Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld: een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt een auto-ongeluk door een glad wegdek schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing. U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan. Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen. Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over: uw naam één of beide ouders de bij adoptie verloren nationaliteit adresgegevens van voor de adoptie gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over: uw naam uw geslacht het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

 • Andere achternaam gebruiken

  Afspraak maken Iedereen in Nederland heeft een achternaam (geboortenaam). Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Uw achternaam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente wel aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Het maakt niet uit of u man of vrouw bent. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen als: u bent getrouwd een geregistreerd partnerschap bent aangegaan u bent gescheiden weduwe of weduwnaar bent geworden

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Het uittreksel kunt u ophalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. 

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar andere landen kunt reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl. Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Een kind erkennen en naam kiezen

  U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als u als vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. U mag maar 1 naam kiezen voor het kind. Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan gelden de buitenlandse regels. Dan kan uw kind misschien wel een dubbele achternaam krijgen. Als u een kind erkent, krijgt u ook automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. U hoeft niet meer het ouderlijk gezag aan te vragen.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Zoekt u informatie over het ontvangen van bezoek uit het buitenland? Kijk dan op deze pagina.

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont. Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Kijk op MijnOverheid.nl. Of vraag de informatie op bij de gemeente. U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven. Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt tijdelijk werkt als vrijwilliger gaat werken De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • Erfpacht

