Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Starterslening

  Update 22 februari 2024: Op dit moment is geen budget beschikbaar  Door maandelijkse rente en aflossing van eerder afgesloten startersleningen wordt het budget aangevuld. Wanneer het budget de grens van € 30.000 euro passeert stellen we de regeling open. Houd hiervoor deze webpagina in de gaten. De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt zou mogelijk kunnen worden dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met deze lening kan het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend worden overbrugd. De Starterslening is altijd een aanvulling op een normale hypotheek. Voorwaarden U bewoont op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid, dan wel bent inwonend. U koopt een bestaande koopwoning in de gemeente Meppel Dit kan niet een huurwoning (corporatiewoning) zijn die nu te koop wordt aangeboden De kosten van het verkrijgen in eigendom van de bestaande koopwoning (verwervingskosten) zijn niet hoger dan € 300.000,-. U gaat de woning zelf bewonen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de verwervingskosten, maximaal van € 30.000,-. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan geen budget) op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per post als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders. Voorwaarden U dient het bezwaar in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) dat de beslissing heeft genomen U maakt schriftelijk bezwaar met daarin: Uw naam en adres De datum waarop u het bezwaar schrijft Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt De reden waarom u bezwaar maakt Uw handtekening U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit naar: Gemeentebestuur Meppel t.a.v. (naam bestuursorgaan dat besluit heeft genomen) Postbus 501 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift. Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U kunt dan uw bezwaar mondeling toelichten. Er zijn situaties waarin de gemeente kan afzien van horen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. De agenda publiceren we op deze website>>. De commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing Het bestuursorgaan neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De termijn start op de dag dat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. U ontvangt dan een brief. Met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Hiervoor gelden andere termijnen. Meer informatie >> Informeel overleg/contact te maken: Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente. In dit contact kunt u vragen om nadere uitleg over het ontvangen besluit. Op basis daarvan beslist of u nog een bezwaarschrift wilt indienen. Het kan ook gebeuren dat een medewerker van de gemeente na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact met u opneemt. Het doel van dit contact is om samen te kijken hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld. Soms is er ruimte voor informeel overleg waarin u samen zoekt naar aan acceptabele oplossing. Als u en de gemeente op die manier samen uit het geschil komen, is een meer formele bezwarenprocedure niet nodig. Bent u niet tevreden met (de uitkomst van) het informeel overleg dan wordt uw bezwaarschrift verder formeel via de commissie bezwaarschriften behandeld. Kosten € 0,00 Kosten die u zelf maakt, bijvoorbeeld voor kopieën of rechtsbijstand, zijn voor uw eigen rekening Tips Voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere regeling De gemeente kan na ontvangst van uw bezwaar met u in gesprek gaan om uitleg te geven of een oplossing te zoeken. Bent u van gedachten veranderd, dan trekt u uw bezwaar schriftelijk in Als schorsing van het bestreden besluit noodzakelijk is, vraagt u een voorlopige voorziening aan de rechter: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen U betaalt dan griffierechten. De tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de brief over de beslissing op uw bezwaar kunt u nalezen hoe u in beroep kunt gaan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel secretariaat Commissie Bezwaarschriften telefoonnummer 140522

