Zoekresultaat 1 - 10 van 85 resultaten

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • stankoverlast veroorzaakt

  U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.

 • Veel of zeldzame dieren houden

  Als u meer dan 5 zoogdieren of meer dan 25 vogels wilt houden, dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Het gaat hier om het houden van dieren voor educatieve en recreatieve doelen. Zoals een kinderboerderij, hertenpark of manege. Maar ook als het gaat om het fokken en het opvangen van huisdieren. Zoals een dierenasiel of hondenfokkerij.

  Houdt u op uw terrein meerdere wilde of zeldzame dieren, dan heeft u ook een dierentuinvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden.

  Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.

 • Ontheffing verbranden snoeihout, stookontheffing

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Het verbod geldt niet voor sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, kaarsen en barbeque's, zo lang het niet gevaarlijk is voor de omgeving.  

  Ontheffing verbranden snoeihout in het buitengebied

  Voor het verbranden van snoeihout van landschapsonderhoud in het buitengebied, zoals hagen en knotwilgen, kunt u een ontheffing aanvragen. De ontheffing wordt voor de duur van 3 jaar verleend. Kijk hieronder bij Aanpak hoe u een ontheffing moet aanvragen.

  --------------------------------------------------

  Snipperroute

  U kunt snoeihout ook laten ophalen in de 'snipperroute'. Zie hiervoor www.voorst.nl/snipperroute

 • Overtreding gemeenteregels melden

  Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving.

  Het kan ondermeer gaan om:

  • bodem(vervuiling);
  • lucht(verontreiniging); en
  • geluid (geluidsoverlast).

  U kunt contact opnemen door te bellen met de gemeente via telefoonnummer 0571-279911. Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een email sturen naar gemeente@voorst.nl.

  Als de overtreder een bedrijf is, dan zal de gemeente de klacht doorsturen naar de Omgevingsdienst Veluwe IIssel. U kunt ook zelf bellen naar de Omgevingsdienst: 055-5801705 (alleen tijdens kantooruren) of emailen naar info@ovij.nl.

  Indien u een spoedeisende klacht of melding van het overtreden van de milieuregels bij bedrijven wilt doorgeven, dan kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de politie.

  Vliegverkeer

  Zie deze pagina over vliegverkeer en Luchthaven Teuge. 

  Attero

  De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor Attero, daarom kunt u voor klachten over Attero terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is een loket dat dag en nacht bereikbaar is. U kunt online melden op www.milieuklachtgelderland.nl of bellen naar 026 - 377 18 00 .

  U kunt hinder ook elk moment van de dag melden bij Attero zelf. Daarvoor belt u met 0800 02 32 121. Zie verder: https://www.attero.nl/nl/contact/klachten/ 

   

   

 • Monumentale boom aanmelden of kappen

  Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

  Wijzigingen meldt u bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen.

  U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Zijn er schadelijke effecten te verwachten voor een Natura 2000 gebied? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

  Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

 • Omgevingsplan wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan?

  Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. In dit geval kunt u er voor kiezen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan in te dienen. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek' indienen.

  Wat is een principeverzoek?

  Met een principeverzoek vraagt u om een uitspraak, een principebesluit, over de planologische haalbaarheid van uw plan. Het nemen van een principebesluit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Op basis van het door u ingediende principeverzoek wordt uw plan globaal ruimtelijk getoetst en neemt het college een principebesluit. In het principebesluit geeft het college aan of zij wel of niet bereid is om voorbereidingen te treffen voor een planologische procedure op basis van een formeel verzoek. Ook bij een positief principebesluit volgt een formele procedure. Met een principeverzoek krijgt u in relatief korte tijd tegen relatief geringe kosten meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plannen

  De kosten

  Voor het in behandeling nemen van uw verzoek zijn op basis van de Legesverordening leges verschuldigd. De leges zijn afhankelijk van uw principeverzoek. Voordat uw verzoek in behandeling genomen wordt, ontvangt u bericht over het door u te betalen legesbedrag.

  Het vervolg

  Indien er positief wordt besloten op uw principeverzoek, dan kunt u een formeel verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Houd daarbij rekening dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de gemeente kosten zoals ambtelijke uren, eventuele planschade en eventuele civiele kosten als gevolg van uw plan via een exploitatieovereenkomst op u verhaalt.

 • Onderhoudsplan Vereniging van Eigenaren opstellen

  Als u een woning in een flatgebouw koopt, bent u eigenaar van uw eigen woning. Samen met alle andere woningeigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw. U wordt dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk, onderhoud van de lift of de gezamenlijke tuin. Deze afspraken staan in het onderhoudsplan.

  Heeft een VvE geen onderhoudsplan en wordt het gebouw niet goed onderhouden? Dan mag de gemeente ingrijpen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een onderhoudsplan laten opstellen door een deskundige.

 • Koopzondagen

   

  Een winkel hoeft op koopzondagen niet open te gaan. De winkelier mag dit zelf bepalen.

   

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  U kunt uw gegevens bekijken op MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd of heeft u een kind afgestaan ter adoptie? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging veranderen of weghalen.

  Na adoptie kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

  • Als u bent geadopteerd
   • uw naam
   • informatie over één of beide ouders
   • de bij adoptie verloren nationaliteit
   • adresgegevens van voor de adoptie
   • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie
  • Als u een kind heeft afgestaan ter adoptie
   • de gegevens van het kind

  Na geslachtswijziging kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner