Zoekresultaat 31 - 40 van 44 resultaten

 • Nederlander worden

  Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Brunssum? Dan kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie. Aanvragen Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Optieprocedure Nederlander worden door de optieprocedure is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden, mits u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie over de voorwaarden, de benodigde documenten, de procedure, de kosten en het proces na de inwilliging of afwijzing vindt u op de website van de IND. Kosten Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 217,-. Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 370,-. Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 24,-. Naturalisatie Meer informatie over de voorwaarden, de benodigde documenten, de procedure, de kosten en het proces na de inwilliging of afwijzing vindt u op de website van de IND. Kosten Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 1023,-. Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1305,- Voor een minderjarige zijn de kosten € 151,-. Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben: Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 760,-. Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1044,-. Ceremonie bij naturalisatie De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit kan door naturalisatie of de optieprocedure. Elke 6 weken wordt een naturalisatieceremonie gezamenlijk georganiseerd door een aantal Parkstad gemeenten, waaronder Brunssum.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt door de gemeente. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft (bijvoorbeeld geboorte) plaatsgevonden. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. U kunt voor de volgende akten een afschrift of uittreksel aanvragen: Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van ontbinding partnerschap Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier uittreksel Burgerlijke Stand (Inloggen met DigiD) Bent u woonachtig in het buitenland of beschikt u niet over een DigiD? U kunt dan helaas geen gebruik maken van dit aanvraagformulier. Vraag het uittreksel dan persoonlijk aan of stuur uw aanvraag naar gemeente@brunssum.nl, voeg in de bijlage een kopie van uw legitimatiebewijs toe.  Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten € 16,60 U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig. Voorwaarden U kunt aan de balie een afschrift voor iemand anders aanvragen als u: Toestemming heeft gekregen. U neemt hiervoor het volgende mee: Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent Een erfgenaam bent Het kind of de ouder bent De vertegenwoordiger bent U kunt digitaal een afschrift voor iemand anders aanvragen als u: De echtgenoot of geregistreerd partner bent Het kind of de ouder bent 

 • Verhuizing (binnen Nederland)

  Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Op z'n vroegst kunt u uw verhuizing 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.  Aangifte Digitaal Aangifteformulier verhuizen (inloggen met DigiD) Post Vul het Aangifteformulier verhuizen (pdf, 43 kb) in en stuur dit naar de gemeente. Persoonlijk U kunt ook een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing. Maak online een afspraak Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk of via de post dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig. Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner wanneer u bij iemand gaat inwonen. Vul hiervoor de Toestemmingsverklaring hoofdbewoner (pdf, 123 kb) in. Denk hierbij ook aan de kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Kosten Gratis. Voorwaarden De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door: U zelf, als u 16 jaar of ouder bent Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen wanneer ze op hetzelfde adres wonen Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

 • Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

  Gaat u voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. Doe dit tenminste 5 dagen voor de dag van uw vertrek. Aangifte doen Digitaal Verhuisformulier emigreren (Inloggen met DigiD) Persoonlijk U kunt ook een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland.  Maak online een afspraak Voorwaarden Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door: uzelf, als u 16 jaar of ouder bent door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld Meer informatie Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland aan? Dan schrijven we u niet uit. U hoeft geen aangifte te doen. Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen via de website van het ministerie van Justis.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw vreemdelingenpaspoort een afspraak. Tijdens de eerste afspraak vult u met de ambtenaar een aanvraagformulier in. De gemeente stuurt deze naar de IND. Daarna bellen wij u voor het maken van een tweede afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort.  Maak online een afspraak  Afhalen Na 5 werkdagen kunt u het aangevraagde vreemdelingenpaspoort afhalen in de gemeentewinkel. Het afhalen kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40. U betaalt bij de aanvraag van uw vreemdelingenpaspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Als u 18 jaar of ouder bent Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Komen beide ouders mee? Beide ouders nemen een legitimatiebewijs mee. Kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee:  Het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 560 kb), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Let op: uw kind dient zelf bij de aanvraag aanwezig te zijn. Geldigheid Hoelang het vreemdelingenpaspoort geldig is hangt af van uw verblijfsvergunning. Vreemdelingenpaspoorten zijn maximaal 5 jaar geldig. Verloren of gestolen Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD)

 • Meldingsplicht sloopactiviteit

  De hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend voor de vraag of een sloopmelding verplicht is. Als er naar inschatting minimaal 10m3 afval vrijkomt dan is een sloopmelding verplicht. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Een sloopmelding geldt als pas als een geldige sloopmelding als alle benodigde stukken tijdig zijn aangereikt. Een complete sloopmelding bevat:  de melding via het Omgevingsloket; een situatietekening; veiligheids- en werkplan. Let op:  Als het bouwwerk al lang leegstaat, dan wordt het misschien bewoond door diersoorten zoals vleermuizen. In dat geval is ook een QuickScan Flora & Fauna nodig.  gaat het om een sloopactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk van vóór 1 januari 1994? Dan moet u een asbestinventarisatierapport (opgesteld door een erkend bureau) aanleveren bij de sloopmelding. Als daaruit blijkt dat asbest aanwezig is, dan tevens een werk- en veiligheidsplan voor de asbestverwijdering. Heeft u bepaalde stukken niet aangeleverd, dan neemt de gemeente contact met u op om de melding alsnog compleet te maken.  Uitzonderingen op de meldingsplicht De meldingsplicht voor sloopactiviteiten is niet verplicht als het gaat om: een (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval van maximaal 10 m3 die bij de sloopwerkzaamheden is ontstaan. Let op: als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk slopen op grond van een maatwerkvoorschrift. Hiervan is sprake als gemeente Brunssum in individuele gevallen met maatwerkvoorschriften afwijkt van de algemene rijksregels (Bbl) slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies Tijdig indienen melding De melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden zijn ingediend. In de volgende gevallen is het toegestaan om de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen. Dat mag wanneer het gaat om: het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden* aan een bouwwerk dat in gebruik is. Daarbij geldt de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand zou ontstaan of dat bewoners een ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het bouwwerk zouden ondervinden.  *) Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoninge een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie: geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien) vloertegels niet-gelijmde vloerbedekking Kosten Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden   Melden Digitaal U geeft de melding door via het Omgevingsloket. Kosten Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met o.a. openbare orde en veiligheid. Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Levenloos geboren kind, aangifte

