Zoekresultaat

161 - 169 van de 169 Resultaten
Toon producten van Meppel
 • Verzilverlening

  Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Zo kunt u ook op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Om u te helpen dit te bekostigen kunt u gebruik maken van de gemeentelijke verzilverlening. Hiermee leent u op basis van de overwaarde van uw woning een bedrag waarover u alleen rente betaald. U lost de lening af bij verkoop van de woning of ingeval van overlijden. Voorwaarden Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. Tot de maatregelen worden gerekend: bouwkundige en domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen (PDF) De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden. Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Meppel. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt, zelf bewonen of gaan bewonen. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten: De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 30.000,-. De Verzilverlening bedraagt (samen met de hypotheek) niet meer dan 80 % van de WOZ-waarde van de woning. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Kenmerken lening De Verzilverlening heeft geen invloed op uw besteedbare inkomen, u betaalt geen maandelijkse rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest. De rente staat 40 jaar vast en wordt door SVn bepaald. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd. De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor het financieel advies kunnen worden meegefinancierd. Vervroegde aflossing kan te allen tijde boetevrij met een minimum van € 250,-. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per mail als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Het papieren aanvraagformulier komt daarmee te vervallen. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • Ondersteuning in het huishouden

  Iedereen moet kunnen leven in een gestructureerd huishouden. Daar kunnen de meeste mensen (samen met gezinsleden) zelf voor zorgen. Veel mensen hebben familieleden of buren die een deel van het huishouden op zich nemen en sommigen maken gebruik van een schoonmaakster. Veel apparaten helpen het huishouden te verlichten. Denk dan aan de (af-)wasmachine, droogtrommel, magnetron en de kruimeldief. Als deze mogelijkheden niet meer zorgen dat u zelfredzaam bent in u huis én u heeft een handicap , dan kan de gemeente samen met u kijken wat er nodig is om dit probleem op te lossen. Voorwaarden voor ondersteuning via de gemeente U woont in de gemeente Meppel U heeft een geldig paspoort of identiteitskaart U ondervindt belemmeringen bij het op orde houden van uw huishouden. In het huis kan niet goed geleefd worden, het is geen veilige basis meer voor u en uw eventuele gezinsleden. Het wordt moeilijker om bezoek te ontvangen en u gaat er niet meer op uit. Er zijn geen andere mogelijkheden om uw probleem zelf op te lossen Er is een medische oorzaak voor de beperkingen U maakt een afspraak bij het Wmo+loket: Maak online een afspraak. De gemeente onderzoekt of er ondersteuning  in het huishouden noodzakelijk is. Onderzoek Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of ondersteuning in het huishouden voor u de juiste oplossing is. Gesprek met de gemeente U neemt contact op met het Wmo+ loket: Maak online een afspraak Bel voor een afspraak  via 14 0522 Vul online het contactformulier Wmo in. De gemeente  Meppel heeft met 18 aanbieders een contract voor Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo. De aanbieders zijn: Allerzorg Arckin BV Athomefirst Beter Thuis Wonen Thuiszorg bv BiOns BV Buurtdiensten Chalcedoonzorg BV De Nieuwe Zorg Thuis  De Zorgzaak en Carepool  Dokter Schoonmaak  Mijn Thuiszorg  Zorgspectrum het Zand  Thuishulp gezellig Als een klant in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden via de Wmo, maakt hij of zij zelf de keuze voor een aanbieder. Lees meer informatie over de aanbieders Kosten Voor de huishoudelijke hulp via de gemeente Meppel vanuit de WMO betaalt u het landelijke afgesproken  abonnementstarief van maximaal €19,00 per maand aan het CAK. U betaalt met het  abonnementstarief  de eigen bijdrage voor (het gebruik van) een maatwerkvoorziening of PGB. Voor meer informatie over het Abonnementstarief verwijzen wij u graag naar de website van het CAK. U kunt het CAK ook bellen via 0800-1925 (gratis). Meer informatie Maak online een afspraak voor een gesprek over huishoudelijke hulp Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Wanneer u liever heeft dat wij contact met u opnemen, vult u het contactformulier Wmo in. Een Wmo consulent belt u dan terug

