Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

  Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
   • een afscheiding tussen balkons
   • zonweringen of rolluiken
   • dakkapellen
   • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
   • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
   • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
   • bij een monument
   • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

  Nadere informatie, zie de brochure.

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in 2024 tegelijk met de Omgevingswet in werking. Met de Wkb krijgen we in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft flinke consequenties voor de werkpraktijk van gemeenten, aannemers maar ook voor u als opdrachtgever. Als u voornemens bent om na 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen, dan adviseren wij u tijdig kennis te nemen van de gevolgen van de Wkb voor uw bouwplan. Dit kan bijvoorbeeld op de website van IPLO.

 • Monument slopen

  Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

 • Verhuizen

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) / Taxatie

  Voor alle onroerende zaken in de gemeente wordt elk jaar een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld door de gemeente. Daarvoor wordt de hulp ingeschakeld van een gespecialiseerd taxatiebureau. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap.

  In sommige gevallen komt de beschikking iets later
  De meeste aanslagen gemeentelijke belastingen, waarop ook de WOZ-beschikking staat, versturen wij in de tweede helft van februari, zowel op papier of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.nl.
  Soms lukt  het ons taxatiebureau niet om alle taxaties op tijd aan te leveren. Dat is een landelijk probleem. De Waarderingskamer (een organisatie die toezicht houdt op de gemeenten voor wat betreft de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) heeft daar normen voor opgesteld. Die luiden als volgt:

  norm 1 (95% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 maart van het belastingjaar)
  norm 2 (97% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 april van het belastingjaar)
  norm 3 (99% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 mei van het belastingjaar)
  norm 4 (99,9% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 juni van het belastingjaar)

  Het later ontvangen van de WOZ-beschikking/gecombineerde aanslag heeft geen gevolgen voor het aantal betalingstermijnen.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. U kunt hiervoor een woonwagenstandplaats of een woonwagen huren. Op een woonwagenstandplaats kunt u een eigen woonwagen neerzetten. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  We doen ons best om een goede aanslag te maken en de waarde van uw pand goed in te schatten. Toch kan er een fout insluipen. Laat het ons dan weten. Niemand wil te veel gemeentelijke belastingen betalen. Dat is logisch.

  Geen bezwaar mogelijk tegen de hoogte van een belastingtarief

  U kunt bezwaar maken als er iets fout is gegaan op uw aanslag.

  Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Volg dan de volgende stappen.

  1. Kijk op het taxatieverslag of de basisgegevens (bouwjaar, oppervlak, bijgebouwen en dergelijke) van uw pand kloppen.
  2. Kijk op het taxatieverslag of de onderbouwende verkoopcijfers van vergelijkbare panden logisch zijn.
  3. Zijn er omstandigheden die de gemeente niet weet, maar die wel invloed hebben op de waarde? Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verzakkingen, asbest, scheuren in de muur, enzovoort.

  Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, kunt u bepalen of u bezwaar moet maken.

  Maak liever geen bezwaar via een “gratis” bemiddelaar

  Op televisie en radio hoort en ziet u veel reclame van bureaus die gratis voor u bezwaar willen maken. Maar doe dat liever niet. Hieronder ziet u waarom.

  • Als u zelf bezwaar maakt dan kunt u zelf in gesprek met een taxateur komen, niemand kent uw eigen woning beter dan u.
  • De voorlichting van bemiddelaars is vaak niet juist. Slechts een klein percentage (minder dan twee procent) van onze woningtaxaties bevat een fout. Soms is dat een grote fout, maar meestal is het een kleine fout.
  • De bureaus willen een vergoeding incasseren die de gemeente aan hun moet uitbetalen als de WOZ-waarde wordt aangepast.

  Maak bij ons gratis bezwaar

  In het digitale loket kunt u met uw DigiD gratis, snel, gemakkelijk en veilig bezwaar maken.

  • Een e-mail of brief sturen kan ook. Kijk voor het adres op het aanslagbiljet.
  • U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van voorbeeldbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond.
  • Onderaan deze pagina staat een artikel van de Consumentenbond over het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.
  • Het is wel heel belangrijk dat u bezwaar maakt binnen zes weken na de datum van de aanslag/WOZ-beschikking. Dat staat zo in de wet.
  • Let op: U kunt niet bezwaar maken via de telefoon.

  Wat levert een toegekend bezwaar op in 2024?

  Als de verlaging van de waarde van een woning € 10.000 is, verminderen wij de aanslag OZB met € 10,28. De teruggave van het waterschap is dan € 3,08 (Vechtstromen) of € 3,92 (Drents Overijsselse Delta). Voor de inkomstenbelasting 2023 is het eigenwoningforfait 0,35%. Een waardeverlaging van € 10.000 levert dus € 35 minder inkomen op waarover u belasting moet betalen.

  Wanneer krijgt u de uitslag op uw bezwaar?

  U krijgt van ons eerst een ontvangstbevestiging. Meestal worden bezwaren binnen enkele weken tot maanden afgehandeld. In de wet is geregeld dat de gemeente uiterlijk op 31 december van het belastingjaar uitspraak moet doen op uw bezwaar. Verlenging van deze termijn is onder voorwaarden mogelijk.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding. U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding. Pas als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan.

  Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgt u van UWV.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  In het bestemmingsplan dat voor de woning geldt, is aangegeven of het mogelijk is om van één woning, twee woningen te maken. 
  In de meeste situaties is dit in de bebouwde kom niet (zomaar) mogelijk en moet het bestemmingsplan daarvoor worden aangepast. Of de gemeente daaraan meewerkt, hangt af van de situatie. De gemeente heeft daarbij ook te maken met het maximum aantal woningen dat ze mogen bouwen.

  In het buitengebied is er in het bestemmingsplan een regeling opgenomen waardoor eenvoudiger medewerking kan worden verleend. Bijvoorbeeld als het gaat om een voormalige boerderij.

  U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden ook in het Kadaster geregistreerd.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie.

  Gaat u:

  • bouwen, verbouwen of slopen?
  • een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker?
  • een gebouw op een andere manier gebruiken?

  Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor:

  De uitgebreide procedure geldt voor een buitenplanse afwijking. Dat is een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.

  Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.