Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Projectbesluit windenergie

  U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen.

  De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

  Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast.

  Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast.

  Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

 • Activiteiten in een stiltegebied

  In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Op deze manier beschermen we de leefomgeving en natuur. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
  • toertochten voor motorvoertuigen houden
  • varen met motorboten of waterscooters

  Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

  Let op:

  Voor een activiteit in een stiltegebied heeft u misschien ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als de activiteit op een andere manier de natuur verstoort of het milieu vervuilt.

  Ook de gemeente kan regels maken voor geluid binnen een stiltegebied. Informeer daarom ook bij de gemeente waarin het stiltegebied ligt.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23 per dag. De 14 dagen daarna € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1442.

  U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Tegen sommige besluiten van de provincie kunt u meteen in beroep gaan.  

  U krijgt een brief van ons met de beslissing op uw bezwaar. In deze brief staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak bij de rechtbank.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat laten doen. Wilt u iemand anders uw beroep laten indienen of tijdens de zitting spreken? Dan moet u deze persoon toestemming geven met een machtiging.

  Het besluit op uw eerdere bezwaar blijft gelden tot er een besluit is op uw beroep. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet geldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 • Lozing afvalwater in de bodem

  Afvalwater is al het water dat u als bedrijf of als particulier wilt of moet lozen. Bij bedrijven komt tijdens productieprocessen vaak afvalwater vrij, zoals koelwater of vies water. Ook regenwater dat van een bedrijfsweg afvloeit, is afvalwater.

  U mag alleen afvalwater in of op de bodem lozen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft. Meestal moet u deze omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap of de provincie.

  U moet bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen als u bijvoorbeeld afvalwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater.

 • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

  Plekken waar u kunt zwemmen of baden moeten schoon en veilig genoeg zijn. De provincie controleert dat. Het gaat dan niet alleen om openbare zwembaden, maar bijvoorbeeld ook om zwemvijvers, zwembaden in hotels en baden in spa’s.

  Wilt u weten of een openbare zwem- of badgelegenheid schoon en veilig is? Neem dan contact op met de provincie. Klachten over veiligheid en hoe schoon het is, meldt u ook bij de provincie.

 • Inzage in aanwijzing zwemlocaties

  De provincie wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

  De provincie maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren.

  De provincie laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Dit doet zij via een provinciaal blad op overheid.nl en zeeland.nl

   

 • Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de provincie. Vervolgens behandelt de provincie uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan de provincie. De provincie hoeft dit advies niet over te nemen.

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat de provincie uw aanvraag of bezwaarschrift behandelt.
  • Het duurt te lang voordat de provincie uw klacht afhandelt.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt de provincie niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl.

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien. Dit is een centrale bron van duidelijke basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. In de BRO staan gegevens over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de gebruiksrechten op de ondergrond

  Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen en vooraf wilt weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

  De provincie is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren als zij verantwoordelijk is voor deze gegevens.

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert.

  Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken.

  In een actieplan geluid staat onder andere:

  • een samenvatting van het plan
  • een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen)
  • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron
  • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie
  • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar
  • een evaluatie van het vorige actieplan
  • financiële informatie
  • de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan

  De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.