 • Kappen van bomen

  De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. We maken onderscheid tussen bomen in privé-tuinen en bomen in de openbare ruimte. Bomen in privé-tuinen In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin vergunningsvrij kappen. Uitzonderingen: Als de stam van de boom in uw privétuin inmiddels over de perceelsgrens groeit op openbaar terrein. Voor monumentale bomen die vermeld staan op de Monumentale bomenkaart. U vraagt dan een omgevingsvergunning, activiteit kappen aan. Het kan zijn dat u n andere vergunningen moet aanvragen. Bijvoorbeeld als er beschermde dieren in de bomen zitten of als u in het buitengebied woont. Meer hierover leest u bij het kopje Bijzonderheden. Aanvragen U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aan: Digitaal:  Via www.omgevingsloket.nl met DigiD. Als u niet beschikt over DigiD mag u de vergunning schriftelijk aanvragen. Vraag een formulier aanvragen via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl. Wij zullen binnen acht weken de vergunning verlenen. Daarna is er nog zes weken bezwaar mogelijk. Meestal wordt bij het verlenen van de vergunning een herplantplicht opgelegd. Als de boom er zo slecht aan toe is dat dit gevaarlijk wordt, dan kan er een noodkapvergunning worden afgegeven. Neem in die situatie contact op met de gemeente via 14 0522.. Kosten € 20,15 Bomen in de openbare ruimte De bomen in de openbare ruimte zijn aangegeven op de 'Groene kaart'. Kappen van deze bomen mag niet zonder vergunning. Veelal is de gemeente eigenaar van deze bomen. Een omgevingsvergunning activiteit kappen voor deze bomen wordt ook via het omgevingsloket aangevraagd en gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie in de Meppeler Courant huis-aan-huis. Tip Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden welke bomen in uw buurt gekapt worden? Meld u aan voor de attenderingsservice op www.overheid.nl. Bijzondere situaties In een aantal bijzondere situaties kan er sprake zijn van aanvullende vergunningen. Zolang er bescherme dieren in de boom nestelen of een vaste rust- of verblijftplaats hebben (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) mag u niet kappen. Deze dieren worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. U moet het kappen dan uit te stellen of u doet een aanvraag omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten”. Meer informatie OP website van de provincie Drenthe. Buiten de bebouwde kom kunt u te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming (oude boswet). Deze wet beschermt het bosareaal waartoe ook bomen in rijen worden gerekend. Voor kappen van dergelijke bomen een aanvraag omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden” nodig. Meer informatie op de website van de provincie Drenthe Op percelen met de bestemming Waarde-Archeologie (bijv. in De Schiphorst) is soms ook een omgevingsvergunning “werk of werkzaamheden uitvoeren” noodzakelijk ( zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Kijk in het bestemmingsplan of dit ook voor uw boom geldt.

