Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Verhuizing, adreswijziging

  Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door.

 • Subsidie Stimuleringsregeling Landschap

  Als agrariër of particuliere grondeigenaar in Noord-Brabant kun je met de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) subsidie aanvragen voor het vasthouden en/of bergen van water en het nemen van maatregelen die zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van waterbergingen, infiltratiegreppels, poelen en natuurvriendelijke oevers, maar ook het planten van bomen en struiken.

 • Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

  Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

 • Bronbemaling: melden of een vergunning aanvragen?

  Ga je grondwater onttrekken of lozen, bijvoorbeeld omdat je een bouwput droog wil houden tijdens werkzaamheden? Dan moet je de start en het einde van de lozing van het bronneringswater aan ons melden. Dat kan met onderstaand formulier.

 • Poel aanleggen

  Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met het waterschap.

 • Klacht

  We doen ons best om inwoners op een goede manier te helpen. Helaas gaat er soms wel eens iets mis. Je hebt de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij het waterschap. 

 • Watertoets - het waterbelang wegen

  De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

 • Grondwater lozen

  Soms komt er grondwater vrij bij werk zoals bronnering en sanering. Dit water gaat weer terug de grond in, of wordt geloosd in beek of sloot.

 • Subsidie aanvragen 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier'

  We subsidiëren activiteiten die een raakvlak hebben met onze watertaken of ons watererfgoed.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u een watervergunning nodig. Soms is een melding maken voldoende.