Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen.  Nu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

 • Informatieverzoek of Woo-verzoek doen

  Informatieverzoek U doet een informatieverzoek als u informatie wilt die alleen voor u belangrijk is. U heeft de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. De informatie die we u sturen, maken we niet openbaar.  U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar gemeente@derondevenen.nl met als onderwerp: informatieverzoek. Woo-verzoek U doet een Woo-verzoek als u informatie over een onderwerp openbaar wilt maken. Vul hieronder het formulier verzoek Wet open overheid in. Zet in uw verzoek in ieder geval: Dat het om een Woo-verzoek gaat Om welke taak van de gemeente het gaat Welke informatie u wilt ontvangen Om welke periode het gaat Hoe u de informatie wilt ontvangen Uw naam en adres Als u een Woo-verzoek heeft gedaan, dan krijgt u bericht dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Als wij extra informatie nodig hebben, dan nemen we binnen 2 weken contact met u op. Nu een verzoek Wet open overheid doen Nu een verzoek Wet open overheid doen Nu een verzoek Wet open overheid doen zonder inloggen

 • Kansen voor alle Kinderen

  Een laptop of een fiets om samen met klasgenoten naar school te gaan. Helaas kunnen ouders dat niet altijd voor hun kinderen betalen’. Dan helpt Kansen voor alle Kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Bent u van mening dat een gezin aanspraak dient te maken op het budget? Dan kunt u hieronder een verzoek indienen. Professionals kunnen deze maatwerkvoorziening inzetten als een kind niet mee kan doen met de andere kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Het is niet een maatwerkvoorziening die iedereen zelf kan aanvragen, alleen professionals kunnen een aanvraag doen met onderbouwing door onderstaande voorwaarden toe te passen. Nu een aanvraag kansen voor alle kinderen doen  Nu een aanvraag kansen voor alle kinderen doen

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Heeft u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag (langdurigheidstoeslag). Dit is een geldbedrag dat u 1 keer in de 12 maanden kunt aanvragen. Als u lange tijd (minimaal drie jaar) een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. De bijdrage kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Nu individuele inkomenstoeslag aanvragen In deze video leggen we uit wat de individuele inkomenstoeslag is.

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  U kunt in het najaar van 2024 weer een collectieve zorgverzekering aanvragen. Uw voordeel Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Voordeel op brillen/lezen, fysiotherapie, tandarts en de eigen bijdragen Wmo. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring. In deze video leggen we uit wat de collectieve zorgverzekering is.  

 • Uitslag verkiezingen

  Hier staan de uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing in de gemeente De Ronde Venen. Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat op donderdagavond in het stemlokaal de stemmen geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitslagen gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB). Als er reden voor is, wordt een stembureau nog eens geteld en de uitslag aangepast. Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend. Voor de stembureaus waar de uitslag is aangepast, is een extra document gepubliceerd. In deze documenten ziet u alleen de cijfers die veranderd zijn tijdens de eerste zitting van het GSB. Om de nieuwe uitslag te zien, moet u zowel de originele uitslag als de aanpassingen bekijken. Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.Proces verbalen derondevenen_Uitslag_EP24 derondevenen_3_ZaalDriehuis_EP24 derondevenen_4_OnsStreven_EP24 derondevenen_4_OnsStreven_EP24_aanpassing derondevenen_5_DeSpringbok_EP24 derondevenen_5_DeSpringbok_EP24_aanpassing derondevenen_6_Wereldwijs_EP24 derondevenen_20_deAngstelborgh_EP24 derondevenen_21_deVijfBogen_EP24 derondevenen_21_deVijfBogen_EP24_aanpassing derondevenen_controleprotocolGSB_EP24 derondevenen_2_TVM_EP24 derondevenen_12_Kidscollege_EP24 derondevenen_12_Kidscollege_EP24_aanpassing derondevenen_13_NHVerenigingsgebouw_EP24 derondevenen_14_EHBOGebouwLucas_EP24 derondevenen_16_NHGebouwDeRoeping_EP24 derondevenen_19_CNSAbcoude_EP24 derondevenen_118_DorpskerkAbcoude_EP24 derondevenen_118_DorpskerkAbcoude_EP24_aanpassing derondevenen_1_gemeentehuis_EP24 derondevenen_108_DeFontein_EP24 derondevenen_108_DeFontein_EP24_aanpassing derondevenen_109_VIOSclubgebouw_EP24 derondevenen_110_DeBoei_EP24 derondevenen_117_DeWillisstee_EP24 osv4-3_telling_ep2024_derondevenen

 • Behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning

  Te nemen stappen 1. Aanvraag indienen U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket. De gemeente stuurt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging via het mailadres dat u heeft opgegeven. Als een gemachtigde de aanvraag voor u verzorgt (bijvoorbeeld een architect of bouwbedrijf), communiceren wij tijdens de procedure met deze gemachtigde. De uiteindelijke vergunning en factuur sturen wij naar u. 2. Publicatie aanvraag De gemeente publiceert de ontvangst van de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen. Participatie De gemeente adviseert u om buren te informeren over uw plannen, zodat zij niet verrast worden. U kunt bij de aanvraag aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens. 3. Beslistermijn Voor reguliere aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken. Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 6 maanden. Dit geldt onder meer voor aanvragen voor Rijksmonumenten, aanvragen waarvoor een milieueffectrapportage (MER) verplicht is en het wijzigen van het omgevingsplan. De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient. In de procedurebevestiging staat vermeld via welke procedure wij uw aanvraag behandelen. Wij mogen de termijn voor de reguliere en uitgebreide aanvraag 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar uiteraard over. 4. Controle op volledigheid De gemeente bekijkt of u de juiste benodigde stukken (aanvraagvereisten) heeft aangeleverd. Ook controleren wij of u de juiste activiteiten heeft aangevraagd. Als de aanvraag volledig is, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Ontbreekt er iets aan de aanvraag? Dan krijgt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. In dat verzoek staat precies welke stukken u nog moet indienen. In dat verzoek staat ook de termijn waarbinnen u de stukken moet aanleveren. De tijd die u nodig heeft om de stukken aan te leveren, telt niet mee in de beslistermijn. 5. Behandeling aanvraag Als de aanvraag volledig en/of op tijd is aangevuld, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Zo niet, dan stelt de gemeente uw aanvraag buiten behandeling en sluiten wij de procedure af. 6. Toetsing De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving. Zoals onder andere het Omgevingsplan gemeente De Ronde Venen, de welstandsnota, bouwtechnische vereisten in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Als het plan niet voldoet aan de regels, bekijken wij of wij een ontheffing kunnen toepassen. Dan vragen wij om advies bij diverse afdelingen en ketenpartners, zoals stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, archeologie, en mobiliteit, VNOG, GGD en de omgevingsdienst. Soms moeten wij om advies vragen bij de raad, het waterschap, provincie en/of het rijk. Als u na de toetsing een negatief advies krijgt, is het aanpassen van uw plan mogelijk als de beslistermijn dit toelaat. Dit gaat altijd in overleg. 7. Beslissing Als de toetsingsuitslag op alle onderdelen positief is, krijgt u de vergunning. Aan een vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden. U bent verplicht om die voorwaarden na te leven. Lees de vergunning dus goed door. Bij een negatief advies, en in geval het plan niet kan worden aangepast, weigeren wij de aanvraag. U bent dan wel kosten (leges) verschuldigd. De gemeente publiceert het besluit op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen. 8. Bezwaar en beroep Als belanghebbenden een bezwaarschrift (bij de gemeente), beroep of voorlopige voorziening (bij de rechtbank) willen indienen tegen het besluit, kunnen zij dat tot 6 weken na bekendmaking van het besluit doen. 9. Geldigheidsduur vergunning Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur duidelijk genoemd in de voorwaarden. De gemeente kan de vergunning intrekken als er na 1 jaar nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. U kunt ook zelf verzoeken om intrekking. 10. Leges Voor de behandeling van een aanvraag brengen wij kosten in rekening (leges). Dit is vastgelegd in de Tarieventabel van de Legesverordening. Voor elke aanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als u geen vergunning krijgt. In de tarieventabel staan alle leges genoemd van de activiteiten van de Omgevingswet, zoals de ruimtelijke activiteiten voor bouwen, kappen, uitritten etc. en de technische bouwactiviteit. Er worden ook leges in rekening gebracht als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen (bijvoorbeeld vanwege het niet aanleveren van stukken) of als de aanvraag wordt geweigerd. Soms kunnen wij een vergunning alleen verlenen als we een afwijking van de regels toepassen. Bijvoorbeeld als het bouwplan in strijd is met de regels in het omgevingsplan. Voor het verlenen van de afwijking met het omgevingsplan brengen wij u extra leges in rekening. 11. Start werkzaamheden Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de werkzaamheden. Maar de vergunning is nog niet onherroepelijk. Er kan immers nog gedurende 6 weken een bezwaarschrift binnenkomen. Als na 6 weken geen bezwaarschrift is ingediend, is de vergunning definitief. Als u begint vóórdat de vergunning definitief is, is dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, betaalt u die kosten zelf. Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads-/dorpsgezicht treden pas in werking 4 weken nadat de vergunning is verleend. Let wel op: er kunnen tot 6 weken nadat de vergunning is verleend nog bezwaarschriften worden ingediend. Begint u met de werkzaamheden/activiteiten voordat de vergunning onherroepelijk is, dan doet u dat op eigen risico. Als u begint met de werkzaamheden, moet u dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden. Dit doet u via het Omgevingsloket. Heeft u geen toegang tot het Omgevingsloket, dan kunt u de start of gereedmelding doorgeven via een formulier van de ODRU. 12. Aansluitingen Aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool, media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Dit is een initiatief van verschillende netbeheerders, waterbedrijven en leveranciers van warmte of media en communicatie. 13. Controle tijdens de bouw De gemeente of kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning heeft gekregen. U mag alleen uitvoeren waarvoor u de vergunning heeft gekregen (door gewaarmerkte documenten) en onder de gestelde voorwaarden. Ook na het afronden van het werk komt een toezichthouder van de gemeente of kwaliteitsborger bij u langs. 14. Huisnummer Vraagt u iets aan waarvoor een huisnummer moet worden toegekend (nieuwe woning of bedrijfspand)? Dan neemt de gemeente dit in de procedure mee.

 • Omgevingsplan wijzigen

  Het omgevingsplan van onze gemeente beschrijft welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan. Voor nu bestaat het omgevingsplan van De Ronde Venen uit een tijdelijk omgevingsplan. In dit tijdelijke omgevingsplan zijn alle bestemmingsplannen, de beheersverordeningen en de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen opgenomen die op 31 december 2023 golden. Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan van de gemeente. Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Passen uw bouw- of verbouwplannen niet in het huidige omgevingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het omgevingsplan. Als dat niet mag, dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. De gemeente kan een omgevingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt. Belanghebbenden kunnen meedenken over het wijzigen van het omgevingsplan en hun mening geven. Belanghebbenden zijn degenen op wie het plan direct of indirect invloed heeft, bijvoorbeeld buurtbewoners. U kunt er last van hebben als de gemeente een omgevingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld: Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis. Het nieuwe omgevingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het omgevingsplan gewijzigd wordt.

 • Exploitatievergunning aanvragen

  U heeft een exploitatievergunning nodig als u eten en/of (alcoholische) drank verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. U mag uw bedrijf niet starten zonder een exploitatievergunning. Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig. Kijk hiervoor bij Alcohol schenken, vergunning aanvragen. Het is niet nodig om een vergunning aan te vragen voor een terras. Verandert er iets? Bijvoorbeeld als u een bedrijf met exploitatievergunning overneemt, verplaatst of beëindigt. Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente. Dit doet u door opnieuw een vergunning aan te vragen.   Misschien heeft u nog meer vergunningen nodig of moet u melding doen Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn? Kijk dan bij Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gokautomaat plaatsen? Kijk dan bij Gokautomaat plaatsen. Exploitatievergunning aanvragen U vraagt hieronder een Exploitatievergunning aan. Dit kan via DigiD of via eHerkenning. Nu een Exploitatievergunning aanvragen via DigiD Nu een Exploitatievergunning aanvragen via eHerkenning

 • Urgentie aanvragen voor een huurwoning

  Wanneer u onverwacht in een situatie terecht komt waardoor u dringend woonruimte nodig heeft, wordt verwacht dat u eerst zelf probeert een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor urgentie. Voor de gemeente De Ronde Venen verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en administratieve verwerking van urgentieaanvragen.