  Uw kind is levenloos geboren of heeft kort geleefd. U doet hiervan aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u voor de begrafenis of de crematie. Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt 'een akte van geboorte (levenloos)' op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Wie mogen aangifte doen? één van de ouders; een uitvaartondernemer; iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid; medewerkers van het ziekenhuis. Aangifte doen U maakt voor de aangifte een afspraak.  Maak online een afspraak Wat neemt u mee naar de afspraak? geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet; verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts; B-enveloppe met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren of kort na de geboorte overleden kind. Toestemming (verlof) voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren hebt u toestemming (verlof) van ons nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Uw kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Brunssum? Neem dan contact met ons op. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken. Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. Neem dan contact met ons op. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

 • Rijbewijs

  Een eerste rijbewijs aanvragen én ophalen doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Verlengen of uitbreiden van uw rijbewijs kan bij de gemeente aan de balie óf digitaal via de RDW. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Na 5 werkdagen ligt uw rijbewijs klaar. Het is ook mogelijk uw rijbewijs sneller te krijgen via een spoedaanvraag, hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Aanvraag eerste rijbewijs U maakt hiervoor een afspraak en komt langs in de gemeentewinkel. Maak online een afspraak Rijbewijs verlengen of uitbreiden Voor het verlengen of uitbreiden van uw rijbewijs kunt u terecht in onze gemeentewinkel (enkel op afspraak) of u regelt dit online met uw DigiD. Maak een afspraak in onze gemeentewinkel Regel uw verlenging of uitbreiding online   Rijbewijs afhalen Het afhalen van uw rijbewijs gebeurt ook op afspraak. U doet dit persoonlijk en hierbij levert u ook uw oude rijbewijs in. Rijbewijs aangevraagd, verlengd of uitgebreid aan de balie? De afspraak voor afhalen wordt dan meteen gemaakt aan de balie. Rijbewijs digitaal verlengd of uitgebreid? Na correcte afhandeling bij het RDW ontvangt u een e-mail als uw rijbewijs klaarligt bij de balie. U maakt dan zelf een afspraak voor afhalen via ons algemene telefoonnummer. Veelgestelde vragen   Wat neemt u mee? Uw oude rijbewijs, als u dat komt verlengen of bij een categorie-uitbreiding. Een geldig legitimatiebewijs bij een eerste aanvraag of verlies van het rijbewijs Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kosten Rijbewijs: € 51,10 Extra kosten bij spoedaanvraag: € 39,65 U betaalt bij de aanvraag of verlenging contant of met uw pinpas. Rijbewijs kwijt of gestolen? Bent u uw Nederlandse rijbewijs kwijt of is uw rijbewijs gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw rijbewijs ongeldig. De vermissing kunt u digitaal doorgeven via de website van de RDW. Aanvraag lukt niet Heeft u geen DigiD en/of lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Wij verzoeken u vooraf aan uw bezoek het 'Formulier melding vermissing reisdocument of rijbewijs (pdf, 237 kb)' uit te printen, in te vullen en mee te nemen. Gezondheidsverklaring nodig? Om te mogen rijden moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Heeft u van de RDW bericht ontvangen dat u een gezondheidsverklaring moet invullen? Meer informatie hierover vindt u bij Gezondheidsverklaring.  Categorie T op rijbewijs Bestuurders die op 1 juli 2015 18 jaar waren en een rijbewijs B hadden, mogen daarmee ook een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B-rijbewijs wordt de categorie T automatisch bijgeschreven. Het rijbewijs moet dan wel voor 1 juli 2025 zijn vernieuwd. Omwisselen rijbewijs Meer informatie over het omwisselen van uw rijbewijs? Zie Buitenlands rijbewijs omwisselen. Geldigheid rijbewijs Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd moet worden verandert dit: U bent tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt uw rijbewijs verlengd tot uw 75ste verjaardag U bent tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt uw rijbewijs met 5 jaar verlengd U bent 75 jaar of ouder: maximaal 5 jaar (afhankelijk van medische keuring) Bij een verplichting tot medische keuring i.v.m. ziekte: afhankelijk van keuring Invoering wet Digitale overheid per 1 juli 2023 en wat betekent dit voor u? Dit betekent dat u per 1 juli met uw rijbewijs online kunt inloggen op websites van de overheid. Binnen 5 dagen na het ophalen van het nieuwe rijbewijs ontvangt u een brief met pincode van DigiD. Met deze functie kunt u de inlogfunctie van uw rijbewijs activeren. Ontvangt u de brief niet binnen 5 werkdagen na het ophalen van uw rijbewijs, dan kunt u binnen 6 weken bij DigiD een nieuwe brief met pincode aanvragen. Wat houdt dit precies in? Dit is voor maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens. Inloggen met een identiteitsbewijs of rijbewijs geeft organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon gedeeld worden.