Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Bingo of loterij organiseren

  Wilt u een bingo of loterij organiseren voor uw vereniging? Hiervoor heeft u toestemming nodig. Laat het ons op tijd weten. Vraag voor een loterij een vergunning bij ons aan. Een klein kansspel zoals een bingo of prijsvraag hoeft u alleen maar te melden. Bij een kansspel gaat het geld naar een goed doel. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

 • Nadeelcompensatie

  In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

 • Nederlander worden

  Iemand kan Nederlander worden door: geboorte of erkenning door naturalisatie of optie U kunt bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U moet hiervoor eerst telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek: 0598 652222.

 • Groenstrook kopen

  Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen.  Wilt u grond van de gemeente kopen? Doe dan een verzoek bij ons. We stellen een aantal voorwaarden aan de verkoop van groenstroken/snippergroen. We controleren bij elk verzoek tot aankoop of het aan deze voorwaarden voldoet.

 • Melding milieu

  De meeste bedrijven, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, vallen onder de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna BAL). Het BAL kent een onderverdeling in milieubelastende activiteiten (MBA’s) Nadelige gevolgen voor het milieu kunnen bijvoorbeeld zijn: geluid, geur, luchtemissie en bodemverontreiniging. Sinds de komst van de Omgevingswet doet u geen melding meer per bedrijf, maar per activiteit een melding. Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren. Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd. Verder is het melden door de vele vragen een langdurig proces. Plan er dus voldoende tijd voor.

 • Bomen kappen

  Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen. Ook kandelaberen valt onder de vergunningsplicht. Kandelaberen is het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen. De gemeente Veendam heeft een bomenverordening vastgesteld. Hierin staat aangegeven voor welke bomen een vergunning dient te worden aangevraagd. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor deze bomen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bomenkaart Bomenkaart Op de bomenkaart kunt u een boom vinden door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen. U kunt ook op de legenda klikken en alle bomen zien waarin u geïnteresseerd bent. Als u een boom aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid zijn beschermde bomen (gemeentelijke bomen, waardevolle bomen en monumentale bomen). Let op: ook bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) en bomen buiten de bebouwde kom zijn beschermde bomen. Voor het kappen van beschermde bomen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) Wilt u buiten de bebouwde kom ('bebouwde kom' zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Kijk dan op de website van de Provincie Groningen. De bomenkaart is niet van toepassing op de bomen buiten de bebouwde kom. Kaart kapvergunning bomen  Wanneer er door de gemeente een kapaanvraag wordt ingediend, staan de te kappen bomen op de digitale kaart tot deze zijn gekapt. U kunt door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen bij uw adres zoeken of er een boom gekapt gaat worden. Als u een punt aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Digitale kaart  Aanpak U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Bepaal eerst of er voor de boom een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dat gaat zo: Kijk op de bomenkaart van de gemeente Veendam of een boom vermeld staat. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor het kappen van deze bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Let op: Het moet voldoende duidelijk zijn om welke bomen het gaat. Dit kunt u aangeven door een situatie en/of een duidelijke foto van de bomen bij de aanvraag in te dienen. Bij het ontbreken van de bijlage kan de aanvraag verder niet in behandeling worden genomen en wordt de beslistermijn onderbroken gedurende de periode waarin u in de gelegenheid bent gesteld om de informatie alsnog te verstrekken. Voorwaarden Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Ook kan de gemeente u verplichten om een nieuwe boom te planten. Dit noemen wij ook wel de herplantplicht. Online omgevingsvergunning aanvragen

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een schriftelijk bewijs waarin staat dat u in deze gemeente staat ingeschreven.  Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de Basisregistratie personen. Zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met daarop bijvoorbeeld: uw nationaliteit  sinds wanneer u op uw adres woont burgerlijke staat gezinssamenstelling Wat erop staat, hangt af van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is. Zorg daarom dat u van tevoren goed weet wat erop moet komen te staan.  Op een uittreksel uit de basisregistratie staat in ieder geval: uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)  uw geboortedatum en -plaats  uw huidige adres  de datum van afgifte  Een uittreksel uit de basisregistratie is niet nodig voor inschrijving leerlingen bij scholen. Het uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) wordt vaak verward met een uittreksel Burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte staan. Bijvoorbeeld de geboorteakte. Het uittreksel uit de Burgerlijke stand kan ook afgegeven worden op een speciaal formulier, dat in meerdere talen is opgesteld. Dit doen we als u het nodig heeft voor internationaal gebruik. Vroeger heette de BRP gemeentelijke basisadministratie (GBA). Een uittreksel GBA is dus hetzelfde als een uittreksel BRP. 

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of uw WOZ-beschikking kijk dan op de pagina: Bezwaar tegen belasting gemeente

 • Onroerendezaakbelasting

  De OZB bestaat uit een eigenaren- en gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen. Soms bestaat een object uit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Zoals een winkelpand met een woongedeelte. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde. Eigenarenbelasting De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een onroerende zaak in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd, zoals erfpacht of vruchtgebruik. Gebruikersbelasting De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. Bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning? Dan krijgt  u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag. Geen ontheffing Bij de verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari van het huidige jaar eigenaar van een pand was of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar de OZB. In het geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar kunt u bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerendezaakbelasting betaalt, u neemt hierover zelf contact op met de gemeente. De gemeente doet dit niet. Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Soorten kaarten en voorwaarden Er zijn 3 soorten kaarten 1. Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen als u een geldig rijbewijs hebt en u bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen (bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta). Daarnaast moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden: U kunt ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator; U zit blijvend in een rolstoel; U heeft een ernstige beperking. 2. Gehandicaptenparkeerkaart passagier U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen als u altijd hulp nodig hebt van de bestuurder om van deur tot deur te komen. U kunt bijvoorbeeld niet alleen blijven wachten tot de bestuurder de auto heeft weggezet. Daarnaast moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden: U kunt ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator; U zit blijvend in een rolstoel; U heeft een ernstige beperking. Als u afhankelijk bent en blijft van een rolstoel, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart.   3. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Kenmerken De kaart staat op uw naam; U kunt de kaart ook in een andere auto gebruiken; De kaart is maximaal 5 jaar geldig; De kaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.