Zoekresultaat 1 - 10 van 70 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

 • Overlast van bomen en struiken melden

  Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

 • Inburgeringscursus volgen

  Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.

 • Op zondag een evenement organiseren

  Als u op zondag of een feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur, moet u een ontheffing aanvragen. Dit is een ontheffing van de Zondagswet.

  U heeft een ontheffing nodig:

  • als u een wandeltocht met muziek erbij organiseert
  • als u een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • als u geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

  U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren.

  Tenzij het een vergunningvrij of meldingsplichtig evenement betreft.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

  Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact op met de gemeente als:

  • de lijnen om de parkeerplaats niet meer goed te zien zijn
  • het bord met kenteken niet meer klopt omdat u een andere auto heeft

  Gaat u verhuizen, dan doet u opnieuw een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op uw nieuwe adres. Gebruik hiervoor het formulier 'aanvraag gehandicaptenparkeerkaart'. Vermeld hierbij dat het gaat om een verhuizing.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

  De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

 • Omgevingsvergunning voor werkzaamheden in een bijzonder gebied

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

  Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. In het bestemmingsplan kan dan geregeld zijn dat u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig heeft. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

  Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

 • Inburgeren

  Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

  Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

  U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn gaat in op het moment dat u bericht krijgt dat u moet inburgeren.

  Verder moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

 • Bodemverontreiniging melden

  Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.
  Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling kan de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom kappen, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit is verplicht als:

  • de boom binnen de bebouwde kom staat en vermeld is op de waardevollebomenkaart. Let op: het betreft hier de komgrens op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wijkt af van de komgrens op grond van de Wegenverkeerswet. Raadpleeg daarom altijd eerst de waardevollebomenkaart of waardevollebomenlijst om vast te stellen of de boom binnen of buiten de kom staat;
  • de boom binnen de bebouwde kom staat in de Zeeheldenwijk of Noetsele staat en een omtrek heeft van 90 cm en meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom buiten de bebouwde kom staat en een omtrek heeft van 90 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom geplant is in het kader van de herplantplicht.

  Let op: het knotten of kandelaberen van de boom of het snoeien waarbij meer dan 30% van de kroon verwijderd wordt, staat gelijk aan kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor kap verplicht wanneer één van bovenstaande punten van toepassing is. 

  In alle andere gevallen kunt u de boom zonder vergunning of melding kappen. U kunt dit ook eenvoudig zien via het stroomschema kap.

  Wilt u een bos van 10 are of meer of een bomenrij van meer dan 20 bomen kappen, dan is een melding in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht. Deze melding doet u bij de provincie Overijssel

  Voor bomen in eigendom van de gemeente geldt een vergunningsplicht voor alle bomen met een omtrek van 90 cm of meer.

  Meer informatie kunt u vinden in de Kapverordening.

   

  Waardevollebomenkaart

  De waardevollebomenkaart is een dynamische kaart die regelmatig tussentijds aangepast wordt. Op de kaart of lijst kunt u zien of uw boom of een andere boom binnen de bebouwde kom vermeld staat.  

  U kunt één of meerdere bomen aandragen voor de waardevollebomenkaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn. Deze zal vervolgens getoetst worden aan de beoordelingscriteria en wanneer deze voldoet aan tenminste drie van de vijf criteria wordt de boom toegevoegd aan de kaart. 

  Bomen in eigendom van de gemeente Hellendoorn staan overigens niet op de waardevollebomenkaart. Voor deze bomen geldt dat er een vergunning voor kap verplicht is bij een doorsnede van 30 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte.