Zoekresultaat 1 - 10 van 78 resultaten

 • Putten voor Elkaar

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar. Putten voor Elkaar online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een beschrijving van de activiteiten. Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen. Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

 • Aangifte levenloos kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kindje is geboren. U moet het kindje na een zwangerschap van 24 weken begraven of cremeren. Is uw kind voor 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij de aangifte krijgt u toestemming om het kindje te begraven of te cremeren

 • Handhavingsverzoek milieu

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, geeft u dit door aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals: Bodem (vervuiling). Lucht (verontreiniging). Geluid (geluidsoverlast). Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, mag de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan: Een boete uitdelen. De overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom). Besluiten om de vergunning in te trekken. Ook mag de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden. Handhavingsbeleid Het integraal handhavingsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat voor de verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving. In het handhavinguitvoeringsprogramma staan de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

 • Briefadres

  Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Onder anderen bij: Verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg. Instellingen voor kinderbescherming. Penitentiaire instellingen. Ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres moet schriftelijk toestemming geven.  Afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit). Of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit). Het briefadres is in Nederland. Het briefadres is geen postbus. Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente. U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

 • Bouwstoffen

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken. Voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat. Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is om de bodem en grond schoon te houden. Wij moedigen hergebruik van afvalstoffen aan. Particulieren zijn vrijgesteld.

 • VOG voor vrijwilligers

  Zet u zich als vrijwilliger in binnen of buiten de gemeentegrens? Heeft u daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig? Dan is deze voor u als inwoner van de gemeente Putten soms gratis verkrijgbaar. De VOG is gratis als de vereniging of instelling voldoet aan een aantal voorwaarden.  Aanvragen via Justis Werkt uw vrijwilligersorganisatie (bijvoorbeeld sportvereniging) met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking? De VOG is gratis aan te vragen via de dienst Justis. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Aanvragen via de gemeente De VOG is gratis aan te vragen bij de gemeente wanneer u werkt met andere kwetsbare groepen, zoals: Chronisch zieken Asielzoekers Zorgbehoevende ouderen Verslaafden Dak-/thuislozen Personen met een psychische/lichamelijke beperking En voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Voorwaarden De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie. Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee. De vrijwilligers die voor de organisatie werken, zijn niet volgens andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen. De aanvraag valt niet onder de bestaande rijksregeling via dienst Justis. Vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen. De organisatie laat zien dat er beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen maken en uitvoeren.   Aanvraagformulier VOG voor vrijwilligers downloaden (PDF) Afspraak maken voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers

 • Informatie koopzondagen

  In de Verordening voor de openingstijden van winkels geeft de gemeenteraad geen ontheffing voor koopzondagen.

 • Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Geef uw (her)vestiging aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor personen met de uitschrijving "Vertrek onbekend waarheen". Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland Voorwaarden Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Uw partner en uw kinderen moeten zich persoonlijk inschrijven.

 • Subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden

  De gemeente Putten vindt biodiversiteit belangrijk en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om op akkerland bloemrijke- en voedselrijke akkerranden te realiseren. Deze akkerranden zijn goed voor de insecten en vogels. En biedt bescherming aan weidevogels. Ook in de winter is voedsel beschikbaar omdat de akkerranden niet worden gemaaid. Met deze subsidie stimuleert de gemeente Putten een mooie, groene en gezonde leefomgeving. De subsidie is een vergoeding voor de aanleg van de akkerranden. En een compensatie voor de gederfde inkomsten. Begin 2024 kunt u de subsidie voor 2024 aanvragen. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een kaartje met de locatie en de oppervlakte van de aan te leggen akkerrand. Een uitleg over de samenstelling van het zaad die aan voorwaarden voldoet. Een projectplan.

 • Aanvraag huisvesting onderwijs

  Bent u een schoolbestuur en wilt u voorziening voor uw school aanvragen? De volgende voorzieningen kunt u voor uw school bij de gemeente aanvragen: Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw Uitbreiding huisvesting Inrichting van scholen en gymzalen Huren van sportterreinen Constructiefouten herstellen Aanvraag huisvesting onderwijs (PDF)