Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

  De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, moeten schoon blijven. Ook de gebieden eromheen moeten schoon blijven. Daarom gelden er regels voor activiteiten in deze gebieden.

  In gebieden waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt, mogen alleen activiteiten plaatsvinden die daarmee rechtstreeks te maken hebben. Alle andere activiteiten zijn verboden.

  In de gebieden eromheen mogen ook andere activiteiten plaatsvinden, maar deze mogen de zuiverheid van het grondwater niet bedreigen. U mag in deze gebieden bijvoorbeeld niet:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

  Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie weet of alleen een melding voldoende is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  In de vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

 • Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

  In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

  Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

 • Omgevingsvergunning water

  Voert u een activiteit uit zoals lozen of pompen in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is het vaak voldoende om hiervan een melding te doen. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een omgevingsvergunning water nodig. Dit noemen we ook wel een omgevingsvergunning wateractiviteit. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning water nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater voor industrieel gebruik
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

 • Zwemmen in open water

  Als u informatie wilt over zwemmen in natuurwater, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

  • de zwemwaterwebsite
  • een informatiebord bij de zwemlocatie
  • de provinciale zwemwatertelefoon
  • de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

  Plekken waar u kunt zwemmen of baden moeten schoon en veilig genoeg zijn. De provincie controleert dat. Het gaat dan niet alleen om openbare zwembaden, maar bijvoorbeeld ook om zwemvijvers, zwembaden in hotels en baden in spa’s.

  Wilt u weten of een openbare zwem- of badgelegenheid schoon en veilig is? Neem dan contact op met de provincie. Klachten over veiligheid en hoe schoon het is, meldt u ook bij de provincie.

 • Inzage in aanwijzing zwemlocaties

  De provincie wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

  De provincie maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren.

  De provincie laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Dit doet zij via een provinciaal blad op overheid.nl en zeeland.nl

   

 • Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting

  U meldt vervuiling of beschadiging van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. U doet een melding bij de provincie als:

  • u een omgevingsvergunning van de provincie heeft, en
  • het gaat om een vervuiling of beschadiging van de bodem in:
   • een waterwingebied
   • een grondwaterbeschermingsgebied, of
   • een Natura 2000-natuurgebied

  In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

  Komt het door u dat de bodem vervuild of beschadigd is? Dan moet u de vervuiling of beschadiging van de bodem terugdraaien. Hiervoor moet u bij de provincie een plan van aanpak indienen.

  Het gaat hierbij om:

  1. handelingen of 
  2. kennisneming van verontreiniging of aantasting van de bodem zoals bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet bodembescherming.

 • Evenementen op of aan het water

  U mag korte (sport)evenementen in, aan, op of boven een provinciale vaarweg organiseren, zolang u zich houdt aan enkele algemene regels:

  • Uw evenement heeft geen gevolgen voor de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer.
  • Uw evenement kan niet (per ongeluk) leiden tot beschadiging van kades, bruggen, sluizen, oevers enzovoorts.

  Deze regels gelden voor vaarwegen die de provincie beheert. Maar de waterschappen beheren de meeste vaarwegen en sommige vaarwegen beheert het Rijk. Als u daar een evenement wilt organiseren, dan informeert u bij het waterschap of het Rijk.

 • Uitrit aan provinciale weg aanleggen of aanpassen

  Bent u eigenaar van een terrein of heeft u er direct mee te maken? Dan vindt u het misschien nodig dat uw terrein via een uitrit aansluit op een provinciale weg. Of u wilt een bestaande uitrit aanpassen. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen.