Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Diffuus lood in de bodem Noord-Holland, subsidie

  DoelTegengaan blootstellingsrisico’s als gevolg van diffuus lood in de bodem. DoelgroepGemeenten in Noord-Holland niet zijnde Amsterdam, Alkmaar, Haarlem of Zaanstad. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor: Het opstellen van een gemeentelijk programma Programmatisch onderzoek door de gemeente Sanering van bodemverontreiniging De communicatie van gebruiksadviezen Berekening subsidie90% van de noodzakelijke kosten tot maximaal: Het opstellen van een gemeentelijk programma: € 25.000,- Programmatisch onderzoek door de gemeente of bodemsanering: € 200.000,- De communicatie van gebruiksadviezen: € 25.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 1.750.000,- (het subsidieplafond 2024) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2022, subsidie

  DoelGemeenten te stimuleren om op wijkniveau verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren.DoelgroepNoord-Hollandse gemeentenActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan: Het opstellen van een wijkplan warmtetransitie. Dit wijkplan betreft een wijk van tenminste 25 gebouwen al dan niet gelegen in tenminste drie appartementencomplexen, en waarvan particulier eigendom onderdeel uitmaakt. Het wijkplan dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn; de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen; de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan, en; de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.; De uitvoering van het wijkplan warmtetransitie Berekening subsidieDe subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale kosten van de activiteit, met een maximum van € 200.000,- per gemeente.SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

  Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Deze staan vermeld in de provinciale ontgrondingenverordening. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht. Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen. Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij de tekst 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

 • Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit bekijken

  Een inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u het inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit gratis bekijken. In een gebiedsgericht inrichtingsprogramma staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. Een inrichtingsprogramma is een vertaling van het beleid van de provincie naar concrete plannen. Denk bijvoorbeeld aan: veranderingen in het systeem van wegen en oppervlaktewateren aanpassingen van gebieden in verband met: natuur cultuurwaarde landschapswaarde recreatie enzovoort In een inrichtingsbesluit staan regels die gelden in een gebied en die gaan over: herverkaveling het openstellen of afsluiten van wegen voor het verkeer het verdelen van eigendom, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen en gebieden. In de voorbereidende fase maakt de provincie een opzet voor een inrichtingsprogramma en een inrichtingsbesluit. Deze opzet kunt u online bekijken. De provincie meldt in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen dat u het programma en het besluit kunt bekijken. Als de provincie het inrichtingsplan en/of het inrichtingsbesluit wil aanpassen dan kunt u deze ook bekijken. Ook dan meldt de provincie dat in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

 • Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het behoud van rijksmonumenten via restauratie.     DoelgroepDe provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een rijksmonument in Noord-Holland.   ActiviteitenDe provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste vier dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek. Berekening subsidieDe subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000, -. SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2024 in totaal € 4.498.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees eerst zorgvuldig de uitvoeringsregeling door.

 • Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland.

 • Landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van Landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland.  

 • POP3: Verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven Noord-Holland, subsidie

  Doel: Verbetering van de landbouwinfrastructuur Doelgroep landbouwers; grondeigenaren die geen landbouwer zijn; pachters; stichtingen voor kavelruil; landbouworganisaties; waterschappen; samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor planvorming of draagvlakontwikkeling voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven en de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. Berekening subsidieDe berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 5 van het openstellingsbesluit. De hoogte van de subsidie voor het onderdeel kavel aanvaardingswerken wordt berekend op basis van het aantal hectares kavelruil vermenigvuldigd met € 1.200,-.  SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 1.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond. Zo kunnen we waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor twee onderdelen: FunctieveranderingCompensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond. InvesteringVoor (extra) inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:- Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;- Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein (kwaliteitsimpuls bestaande natuur);- Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart – onderdeel van het Natuurbeheerplan (kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart). Berekening subsidiebedrag- Functieverandering: bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.- Investering: 100% van de subsidiabele kosten.Let op: De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.Subsidieplafonds 2024Subsidie functieveranderingHet subsidieplafond voor subsidie functieverandering bedraagt € 7.000.000,-; Investeringssubsidie Het subsidieplafond voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond bedraagt € 1.890.000,-; Het subsidieplafond voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en; Het subsidieplafond voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart bedragen samen € 2.100.000,-. In aanmerking komen voor subsidie? Zie de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

 • Historische Windmolens Noord-Holland 2021, vervallen

  DoelDe provincie geeft financiële ondersteuning voor het onderhoud van rijksmonumentale Noord-Hollandse cultuurhistorische windmolens. DoelgroepEigenaren van een in werking zijnde historische windmolen in Noord-Holland die op 1 januari 2021 als beschermd monument is ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Berekening subsidieDe subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per historische windmolen. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 705.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.