Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

  Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Vuurwerk afsteken

  Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.

  De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

  • professioneel vuurwerk
  • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
  • theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

   Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Overheden zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij overheden een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Projectplan voor dijkversterkingen, goedkeuring vragen

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

 • Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021, subsidie

  Provincie Flevoland heeft van het ministerie van LNV een beschikking ontvangen voor het programma Natuur. Provincie Flevoland richt zich hiermee op versterking van de voor Flevoland relevante (inter)nationale natuurwaarden. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2021 ofwel SKNL wordt als instrument gebruikt om afspraken te maken met de uitvoerende organisaties. Uitvoering van projecten vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025.

 • Toeristische bewegwijzering

  De provincie Flevoland zet in op betere benutting van het recreatieve aanbod en het uitdragen van de unieke mogelijkheden in haar provincie voor toerisme en recreatie. Een goede bereikbaarheid is daarbij een essentieel onderdeel. Goede bewegwijzering naar de toeristisch-recreatieve objecten draagt bij aan een goede bereikbaarheid van deze objecten. Als eigenaar van de provinciale wegen is het van belang dat de provincie een kader schept voor goede toeristische bewegwijzering.

  Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen.

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

  Op deze website geeft de provincie inzage in ondermeer:

  • verleende vergunningen en ontheffingen
  • openbare aanbestedingen
  • verzoeken Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • verordeningen en beleidsregels

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

  U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

  U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.