Zoekresultaat 1 - 10 van 327 resultaten

 • Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector 2024

  Subsidie voor activiteiten van een praktijknetwerk in de agro&food sector. Met een Praktijknetwerk bedoelen wij: een platform om kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen te delen (netwerk). Met aandacht voor het proces en vanuit vragen en wensen vanuit de praktijk (maatwerk). Het doel van een praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen door kennis uit te wisselen, door (keten)samenwerking te bevorderen en te leren van goede voorbeelden. Praktijknetwerken worden ook wel lerende netwerken genoemd.

 • Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025, subsidie

  De provincie heeft een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken.

  Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek.

  De provincie is op zoek naar projecten van andere partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek. Op lokaal of regionaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie wordt benut.

  De provincie ziet graag dat er de komende periode mooie projecten bij de bibliotheken tot stand komen en stelt daarvoor per project een subsidie van maximaal € 40.000 beschikbaar.

 • Overijssel in beweging

  Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

  Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

 • Schadeclaim provinciale wegen

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. Dan kunt u vragen om schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding heet nadeelcompensatie.

  U vraagt nadeelcompensatie aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U krijgt alleen nadeelcompensatie als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

 • Publiek Private Samenwerking Human Capital 2021-2027, subsidie

  Doel regeling

  Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is belangrijk voor de economie in Flevoland. Die goede aansluiting kan alleen gerealiseerd worden als onderwijs, bedrijfsleven en overheden in Flevoland met elkaar samenwerken. Met de subsidieregeling publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2027 wil de provincie deze samenwerking stimuleren.

  De regeling is onderdeel van de Human Capital Agenda van de provincie. Met deze agenda wil de provincie inzetten op:

  • Een leven lang ontwikkelen;
  • Krachtige economische regio;
  • Sterke arbeidsmarkt;
  • Innovatief en flexibel onderwijs;
  • Iedereen doet mee.

 • Milieuvergunning aanvraag

  Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met dit besluit als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

  U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Afvalbeheer in een ippc-installatie
  • basischemie
  • basismetaal
  • complexe minerale industrie
  • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
  • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
  • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
  • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
  • maken van cokes
  • raffinaderij
  • Seveso-inrichting
  • stortplaats of winningsafvalvoorziening
  • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
  • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

  Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

  Heeft uw bedrijf een minder grote impact op het milieu, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

  Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen voor de natuur. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.

 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten MKB

  Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen.