Uitgebreid zoeken

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

In dit scherm heeft u alle mogelijkheden die u geboden worden in het scherm Eenvoudig zoeken en verder nog de volgende extra mogelijkheden.

Soort regeling

Bij de soorten regelingen is een verdere uitsplitsing gemaakt:

 • AMvB's en andere KB's (exclusief RijksKB's).
 • Beleidsregels rijksdienst.
 • Circulaires rijksdienst.
 • Ministeriële regelingen**.
 • Regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's).
 • Regelingen organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en andere openbare lichamen voor bedrijf en beroep.
 • Reglementen van de Staten-Generaal.
 • Rijkswetten.
 • RijksKB's.
 • Verdragen.
 • Wetten (exclusief Rijkswetten*).

* Rijkswetten zijn wetten die gelden voor Nederland en de overige drie landen binnen het Koninkrijk.

** Ministeriele regelingen zijn nog onder te verdelen naar "Archiefselectielijsten" en "Overige ministeriele regelingen". Standaard wordt op beide gezocht, dit in tegenstelling tot "Eenvoudig zoeken" waar niet op "Archiefselectielijsten" wordt gezocht.

Verder is het mogelijk om bij wetten tot en met circulaires een verfijning te maken naar verantwoordelijk ministerie. Klik hiervoor op > Selecteer ministerie, waarna u een nadere selectie kunt aanvinken.

Op eenzelfde wijze kunt u ook bij Regelingen zelfstandige bestuursorganen, respectievelijk Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf (PBO/OLBB) een verdere selectie naar organisatie maken. Dit staat overigens onder dit kopje "Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf"

U kunt ook of alleen zoeken in regelingen BES (regeling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 10 oktober 2010). Standaard staan deze opties uitgevinkt.

Publicatiebron

U heeft hier nog een aantal extra verfijningsopties.

Gezocht wordt naar zowel regelingen als regelingselementen (zoals artikelen of bijlagen):

 1. naar geldige regelingen waarbij de oorspronkelijke versie van de regeling is gepubliceerd in de opgegeven bron
 2. naar geldige regelingselementen waarbij de opgevraagde versie (bepaald door de geselecteerde datum van geldigheid) is gepubliceerd in de opgegeven bron.

De bron kan hierbij zowel de bron van vaststelling als de bron van inwerkingtreding zijn.
Bijvoorbeeld: als u zoekt op bijvoorbeeld een bepaald nummer van de Staatscourant, worden altijd de nieuwe regelingen gevonden die in die Staatscourant zijn gepubliceerd. De in die Staatscourant gepubliceerde wijzigingen op regelingen worden alleen gevonden als deze op de geselecteerde datum van geldigheid (in blok 2 van het zoekscherm) geldig zijn.

Zoek op publicatie / thema

Er zijn mogelijkheden om te kunnen zoeken op regelingen geldend voor een specifiek rechts(praktijk)gebied, overheidsthema (geldend voor alle regelingsoorten met uitzondering van verdragen), of Thema's verdragen, alleen geldend voor verdragen.

Zoek op wetsfamilie

Regelingen behoren altijd tot de wetsfamilie van zichzelf, tot de wetsfamilies van haar grondslagen en tot de wetsfamilie van al haar wettelijke bevoegdheden. De naam van de wetsfamilie is gelijk aan de naam van de hoogste regeling.
Als u zoekt op de wetsfamilie van een regeling, wordt de zoekopdracht beperkt tot regelingen die behoren tot de betreffende wetsfamilie. U kunt hier als naam van de wetsfamilie invullen:

 • een officiële naam (het opschrift).
 • de citeertitel.
 • een van de niet-officiële titels.
 • een van de afkortingen.

Uit de verzameling van deze regeling met zijn gedelegeerde en gesubdelegeerde regelingen worden de geldige regelingen gezocht.
Bijvoorbeeld: u zoekt de wetsfamilie van de Algemene Bijstandswet (ABW), maar u wilt niet de wet zelf vinden. Hiertoe doet u het volgende: vul als wetsfamilie in 'Algemene Bijstandswet' en zorg dat u in het zoekscherm heeft ingesteld dat u zoekt op Besluit (In de titel, blok 3) en op AMvB's en KB's (blok 1, Kies soort regeling).
U vindt nu alle AMvB's en KB's die als grondslag de ABW hebben en waar 'Besluit' in de titel voorkomt.

Let op

Bij verdragen is zoeken op wetsfamilie niet van toepassing.

Kamerstuknummer

Gezocht wordt naar zowel regelingen als regelingselementen, en wel op de volgende manier:

 1. naar geldige regelingen waarbij het nummer kamerstukken bij de oorspronkelijke versie van de regeling aanwezig is, en
 2. naar geldige regelingselementen, waarbij het nummer kamerstukken bij de opgevraagde versie(bepaald door de geselecteerde datum van geldigheid) hoort.

Regelingkenmerk

Gezocht wordt naar regelingen (betreft met name circulaires en beleidsregels) die een eigen kenmerk hebben.
Bijvoorbeeld: zoeken op het kenmerk CPP2009/2342M leidt direct naar de Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling.

Zoek in de tekst

Bij tekst gaat het om de officiële tekst zoals gepubliceerd in de bron, inclusief eventuele redactionele toevoegingen. Standaard wordt gezocht in de tekst van alle daarbinnen voorkomende onderdelen. Het is echter mogelijk om specifiek binnen bepaalde onderdelen van de tekst te zoeken. Klik hiervoor op + Selecteer onderdeel, waarna u een nadere selectie kunt aanvinken.

Wetstechnische informatie

Behalve in de officiële tekst kunt u ook zoeken in de wetstechnische informatie van de regeling of het regelingselement. Het gaat hierbij om algemene informatie, bijvoorbeeld over de bronnen waarin de regeling is gepubliceerd, of om het type regeling.

Zoek op datum

U kunt zoeken op geldigheidsdatum. Het zoekresultaat bevat dan de regelingen die geldig zijn op de opgegeven datum. Wanneer een regeling meerdere versies heeft wordt de versie getoond die gold op de opgegeven datum.

U kunt zoeken op de zichtdatum. Dit is relevant bij terugwerkende kracht. Hiermee kunt u regelingen bekijken zoals ze waren voordat ze door een wijziging met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Standaard is de zichtdatum gelijk aan de huidige datum. Het gevolg is dat standaard de teksten worden getoond inclusief de wijzigingen met terugwerkende kracht.

Tenslotte kunt u nog zoeken op de inwerkingtredingsdatum, de ondertekeningsdatum of de totstandkomingsdatum van regelingen en artikelen. Hierbij zijn niet alle combinaties mogelijk. Alleen voor binnenlandse wet- en regelgeving kan er gezocht worden op de ondertekeningsdatum. En alleen bij de verdragen kan de totstandkomingsdatum worden gebruikt.

Verdere mogelijkheden

Door op de knop 'Startinstellingen opslaan' te klikken kunt u alle met behulp van de aanvinkvakjes ingestelde opties als uw startinstellingen opslaan. Elke keer wanneer u het zoekscherm wist, of wanneer u de applicatie opnieuw start, start u dan weer met de door u gekozen en opgeslagen instellingen.

Let op

Deze instellingen worden bewaard in cookies. Wanneer u aan uw browser opdracht geeft de cookies te verwijderen, verwijdert u daarmee ook de eerder opgeslagen startinstellingen.