 • Vervoersvoorziening

  Wanneer u een beperking heeft en geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer en ook op een andere wijze het vervoer niet kunt regelen, neem dan contact met ons op.. Onderzoek De consulent van de gemeente onderzoekt, samen met u, welke wijze van vervoer het best passend is voor uw deelname aan het maatschappelijk verkeer binnen uw directe leefomgeving. Van de consulent ontvangt u een advies welke oplossing past bij uw situatie.  Een medisch advies kan een onderdeel zijn van het onderzoek. Lees meer over de actuele regels collectief vervoer per 8 februari a.s.>> Collectief vervoer De gemeente kent de volgende vervoersvoorzieningen: Wmo-pas Wanneer het advies is u een Wmo-pas toe te kennen: Reist u samen met anderen in een taxi of een bus, tegen het tarief van het openbaar vervoer; Zijn de reistijden gelijk aan het normale openbaar vervoer. Over het algemeen tussen 07:00 en 23:00 uur; Kunt u binnen de eigen gemeente en/of regio reizen met een maximum afstand van 25 km (enkele reis). Wilt u verder reizen? Vraag dan een Valys pas aan op www.valys.nl Gebruikt u een rollator of  wilt u een rolstoel mee? Dat kan. Stadsbus Meppel De stadsbus in Meppel rijdt er voor iedereen. Meer informatie over de Stadsbus Meppel kunt u vinden op www.stadsbusmeppel.nl of bel met het informatienummer 0800-8294225. Individuele vervoersvoorziening Het kan zijn dat u geen gebruik kunt maken van de Stadbus of de Wmo-pas en dat de aanpassing van de (eigen) auto een oplossing biedt. Het kan ook zijn dat u niet samen kunt reizen. Bespreek dit dan met de consulent van de gemeente.   Andere verplaatsingsmiddelen Wilt u zelfstandig korte afstanden kunnen afleggen? U denkt dat een scootmobiel of driewielfiets voor u de oplossing is? Bespreek dit dan met de consulent. Eigen bijdrage Voor de ritten met de Wmo-pas en de Stadsbus betaalt u de ritprijs aan de chauffeur. Voor een individuele vervoersvoorziening betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent voor alle gemeenten deze eigen bijdrage. Hiervoor is een rekenmodule beschikbaar op www.hetcak.nl. Ook kunt u het CAK bellen via het gratis nummer 0800-1925. Meer informatie Maak online een afspraak voor een gesprek over een vervoersvoorziening Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • WOZ (wet waardering onroerende zaken)

  De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeente in overeenstemming met de regels van de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’ (Wet WOZ). Deze WOZ waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen. De meeste eigenaren en/of gebruikers van een onroerende zaak krijgen op 28 februari 2018 de WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop wordt de waarde van uw onroerende zaak vermeld. Hieronder vindt u enige informatie over de WOZ waarde. Voor wat betreft woningen is de WOZ-waarde bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare type woningen in de gemeente of buurgemeente(n). De Wet WOZ schrijft ook voor dat de WOZ-waarde in 2019 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2018. Deze zogenoemde waardepeildatum ligt altijd één jaar voor het geldende belastingjaar. Taxatieverslag Voor inwoners Jaarlijks vanaf eind februari is het mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag van uw onroerende zaak op te vragen of te bekijken via de Digitale Belastingbalie. Degene op wiens naam de aanslag is gesteld, logt u in met zijn/haar DigiD. Daarnaast kunt u het taxatieverslag ook altijd schriftelijk of per e-mail opvragen. Zie taxatieverslag, kopie beschikking opvragen Voor ondernemers Vraag het taxatieverslag op per e-mail via postbus@meppel.nl of per telefoon met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522. WOZ-waarden openbaar De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. U kunt de WOZ waarde van alle woningen in de Gemeente Meppel inzien via www.wozwaardeloket.nl. Alleen WOZ-waarden getoond Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: 'wie is de eigenaar' of 'wat is de verkoopprijs', zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden. Oorzaak verschil in WOZ-waarde De WOZ waarde van uw woning kan (licht) afwijken van de waarde van bijvoorbeeld een naastgelegen woning. Dit verschil is dan waarschijnlijk te verklaren door een verschil in specifieke kenmerken van de betreffende woningen, zoals verschillen in inhoud, kaveloppervlakte, aan- en bijgebouwen en/of staat van onderhoud. Meer informatie Algemene informatie Uitvoering Wet WOZ (PDF) Veel gestelde vragen WOZ Website waarderingskamer Website Vereniging Nederlandse Gemeenten De Vereniging Eigen Huis geeft in onderstaand filmpje een duidelijke uitleg:

