Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Bodem, melding verontreiniging of aantasting

  U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

 • Groen, subsidie, 2.10: Initiatieven voor Vitale Landbouw

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.

 • Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebied

  Op grond van de Omgevingswet (artikel 2.18, eerste lid, onder c) is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning.

 • POP3, 2.6: Niet-productieve investeringen water, subsidie

  Deze openstelling is gericht op verbetering van de waterkwaliteit, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water. Het gaat om:Maatregelen die resulteren in een verminderde emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater en efficiënter gebruik van deze middelen en maatregelen die gericht zijn op herstel van de natuurlijke hydrologie en morfologie.

 • Deelakkoorden Human Capital, subsidie

  De provincie Zuid-Holland is mede-initiatiefnemer van het Human Capital akkoord Zuid-Holland. Insteek van het akkoord is om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel, werknemers bij-, her- of om te scholen, het bestaande arbeidspotentieel beter te benutten en het organiserend vermogen en de uitvoeringskracht te vergroten.

 • Detailhandel, subsidieregeling Zuid-Holland

  De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

 • Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

  De provincie heeft de ambitie om Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio te laten zijn. Bedrijventerreinen met kwaliteit, die ruimte bieden voor het juiste bedrijf op de juiste plaats, zijn daarbij onmisbaar. Daarom blijft herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen belangrijk. De provincie ondersteunt de voorbereiding van deze activiteiten met planvormingssubsidie.