstuurd aan inwoners (pdf, 99 kB) Verkeersbesluit (pdf, 78 kB)