Zoekresultaat 11 - 20 van 62 resultaten

 • Spandoek ophangen

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een evenement wilt aankondigen of een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft. U kunt online een aanvraag doen om uw achternaam te veranderen: Gebruik achternaam veranderen

 • Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard - Sociaal Domein

  De gemeente Krimpenerwaard hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat binnen het Sociaal Domein en welke rechten u daarbij heeft. Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen opleveren over een identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt denken aan gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers et cetera. Waarom heeft de gemeente persoonsgegevens nodig? De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen die voortvloeien uit de wet, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet. Soms is het nodig u om toestemming te vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente informatie nodig heeft van een arts. In dat geval geeft u toestemming aan de arts om informatie te verstrekken aan de gemeente in verband met uw aanvraag. Soms heeft u al eerder een aanvraag gedaan bij de gemeente. Als die informatie relevant is, zal de gemeente u om toestemming vragen om deze informatie opnieuw te gebruiken. Als u dit niet wilt, vraagt de gemeente u om zelf de relevante informatie aan te leveren. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt in een datawarehouse (DWH). Een datawarehouse is een gegevensbank waarin gegevens uit verschillende systemen samenkomen. Op deze manier kan de gemeente zorgvuldiger en sneller besluiten nemen en controles uitvoeren gericht op de rechtmatigheid en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving. Welke persoonsgegevens heeft de gemeente over mij en hoe komt ze daaraan? Voor aanvragen of meldingen in het kader van de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet beschikt de gemeente over verschillende soorten gegevens. Niet alleen over uw naam en adresgegevens, maar ook over uw burgerservicenummer (BSN). Andere gegevens zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van uw verzoek aan de gemeente, financiële gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het gezin. Gegevens zoals uw naam, adres en BSN heeft de gemeente als u inwoner bent van de gemeente. Daarnaast verstrekt u zelf ook gegevens aan de gemeente bij uw aanvraag of melding. Dat kan zijn bij de aanmelding, maar ook tijdens een gesprek dat de gemeente met u heeft naar aanleiding van uw aanvraag of melding. In dit gesprek bespreekt de gemeente met u de achtergrond van uw vraag en de mogelijkheden en maakt zij hiervan een verslag dat u wordt toegezonden. Als u het eens bent met het verslag, kunt u dit ondertekenen. Ook kan de gemeente informatie vragen bij andere organisaties, zoals een arts, een docent of een andere hulpverlener. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden of van de wettelijke plichten om de gegevens te bewaren. Deze termijnen zijn vastgelegd in of gebaseerd op wetgeving. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. Beveiliging De gemeente Krimpenerwaard neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente, dat voldoet aan landelijk gemaakte afspraken. Rechten Als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens mag aanvullen, corrigeren, laten verwijderen of laten afschermen. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens of met de manier waarop deze gegevens verwerkt worden, heeft u het recht om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. Bovenstaande verzoeken kunnen digitaal of schriftelijk worden ingeleverd bij de gemeente. De gemeente behandelt uw verzoek binnen vier weken. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan: Gemeente KrimpenerwaardGericht aan: Sociaal DomeinPostbus 512820 AB Stolwijk U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Voor een bezoek aan Nederland hebben sommige buitenlandse bezoekers een visum nodig. Om dit visum te krijgen is in een aantal gevallen een garantverklaring vereist. In het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking legt u uit waarom u de persoon hebt uitgenodigd. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Dit helpt diegene om het visum te krijgen.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is deze gestolen? Geef de vermissing direct aan bij de gemeente. Dit kan online. Na de aangifte wordt uw paspoort of identiteitskaart geblokkeerd. Vermissing reisdocument doorgeven  Op het gemeentehuis regelen Wilt u de vermissing liever aan de balie in Stolwijk doorgeven? Maak dan eerst een afspraak via de onderstaande knop of door te bellen met telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken Meer informatie Let op: na 3 vermissingen binnen 5 jaar kan de overheid besluiten dat u geen paspoort meer krijgt. Uw gegevens komen dan in het register paspoortsignaleringen.

 • Reizen met kinderen

  Uw kind moet een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar. Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven.  Toestemming reizende ouder Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin een ouder alleen met een minderjarig kind reist. Bijvoorbeeld: Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind. Hiervoor heeft u toestemming nodig Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist alleen met kind. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar wel aanvullende documenten Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind. Hiervoor heeft u toestemming nodig Er is 1 ouder overleden. Dan heeft u een uittreksel uit het gezagsregister nodig. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen. Dit doet u bij een rechtbank bij u in de buurt.

 • Hulp bij het huishouden

  Als het u niet meer lukt om zelf uw huis schoon te maken en te houden, kunt u hulp bij het huishouden regelen. Huishoudelijke hulp wil zeggen dat een persoon komt helpen met bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, bedden opmaken en de afwas doen.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Gaat u binnen één jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijven? Geef dit dan binnen 4 weken voor uw vertrek aan de gemeente door. Regel dit online of in het gemeentehuis. Verhuizing buitenland doorgeven Op het gemeentehuis regelen U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken

 • Alcoholvergunning

  Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Als bedrijf vult u hiervoor Model A in en als vereniging en stichting vult u Model B in. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Vergunning aanvragen U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als de inrichting bouwtechnisch verandert, of als de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld als uw eenmanszaak een BV wordt). De drank- en horecavergunning is gebonden aan een persoon en adres en is niet over te dragen aan een ander persoon. Voor levensmiddelenbedrijven (zoals supermarkten) en cafetaria’s geldt een uitzondering. Zij mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. Het gaat dan om drank met maximaal 15% alcohol. De alcoholische drank mag niet op die plek worden gedronken. Alcohol schenken tijdens een evenement Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank te verkopen. Het gaat dan om drank met maximaal 15% alcohol. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen. Tijdelijke ontheffing aanvragen

 • Ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens

  Als u moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, heeft u een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens nodig. Deze verkeersontheffing verstrekt de gemeente als de noodzaak van een ontheffing duidelijk is. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier: Ontheffing en vrijstelling verkeersregels