  Inleiding De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Dat betekent dat het huidige erfpachtstelsel wordt omgezet naar een eeuwigdurend stelsel. Op deze pagina vindt u informatie over deze nieuwe regeling.  Verschil tussen tijdelijke en eeuwigdurende erfpacht Tijdelijke erfpacht Alle bestaande erfpachtcontracten zijn zogenaamde tijdelijke erfpachten. Bij tijdelijke erfpacht is sprake van één tijdvak (in Diemen 75 jaar) waarna het erfpachtrecht afloopt.  Eeuwigdurende erfpacht Bij eeuwigdurende erfpacht is geen sprake van tijdvakken en eindigt het erfpachtrecht nooit. Bij het sluiten van het contract wordt de waardegrondslag bepaald van de canon. Deze wordt nooit niet meer gewijzigd. Wel wordt steeds voor een periode van vijf jaar het canonpercentage aangepast aan de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt.  Beleid erfpacht en bestuurlijke besluiten De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Alle bestaande tijdelijke erfpachten zullen na afloop van dat erfpachtrecht worden omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een conversieregeling. De regeling biedt erfpachters de mogelijkheid om voor afloop van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht dit al om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Via onderstaande link kunt u het raadsbesluit inzien. Raadsvoordracht en besluit herziening erfpachtstelsel  Algemene een Aanvullende Bepalingen De Algemene Bepalingen (AB2020) en Aanvullende Bepalingen zijn ook op 28 mei 2020 vastgesteld. De AB 2020 bevatten de voorwaarden die de gemeente voor alle in eeuwigdurende erfpacht uit te geven grond hanteert. De Aanvullende Bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder bestaande tijdelijke erfpachten omgezet kunnen worden in een eeuwigdurende erfpacht.   Het erfpachtcontract Als u besluit om vervroegd uw tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht, sluit u eerst een overeenkomst met de gemeente. Daarna verwerkt de notaris deze overeenkomst in een notariële akte. Wel of niet overstappen De door de gemeenteraad vastgestelde regeling biedt de erfpachter vanaf 1 oktober 2020 de mogelijkheid op ieder door hem gewenst moment zijn tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Iedere erfpachter kan daardoor op basis van zijn individuele omstandigheden bepalen of en wanneer hij dat wil doen. Bekijk hier de routekaart voor het overstappen van een erfpachtcontract. Hoe kan een individueel VvE lid overstappen? Als lid van een VvE is het alleen mogelijk het bestaande tijdelijke erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht als de ledenvergadering van de VvE daartoe besluit. Individuele VvE-leden hebben wel de mogelijkheid. Vooruitlopend op zo’n besluit van de VvE al eerder afspraken met de gemeente te maken over de voorwaarden waaronder de overstap naar een eeuwigdurende erfpacht plaatsvindt. De voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst die u met de gemeente sluit. De zogenaamde “obligatoire overeenkomst” wordt vervolgens in een notariële akte verwerkt. Vanaf het moment van passeren van de akte betaalt de erfpachter een jaarlijkse canon voor het eeuwigdurende erfpachtrecht of koopt die canonverlichting af.  Kosten overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Bij het overstappen van een tijdelijke- naar eeuwigdurende erfpacht moet u rekening houden met de volgende kosten: Gemeentelijke administratiekosten in 2023 € 175,00. Overdrachtskosten. Notariële kosten bij vastleggen obligatoire overeenkomst in notariële akte. Notariële kosten bij vastleggen eeuwigdurend erfpachtrecht in notariële akte. Financiële en fiscale gevolgen Bij de omzetting naar eeuwigdurende erfpacht is overdrachtsbelasting verschuldigd. Die verplichting bestaat overigens pas wanneer bij passering van de akte het bestaande erfpachtrecht wordt omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Op het moment van sluiten van een obligatoire overeenkomst ontstaat geen verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting.  Als sprake is van de verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting is de grondslag van heffing van overdrachtsbelasting het verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht. Bij een eeuwigdurende erfpacht is de waarde van het nieuwe recht gelijk aan 17 * de jaarlijkse canon. De waarde van het oude recht is afhankelijk van de resterende looptijd van het bestaande recht. Materieel gezien zal het financieel effect voor de meeste erfpachters zich op basis van het huidige tarief voor de overdrachtsbelasting beperkten tot enkele honderden euro’s.  Wat is bloot eigendom? Door het verlenen van het erfpachtrecht doet de gemeente als juridisch eigenaar van de grond gedurende de looptijd van het erfpachtrecht afstand van het gebruik en genot van die grond. Wat resteert van het eigendomsrecht op de grond, nadat er erfpacht op is gevestigd, wordt de bloot eigendom genoemd. Als de gemeente de bloot eigendom verkoopt aan de erfpachter gaat het erfpachtrecht teniet en beschikt de erfpachter vanaf dat moment over het vol eigendom van de grond.  Wie kan bloot eigendom kopen en wat kost het? Particuliere eigenaren van grondgebonden kunnen de bloot eigendom van hun woning op basis van zowel hun tijdelijk erfpachtrecht als bij het omzetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht kopen. • Bij kopen van de bloot eigendom op basis van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht wordt de prijs bepaald op 50% van de via taxatie vast te stellen vrije verkoopwaarde van het perceel • Bij kopen van de bloot eigendom bij omzetten naar een eeuwigdurende erfpacht wordt na afkoop van de canonverplichting de waarde van de bloot eigendom op nihil gesteld.  Op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat koop van de bloot eigendom op basis van het tijdelijk erfpachtrecht financieel onvoordeliger is dan op basis van de nieuwe regeling. Verkoop van bloot eigendom aan eigenaren van appartementen op erfpacht is alleen mogelijk als de Vereniging van Eigenaren daartoe het initiatief neemt. In dat geval wordt geadviseerd in overleg met de gemeente te treden.  Wat kost het kopen van bloot eigendom? Voor het verkopen van het bloot eigendom brengt de gemeente € 450,00 administratieve kosten in rekening aan de erfpachter. Verder moet de erfpachter rekening houden met eventuele overdrachtsbelasting en kosten notariële kosten.  Voorbeeld overeenkomsten Eigenaren, die vanaf 1 oktober 2020 wensen over te stappen, krijgen dan een aanbieding in de vorm van een concept overeenkomst door de gemeente aangeboden. Eigenaren die al kennis willen nemen van de voorwaarden die in die overeenkomst zijn opgenomen, kunnen een voorbeeld van die overeenkomst opvragen. U wordt dan verzocht een email te sturen naar info@diemen.nl onder vermelding 2020-062523 in het onderwerp. Ook graag het adres van het erfpachtrecht vermelden. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk de voorbeeld overeenkomst. Meer informatie Als u aanvullende informatie wilt ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemen.nl. Onder vermelding van het onderwerp erfpacht, uw naam, postcode en huisnummer van het object. Als u wilt weten tegen welke financiële condities u vanaf 1 oktober 2020 uw tijdelijk erfpachtcontract kunt omzetten naar een eeuwigdurende erfpachtcontract, kan dat via DigiD. Onder het kopje Aanpak kunt u middels DigiD inzage erfpacht opvragen. De daarin gepresenteerde gegevens gelden alleen indien u in 2023 wilt overstappen.