Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Handhavingsverzoek milieu

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, geeft u dit door aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals: Bodem (vervuiling). Lucht (verontreiniging). Geluid (geluidsoverlast). Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, mag de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan: Een boete uitdelen. De overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom). Besluiten om de vergunning in te trekken. Ook mag de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden. Handhavingsbeleid Het integraal handhavingsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat voor de verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving. In het handhavinguitvoeringsprogramma staan de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

 • Bouwstoffen

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken. Voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat. Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is om de bodem en grond schoon te houden. Wij moedigen hergebruik van afvalstoffen aan. Particulieren zijn vrijgesteld.

 • Informatie koopzondagen

  In de Verordening voor de openingstijden van winkels geeft de gemeenteraad geen ontheffing voor koopzondagen.

 • Aanvraag huisvesting onderwijs

  Bent u een schoolbestuur en wilt u voorziening voor uw school aanvragen? De volgende voorzieningen kunt u voor uw school bij de gemeente aanvragen: Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw Uitbreiding huisvesting Inrichting van scholen en gymzalen Huren van sportterreinen Constructiefouten herstellen Aanvraag huisvesting onderwijs (PDF)

 • Straatverlichting

  U kunt klachten en meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijden dat de verlichting aan of uit is. Het onderhoud gebeurt volgens een afgesproken planning. Daarom pakken wij alleen storingen die de (verkeers-)veiligheid en openbare orde in gevaar brengen direct aan. Ziet u dat de openbare verlichting het niet meer doet? Geef dit dan aan ons door via www.putten.nl/melding. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer staat op ongeveer 2 meter hoogte op te mast. U herkent het nummer aan de zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de precieze plaats van de lichtmast bekend. Wij kunnen dan gericht opdracht geven de kapotte verlichting te repareren. Het is onmogelijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. Wij bundelen daarom de binnengekomen meldingen. Eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd. 's Avonds of in het weekend een storing? In geval van een noodsituatie kunt u buiten kantoortijden bellen naar het storingsnummer 088 396 6477. Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van één kapotte lantaarnpaal. Bij één van de volgende situaties kunt u het storingsnummer bellen: Bij één of meerdere hele straten of een hele woonwijk brandt de openbare verlichting niet. Er is een lichtmast aangereden en deze staat of ligt gevaarlijk op de grond. Er hangt een armatuur los bij een lichtmast. Bij vandalisme waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor verkeer of omgeving. Als een deurtje van een lichtmast eruit is en de bedrading zichtbaar is. Bij een melding graag het lichtmastnummer doorgeven. En bij een grotere storing graag meerdere lichtmastnummers aangeven. Dit is van belang voor de storingsmonteur om de juiste gegevens te hebben. Anonieme meldingen worden telefonisch niet aangenomen.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  Automatische incasso biedt voordelen voor u. Zo bent u altijd op tijd met uw betaling en u heeft er geen omkijken naar. Het bedrag betaalt u gespreid over meerdere keren. Kiest u voor een automatische incasso? De gemeente schrijft het bedrag rond de 25e dag van de maand automatisch af van uw rekening. De automatische incasso blijft lopen totdat u deze zelf stop zet. Automatisch incasso aanvragen Vraag de automatische incasso aan binnen twee weken na ontvangst van de aanslag. Een machtiging is geldig voor onbepaalde tijd. Automatische incasso aanvragen via DigiD Betalingstermijnen Een totaalbedrag van meer dan € 100,00 schrijven wij af in 9 maandelijkse delen. Bedragen tot € 100,00 schrijven wij in 2 keer af van uw rekening. Van maart t/m november. Forensenbelasting incasseren wij altijd in 2 keer, wat de hoogte van het bedrag ook is. De machtiging geldt voor de aanslagen:  onroerende-zaakbelasting afvalstoffenheffing rioolrecht forensenbelasting Automatisch incasso wijzigen Automatische incasso wijzigen via DigiD Automatisch incasso stopzetten Automatische incasso stopzetten via DigiD Contactgegevens T (0341) 359 601 E belastingen@putten.nl

 • Ontheffing reclamevoertuig

  U mag een voertuig met handelsreclame niet op de weg parkeren met het doel handelsreclame te maken. Het college mag op dit verbod een ontheffing geven.

 • Gastouderbureau of kindercentrum, wijziging

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start: Gastouderbureau  Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen. Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie zitten strengere kwaliteitseisen.

 • Verwijdering olietank in particuliere grond

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? U moet dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

 • Sanering bodemverontreiniging

  Een bodemtoets voor de vergunning is nodig bij bouwplannen voor: Huizen. Kantoren. Fabrieken. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Blijkt uit het onderzoek dat de bodem vervuild is? Dan mag de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging. Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging mag de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling mag de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering is bijvoorbeeld nodig bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.