 • Klacht indienen

  Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. Voorwaarden Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel. Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel U geeft in uw klacht aan: Over wie u klaagt Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent U dient de klacht in: Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht De klachtencoördinator stuurt de klacht door naar de klachtbehandelaar, meestal een afdelingsmanager of teamleider (niet de persoon waar u over heeft geklaagd) De klachtbehandelaar probeert het probleem op te lossen en neemt daarover telefonisch contact met u op. Wanneer u tevreden bent over de oplossing, eindigt daarmee de klachtprocedure Wanneer u niet tevreden bent over de oplossing, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin het oordeel van het college van B&W over uw klacht De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. In complexe gevallen kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen Kosten Geen Externe klachtprocedure Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u Overijsselse Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Overijsselse Ombudsman uw klacht in behandeling neemt. De contactgegevens zijn: Stichting De Overijsselse Ombudsman Postbus 140 8100 AC Raalte Telefoon: 0572 - 352 687 E-mail: info@overijsselseombudsman.nl Website: www.overijsselseombudsman.nl Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522

 • Stamboomonderzoek en inzage archief

  Wat vindt u waar In de kluis van het stadhuis van de gemeente Meppel is de archiefbewaarplaats gevestigd. Hierin is het materiaal met betrekking tot Meppel en de voormalige gemeente Nijeveen vanaf ongeveer 1811 gearchiveerd. Hier vindt u – naast de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister - ook bouwdossiers vanaf ongeveer 1900 en notulen van raadsvergaderingen. Verder zijn dossiers aanwezig over bijvoorbeeld de lokale gasfabriek, aanleg van straten, nieuwbouwwijken en parken, het theater Ogterop en de bescherming van ooievaars. Wat u in onze archieven terug kunt vinden leest u in de Inventaris II Meppel 1908-1928 (PDF) en Inventaris III Meppel (1633) 1814-1928 (1972) (PDF). Wilt u informatie opzoeken? Dan moet u van tevoren een zoekvraag indienen. Dit kan schriftelijk, telefonisch via 14 0522 of per e-mail. Daarbij geldt: hoe duidelijker uw vraag, hoe vollediger het antwoord. Nijeveen De inventaris van het archief van de voormalige gemeente Nijeveen (1809-1997) is via het Drents Archiefnet, www.drentsarchiefnet.nl, beschikbaar. Via hun website zoekt u op bijvoorbeeld Nijeveen. Oude archieven Voor de oudere archieven moet u bij het Drents Archief, Brink 4  in Assen zijn. Met deze archieven worden het archief van Nijeveen over de jaren 1594-1852 en het archief van Meppel over de jaren 1421-1813 bedoeld. Stamboomonderzoek Wie stamboomgegevens uit de gemeente Meppel nodig heeft, kan op de volgende manieren op zoek gaan: via de websites www.alledrenten.nl  en www.drentsarchief.nl Geboorteaktes zijn na 100 jaar openbaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar. De burgerlijke stand van Nijeveen begint per 1 januari 1812; die van Meppel per 30 april 1811. persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wanneer u niets heeft gevonden op de website www.alledrenten.nl Stamboomonderzoek op afspraak Wie voor stamboomonderzoek toch persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wil langskomen, is van harte welkom. Wél zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. Zo kunt u er uitsluitend op afspraak terecht. Dit komt omdat dit team niet over dezelfde voorzieningen als een regionaal historisch centrum beschikt. Daardoor zijn er beperkte mogelijkheden voor inzage en kunt u niet meteen geholpen worden. Meer informatie Het team Documentatie van de gemeente Meppel is gevestigd in het stadhuis, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 Interessante andere websites: www.historischeverenigingnijeveen.nl www.oudmeppel.nl www.gahetna.nl www.dekrantvantoen.nl www.historischcentrumoverijssel.nl www.archievenwo2.nl Archieven WO2 opgenomen in collectie-portal Netwerk Oorlogsbronnen per half november 2017 (PDF, 3,8 MB)

 • GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

  Gooi groente- fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten niet bij het restafval, maar gooi het in de groene container. Bij hoogbouw wordt GFT niet gescheiden ingezameld. Er komt weinig vrij en het is doorgaans te veel gemengd met andere afvalstoffen. Wat is Groente- Fruit- en Tuinafval? Groente-, fruit- en snijresten en schillen Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg, pasta Etensresten, gekookt of ongekookt, kliekjes Zuivelproducten zoals kaas Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten Jus en bakvet (gestold) Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen Losse thee en koffiedik (papieren filter mag er ook bij) Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks Bloemen en planten Inclusief aan planten aanhangende potgrond (kleine hoeveelheden). Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren Tuin- (kleine hoeveelheden) en potgrond Let op: In het voor- en najaar kan op donderdag- en vrijdagochtend  kosteloos takken worden gestort bij het afvalbrengstation. Lees meer Aanbieden U biedt GFT-afval als volgt aan: U gebruikt de groene container. U biedt de container aan op de dag voorafgaand aan de inzameling na 18.00 uur. Zorg dat de container in ieder geval op de dag van inzameling voor 7.30 uur aan de weg staat. U zet de container met gesloten deksel aan de weg, met de handvatten van de weg af U haalt de container zo snel mogelijk na lediging weer op, in ieder geval voor 22.00 uur op de dag van inzameling Wanneer ’s winters het afval is aangevroren en niet uit de container valt, zet de Reiniging uw container terug Voorkom stankoverlast Zet het deksel op een kier Maak de container regelmatig schoon Zet de container in de schaduw Leg een krant op de bodem van de container om het vocht op te nemen Maak zelf compost van uw tuinafval Tips De kans op het vastvriezen van GFT-afval in uw container kunt u op de volgende manier verminderen/voorkomen: •Plaats de container de nacht voor de inzameling op een vorstvrij plek (bijvoorbeeld in de berging/garage) •Plaats de container in de luwte tegen uw woning •Doe eerst droog groenafval zoals bloemresten of snoeiafval in de container. De kans op vastvriezen aan de bodem vermindert hierdoor. Vastvriezen aan de wanden wordt hiermee echter niet voorkomen. Wanneer u verhuist, blijft de container bij het huis Wanneer u in een huis gaat wonen waar nog geen groene container is, vraagt u een container aan bij de afdeling Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Kijk op de afvalkalender wanneer het afval in uw straat wordt ingezameld Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Sport, activiteiten en subsidie

  Wie kunnen subsidie aanvragen? Organisaties gevestigd of werkzaam in de gemeente Meppel, die sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor inwoners van de gemeente Meppel. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelen die zijn vastgelegd in de kadernota Mee® doen met Sport in Meppel. Aanvragen U kunt de subsidie voor het volgende kalenderjaar: digitaal aanvragen tussen 15 oktober en 15 november. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. schriftelijk aanvragen vóór 15 november door het formulier Subsidieaanvraag (Pdf, 130 kB) aan ons te sturen. Speerpunten Bevorderen van de sociale samenhang en de integratie van specifieke groepen Bevorderen van een gezonde leefstijl Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat Bijdragen aan de promotie en profilering van Meppel (city promotie) Algemene doelstelling Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meppel de kans bieden deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten Sport inzetten als middel ter bevordering van de plaatselijke economie en werkgelegenheid Definitie sport en beweegactiviteiten Onder sport- en beweegactiviteiten worden niet alleen verstaan de activiteiten die erkend zijn door NOC/NSF, zoals top- en breedtesport, maar ook activiteiten in het kader van de vrijetijdsbesteding die leiden tot meer bewegen en een gezondere leefstijl en die passen binnen de kaders van de nota Mee(r) doen met Sport in Meppel. Doelgroepen Jeugd van 3 tot 17 jaar  kwetsbare ouderen  mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking  mensen vanuit andere culturele tradities en gewoonten  mensen met een laag besteedbaar inkomen. Verdeling van middelen Jeugdsport Open sport- en beweegactiviteiten Opleiding van onbetaald (sporttechnisch) kader Leden met een geestelijke of lichamelijke beperking Deelname aan sportkennismakingsproject Zwemsport Tip De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dien uw subsidieaanvraag dus op tijd in. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de gemeente uw aanvraag afwijzen, ondanks dat u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522  

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties