De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Eenvoudig zoeken

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Zoekvraag samenstellen

In het scherm Eenvoudig zoeken stelt u een zoekvraag samen. U kunt de volgende criteria gebruiken:

 • De soort regeling.
 • Een woord/zinsdeel uit de titel of de tekst eventueel in combinatie met een nummer.
 • De geldigheidsdatum.

Let op

 1. Vul bij voorkeur een woord/zinsdeel uit de titel of de tekst in van de regeling die u zoekt. Als u dat niet doet, krijgt u namelijk alle regelingen van de door u geselecteerde soort die geldig zijn op een bepaalde datum.
 2. De criteria die u invult, worden door het programma als 'en' geïnterpreteerd. Dit betekent dat u als zoekresultaat uitsluitend regelingen krijgt, die voldoen aan álle ingevulde criteria.
  Bijvoorbeeld: als u kiest voor 'Wetten', '27 mei 2002' en in de titel 'Algemene wet bestuursrecht' invult, waarbij 'Volledige titel of afkorting' is geselecteerd, krijgt u als zoekresultaat de Algemene wet bestuursrecht, zoals geldig op 27 mei 2002.

Soort regeling

Selecteer de gewenste soort regeling. Dit zijn:

 • Verdragen.
 • Wetten.
 • AMvB's en andere Koninklijke Besluiten.
 • Ministeriële regelingen.
 • Beleidsregels rijksdienst.
 • Circulaires rijksdienst.
 • Regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's).
 • Regelingen organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en andere openbare lichamen voor bedrijf en beroep (OLBB's).
 • Reglementen van de Staten-Generaal.

U kunt één, meerdere of alle soorten regelingen kiezen. Standaard zijn 'Wetten', 'AMvB's en andere Koninklijke Besluiten' en 'Ministeriële regelingen' geselecteerd.

U kunt aanvinken om ook of alleen te zoeken in regelingen BES (regelingen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 10 oktober 2010). Standaard staan deze opties uitgevinkt.

De volgende regelingsoorten zijn niet opgenomen in Wet- en regelgeving, maar linken door naar een externe internetsite:

 • Regelingen gemeenten, provincies en waterschappen > is een hyperlink naar het onderdeel Lokale regelgeving op Overheid.nl.
 • Europese regelingen > is een hyperlink naar EUR-Lex, de publicatiesite van de Europese Unie.

Een woord/zinsdeel uit de titel of tekst

U kunt zoeken op woord(en) of zinsdelen voorkomend in de titel of in de tekst.
Wanneer u meerdere woorden intikt, verbonden door een spatie, dan wordt gezocht op het voorkomen van een of meer van deze woorden. Standaard zoekt u op exact de woorden die u intikt.

Wanneer u de aangevinkte optie 'Exact zoeken' uitvinkt, wordt er ook gezocht op:

 • Woorden die eruitzien als de ingevulde term(en), in verband met mogelijke spellings- of tikfouten; bijvoorbeeld bij 'produkt' wordt ook gezocht op 'product'.
 • Woorden die dezelfde taalkundige stam hebben; bijvoorbeeld bij 'zoek' wordt ook gezocht op zoeken, gezocht, zocht, zoekt, zochten.
 • Samenstellingen waarin een gezocht woord voorkomt (automatisch trunceren); bijvoorbeeld bij 'auto' wordt ook gezocht op automobiel en vrachtauto.

Zie voor verdere opties bij het zoeken: Bijzonderheden bij het invoeren van zoekvragen.

De titel

Bij titel wordt gezocht in de officiële naam (het opschrift), de citeertitel en de niet-officiële titels van de geldige regelingen. U kunt ook populaire benamingen invoeren, zoals 'Flexwet'

Als er een 's in de titel voorkomt, plaats dan de tekst tussen dubbele aanhalingstekens: "Aanpassingsbesluit besluit subsidies energieprogramma's". Bij verdragen zoekt het programma in de Nederlandse titel van het verdrag en in de titel in de authentieke taal (als het verdrag oorspronkelijk niet in het Nederlands is).

Wanneer u de optie 'Afkorting of volledige titel' aanvinkt, zoekt u exact en alleen op het ingetikte woord. Bij bijvoorbeeld 'AOW' krijgt u dan direct de Algemene Ouderdomswet getoond, bij 'Grondwet' direct de Grondwet.

De meest recente lijst van geldige afkortingen wordt telkens gepubliceerd als bijlage bij het procedurehandboek op de website van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk .

Een specifiek artikelnummer of nummer van een bijlage

Behalve de titel van een regeling kunt u ook het gewenste artikel- of bijlagenummer in het veld 'Artikelnummer' intikken. Bijvoorbeeld '3' of '3a'.

Heeft u bijvoorbeeld bij de titel 'AOW' ingevuld, Afkorting of volledige titel aangevinkt, en hier artikel 3 ingevuld, dan komt u direct bij artikel 3 van de AOW terecht.

Let op

 1. U kunt ook zoeken op punten of dubbele punten in artikelnummers, dus bijvoorbeeld op 2:1 of 3.12. Sommige bijlagen hebben geen nummer. Om deze bijlagen te vinden, kunt u zoeken op BLG (in hoofdletters).
 2. Bij verdragen is zoeken op bijlage niet mogelijk.

De geldigheidsdatum

Standaard zoekt u op regelingen geldend op datum vandaag. Desgewenst kunt u hier een andere datum invullen. Het programma zoekt alleen op wet- en regelgeving die op de opgegeven datum geldig is.

Wanneer u een andere datum hebt ingevuld en terug wilt naar de huidige datum, klikt u op de knop Vandaag.

Let op

 1. Het is belangrijk om u de werking van dit datumveld goed te realiseren.
  Bijvoorbeeld: stel een wet is in werking getreden op 15 mei 2004. Op 1 juli 2005 is er een wijziging op de wet doorgevoerd en op 29 november 2005 worden enkele nieuwe artikelen toegevoegd. U voert als geldigheidsdatum in '15 juli 2005'. U krijgt dan de tekst van de wet te zien van 15 juli 2005, d.w.z. de tekst inclusief de wijziging van 1 juli 2005, maar zonder de nieuwe artikelen van 29 november 2005.
 2. Het is ook mogelijk te zoeken op een datum in de toekomst. Daarbij dient u ermee rekening te houden dat alleen toekomstige regelingen of wijzigingen kunnen worden getoond die reeds zijn bekendgemaakt en waarvan een datum inwerkingtreding bekend is. In principe is het ook mogelijk dat zich tussen de datum vandaag en de toekomstige datum nog nieuwe wijzigingen zullen voordoen.

Zoeken in materieel uitgewerkte regelingen

Standaard zijn regelingen die nog niet formeel zijn ingetrokken of vervallen maar materieel op de door u aangegeven zoekdatum geen werking meer hebben, van het doorzoeken uitgezonderd. Wilt u dat deze wel in het doorzoeken worden meegenomen, dan dient u deze optie aan te vinken.

Verdere mogelijkheden

Met de knop wordt de ingevoerde zoekvraag op het zoekscherm gewist en worden de startinstellingen getoond.

Met de knop wordt de opgegeven zoekvraag uitgevoerd.
Tevens heeft u de mogelijkheid om te wisselen van het scherm Eenvoudig zoeken naar het scherm Uitgebreid zoeken. De reeds ingevoerde zoekvraag wordt daarbij overgenomen in het scherm Uitgebreid zoeken.

Via de knop in de bovenste menubalk wordt de algemene handleiding van Wet- en regelgeving geopend.

Via de icoontjes kunt u ook help opvragen bij onderdelen van Wet- en regelgeving.

Instellingen

U kunt aangeven of u standaard wilt zoeken in het scherm Eenvoudig zoeken of in het scherm Uitgebreid zoeken. U kunt zelf kiezen hoe u de tekst van een regeling wilt gaan bekijken:

 • als doorlopende tekst; u krijgt de gehele tekst van de gevonden regeling in een keer op uw scherm en kunt daar dan doorheen scrollen (dit is de standaardinstelling);
 • per artikel; u krijgt de tekst van de gevonden regeling per artikel te zien, en kunt daar dan via bladerknoppen doorheen bladeren.

Let op
Daarnaast kunt u hier aangeven of bij grote regelingen automatisch moet worden overgeschakeld naar de weergave per artikel. Standaard staat deze optie aan, zodat een grote regeling sneller op uw scherm verschijnt.

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD