Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Overlast van bomen en struiken melden

  Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

 • Omgevingsvergunning voor werkzaamheden in een bijzonder gebied

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

  Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. In het bestemmingsplan kan dan geregeld zijn dat u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig heeft. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

  Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom kappen, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit is verplicht als:

  • de boom binnen de bebouwde kom staat en vermeld is op de waardevollebomenkaart. Let op: het betreft hier de komgrens op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wijkt af van de komgrens op grond van de Wegenverkeerswet. Raadpleeg daarom altijd eerst de waardevollebomenkaart of waardevollebomenlijst om vast te stellen of de boom binnen of buiten de kom staat;
  • de boom binnen de bebouwde kom staat in de Zeeheldenwijk of Noetsele staat en een omtrek heeft van 90 cm en meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom buiten de bebouwde kom staat en een omtrek heeft van 90 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom geplant is in het kader van de herplantplicht.

  Let op: het knotten of kandelaberen van de boom of het snoeien waarbij meer dan 30% van de kroon verwijderd wordt, staat gelijk aan kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor kap verplicht wanneer één van bovenstaande punten van toepassing is. 

  In alle andere gevallen kunt u de boom zonder vergunning of melding kappen. U kunt dit ook eenvoudig zien via het stroomschema kap.

  Wilt u een bos van 10 are of meer of een bomenrij van meer dan 20 bomen kappen, dan is een melding in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht. Deze melding doet u bij de provincie Overijssel

  Voor bomen in eigendom van de gemeente geldt een vergunningsplicht voor alle bomen met een omtrek van 90 cm of meer.

  Meer informatie kunt u vinden in de Kapverordening.

   

  Waardevollebomenkaart

  De waardevollebomenkaart is een dynamische kaart die regelmatig tussentijds aangepast wordt. Op de kaart of lijst kunt u zien of uw boom of een andere boom binnen de bebouwde kom vermeld staat.  

  U kunt één of meerdere bomen aandragen voor de waardevollebomenkaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn. Deze zal vervolgens getoetst worden aan de beoordelingscriteria en wanneer deze voldoet aan tenminste drie van de vijf criteria wordt de boom toegevoegd aan de kaart. 

  Bomen in eigendom van de gemeente Hellendoorn staan overigens niet op de waardevollebomenkaart. Voor deze bomen geldt dat er een vergunning voor kap verplicht is bij een doorsnede van 30 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte. 

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online:

  • belastingaangifte doen
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen
  • uw verhuizing doorgeven

  Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Gebruik dan DigiD Machtigen. Dat kan ook als die persoon geen DigiD heeft. Is machtigen geen optie? Vraag aan de organisatie waarbij u iets wilt regelen hoe u dat kunt doen zonder DigiD.

  Burgers en bedrijven uit alle landen binnen de Europese Unie kunnen voortaan online zaken regelen met de overheid van een ander EU-land. Hiervoor gebruikt u uw eigen inlogmiddel. U kunt zo in een ander Europees land inloggen met DigiD of eHerkenning. Nederlandse overheidsinstellingen zorgen dat burgers en bedrijven uit andere EU-landen ook op Nederlandse websites kunnen inloggen.

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
  • Het omgevingsplan verandert.

  Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

  Is een bodemrapport ouder dan 2 jaar en wilt u hier toch gebruik van maken, dan moet u dit overleggen met de gemeente. Een bodemonderzoek is bij de gemeente Hellendoorn 5 jaar geldig, mits er geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. In sommige situaties is het mogelijk om de geldigheid te verlengen tot 10 jaar, u moet dan wel een onderzoek laten doen naar de bovenste halve meter. 

   

 • Werken onder begeleiding

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

  Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.

 • Verzoek over persoonsgegevens indienen

  Privacy en persoonsgegevens

  Als gemeente houden we verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen voor een vergunning of een uitkering. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dat doen we op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. 

  Meer leest u hierover in ons privacystatement 

  Als het gaat om privacy, dan heeft u een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om:

  1. algemene informatie, stuur dan een mail naar privacy@hellendoorn.nl ;

  2. het inzien of aanpassen van uw persoonsgegevens; hiervoor kunt u dit formulier invullen en verzenden 

 • Gebruik van grond en baggerspecie melden

  Bouwbedrijven doen een melding van de grond en baggerspecie die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

 • Gevels reinigen

  Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

  Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan doet u een melding bij het waterschap.

  Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt, hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

  De leidraad ‘Wet- en regelgeving gevelreiniging' geeft aan wat er mag en onder welke condities.

  Deze leidraad is in opdracht van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) samengesteld door Royal HaskoningDHV. De leidraad bestaat uit drie factsheets. Op basis van de factsheets is het mogelijk om zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als in de praktijk ter plaatse, een beoordeling te maken. Zodat men weet hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden volgens de geldende milieuregels.

  Deze leidraad is opgenomen op de website van Infomil (infomil.nl, zoekterm gevelreinigen). Wat er wel niet en niet mag is afhankelijk van wat men gaat doen, waar en hoe.