 • Kwijtschelding

  Wanneer u een laag inkomen heeft (loon, pensioen, uitkering, alimentatie, etc) en weinig eigen vermogen (bank- en spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) komt u misschien in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Aanvragen U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor: Afvalstoffenheffing Rioolheffing Onroerende zaakbelastingen Kwijtschelding aanvragen kan op twee manieren: Online via de digitale belastingbalie met DigiD; Of schriftelijk met het aanvraagformulier (PDF). U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden. Zelfstandig ondernemer Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Dit kunt u bij de gemeente aanvragen met het kwijtscheldingsformulier ondernemers (PDF). Het formulier is ook af te halen bij het stadhuis tijdens openingstijden. Voorwaarden kwijtschelding Het heeft in de volgende gevallen geen zin om kwijtschelding aan te vragen: Als u een auto heeft met een hogere veilingwaarde (volgens de ANWB koerslijst) dan € 3.350,00. Tenzij u kunt aantonen dat u dit voertuig om medische redenen nodig hebt d.m.v. bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of indien u aannemelijk kan maken dat u het voertuig absoluut nodig bent voor uw werk d.m.v. een werkgeversverklaring. Als u in het bezit bent van twee of meer auto’s en/of motoren. De waarde van uw tweede auto en/of motor wordt gezien als vermogen. Als de waarde van uw tweede auto en/of motor hoger is dan uw belastingaanslag krijgt u geen kwijtschelding. Als u de aanslag langer dan drie maanden geleden volledig betaald hebt. Als u overwaarde op uw woning hebt. Overwaarde is het positieve verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheekschuld. Als uw inkomen en/of vermogen hoger is dan de toegestane norm. Voor het toekennen van kwijtschelding geldt een grensbedrag. Dat noemen we een norm. Wat hebt u nodig bij uw aanvraag? U hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Uw kwijtscheldingsaanvraag wordt automatisch getoetst. Nadat de toets heeft plaatsgevonden krijgt u bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij u dan aanvullende gegevens toe te sturen. Hoe gaat het automatisch toetsen van de aanvraag: Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vraagt de gemeente een aantal gegevens op; Uit de Basisregistratie Personen (welke personen zijn ingeschreven op het adres) Bij het UWV (de inkomens- en/of pensioengegevens) Bij de RDW (of er een (motor)voertuig bezit is) Van de Belastingdienst (de gegevens over uw banksaldo en ontvangen rente) De opgevraagde gegevens worden vergeleken met de normen voor kwijtschelding. Wanneer blijkt dat u door de automatische toetsing buiten de norm valt vraagt de gemeente u om extra gegevens. Voor meer informatie over de werkwijze kunt u terecht op www.inlichtingenbureau.nl Hulp bij uw aanvraag nodig? Als u het moeilijk vindt om het kwijtscheldingsformulier zelf in te vullen en er is niemand die u daarbij kan helpen, kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Mensenwerk, Zomerdijk 8a te Meppel, telefoon 085- 273 14 44. Is uw aanvraag afgewezen? Is uw aanvraag voor kwijtschelding afgewezen maar heeft u wel moeite om uw rekeningen te betalen? Op de website www.geldfit.nl kan iedereen een online test doen. Aan de hand van een aantal korte vragen wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en krijgt u een persoonlijk advies. Ook krijgt u een overzicht van hulp die beschikbaar is in de gemeente. Heeft u al schulden? Neem contact op met de consulenten geldzorgen zij adviseren u graag. Let op: U moet ondertussen wel de belastingen betalen volgens de wettelijke betaaltermijnen. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Aanvragen voor 1 januari 2024 Heeft u uw aanvraag of melding vóór 1 januari 2024 gedaan? Gaat u dan naar omgevingsloket.nl (OLO, het loket tot 2024) voor de actuele stand van zaken in uw aanvraag of melding. Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Aanvragen na 1 januari 2024 Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl Voorwaarden U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten: Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht Veranderen, verbouwen of slopen van een monument Aanleggen van een weg Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg Aanbrengen van reclame Kappen van een boom Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u: een omgevingsvergunning nodig heeft kunt volstaan met een melding zonder vergunning of melding aan de slag kunt Op omgevingswet.overheid.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief. Nieuw Wilt u een nieuwe (grondgebonden) woning bouwen of een nieuw bedrijfspand van maximaal 2 bouwlagen, dan krijgt u met ingang van 2024 ook te maken met een nieuw wettelijk systeem van kwaliteitsborging.  Met een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u toestemming om uw bouwplan op de door u gewenste locatie te mogen bouwen. En voor de toets op de naleving van alle technische voorschriften dient u een bouwmelding in en schakelt u een Kwaliteitsborger in. Zie ook omgevingswet.overheid.nl Kosten De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl Meenemen Het systeem op omgevingswet.overheid.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn Tip In omgevingswet.overheid.nl kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een conceptaanvraag. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn. U kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met ons via 14 0522. Kosten van vooroverleg met de gemeente. Wij adviseren u bij ingewikkelde projecten hier gebruik van te maken Meer informatie Meer informatie over de Welstandsnota van de gemeente Meppel Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Moet u verbouwen in verband met een woningaanpassing lees dan ook de informatie op de pagina Maatwerk in de woning

 • Verzilverlening

  Update 22 februari 2024: Op dit moment is geen budget beschikbaar Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Zo kunt u ook op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Om u te helpen dit te bekostigen kunt u gebruik maken van de gemeentelijke verzilverlening. Hiermee leent u op basis van de overwaarde van uw woning een bedrag waarover u alleen rente betaald. U lost de lening af bij verkoop van de woning of ingeval van overlijden. Voorwaarden Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. Tot de maatregelen worden gerekend: bouwkundige en domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen (PDF) De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden. Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Meppel. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt, zelf bewonen of gaan bewonen. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten: De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 30.000,-. De Verzilverlening bedraagt (samen met de hypotheek) niet meer dan 80 % van de WOZ-waarde van de woning. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Kenmerken lening De Verzilverlening heeft geen invloed op uw besteedbare inkomen, u betaalt geen maandelijkse rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest. De rente staat 40 jaar vast en wordt door SVn bepaald. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd. De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor het financieel advies kunnen worden meegefinancierd. Vervroegde aflossing kan te allen tijde boetevrij met een minimum van € 250,-. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan is budget op) op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per mail als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • Wet WOZ (wet waardering onroerende zaken)

  De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeente in overeenstemming met de regels van de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’ (Wet WOZ). Deze WOZ waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen. De meeste eigenaren en/of gebruikers van een onroerende zaak krijgen jaarlijks uiterlijk eind februari de WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop wordt de waarde van uw onroerende zaak vermeld. Hieronder vindt u enige informatie over de WOZ waarde. Voor wat betreft woningen is de WOZ-waarde bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare type woningen in de gemeente of buurgemeente(n). De Wet WOZ schrijft ook voor dat de WOZ-waarde in 2024 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2023. Deze zogenoemde waardepeildatum ligt altijd één jaar voor het geldende belastingjaar. Taxatieverslag Voor inwoners Jaarlijks vanaf eind februari is het mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag van uw onroerende zaak op te vragen of te bekijken via de Digitale Belastingbalie. Degene op wiens naam de aanslag is gesteld, logt u in met zijn/haar DigiD. Daarnaast kunt u het taxatieverslag ook altijd schriftelijk of per e-mail opvragen. Zie taxatieverslag, kopie beschikking opvragen Voor ondernemers Vraag het taxatieverslag op per e-mail via postbus@meppel.nl of per telefoon met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522. WOZ-waarden openbaar De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. U kunt de WOZ waarde van alle woningen in de Gemeente Meppel inzien via www.wozwaardeloket.nl. Oorzaak verschil in WOZ-waarde De WOZ waarde van uw woning kan (licht) afwijken van de waarde van bijvoorbeeld een naastgelegen woning. Dit verschil is dan waarschijnlijk te verklaren door een verschil in specifieke kenmerken van de betreffende woningen, zoals verschillen in inhoud, kaveloppervlakte, aan- en bijgebouwen en/of staat van onderhoud. Meer informatie Website waarderingskamer De waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten in Nederland op de uitvoering van de Wet WOZ. De gemeente Meppel heeft al jaren de maximale beoordeling gekregen. U kunt hier het rapport opvragen. 

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Een uittreksel BRP (voorheen GBA) is een verklaring van de gemeente dat u bent ingeschreven in de administratie van de gemeentelijke Basisregistratie Personen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.