Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het behoud van rijksmonumenten via restauratie.     DoelgroepDe provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een rijksmonument in Noord-Holland.   ActiviteitenDe provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste vier dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek. Onder publiekstoegankelijk wordt verstaan dat er toegang wordt verleend aan iedereen die dat wil. Het kan gaan om openstelling voor bezichtiging of deelname aan activiteiten die in het monument plaatsvinden. De openstelling of mogelijkheid voor deelname aan de activiteiten mag niet beperkt worden tot een besloten groep, mag niet alleen op uitnodiging plaatsvinden en dient bij een breed publiek bekend te zijn of kenbaar te worden gemaakt.Voorbeelden van publiekstoegankelijke activiteiten, mits iedereen die dat wil hier toegang tot heeft (al dan niet tegen betaling): openstellingen voor bezichtiging, rondleidingen, exposities en openbare erediensten. Wat beschouwen wij niet als publiekstoegankelijk:Activiteiten met een besloten karakter, bijvoorbeeld voorbehouden aan leden van eigen parochie of kerkelijke gemeente, secretariaats- of kantoorfunctie. Berekening subsidieDe subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000, -. SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2024 in totaal € 4.498.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees eerst zorgvuldig de uitvoeringsregeling door.

 • POP3: Verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven Noord-Holland, vervallen

  Deze regeling  is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • POP3: voorbereiding LAG en ontwikkeling LOS, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

 • Milieuklachten melden

  -

 • Informatieplicht bij risico's op zware ongevallen

  Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie aan de provincie door te geven. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, hangt af van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die er in het bedrijf is. Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten informatie over hun bedrijf aan de provincie doorgeven. Daarnaast moet er in deze bedrijven een preventiebeleid en een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig zijn. Hogedrempelinrichtingen moeten daarnaast een veiligheidsrapport en een intern noodplan maken. Ook moeten hogedrempelinrichtingen een actuele lijst bijhouden van welke gevaarlijke stoffen er binnen het bedrijf zijn.

 • Machtigingsformulier voor bodemsanering

  De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming voor zowel landbodems als waterbodems. De provincie heeft deze taak uitbesteed aan de uitvoerings- en omgevingsdiensten. Bij de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten kunt u een melding doen over bodemsanering. Ook kunt u bij de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten een aanvraag doen om een besluit te nemen over bodemsanering. Het is mogelijk om een bedrijf te machtigen voor een melding of aanvraag over bodemsanering. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier.

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend? Dan kunt u de schade terughalen bij de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn: aan gewassen aan veedrenkputten aan bossen aan gebouwen aan ecologische waarde Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie om advies vragen van een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG). Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van zo’n onderzoek. Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) duidelijk wie de veroorzaker is? Dan kan de provincie op uw verzoek de schadevergoedingskosten betalen.U kunt bij de provincie Noord-Holland vragen om een onderzoek naar de oorzaak van de schade, te verrichten door de Commissie Deskundigen Grondwaterwet.

 • Ongewoon voorval melden

  Uw bedrijf kan te maken krijgen met een ongewoon voorval, bijvoorbeeld brand, explosie, (bodem)emissie, storingen in voorzieningen of in het productieproces, waarbij er milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Als de provincie u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend of als u een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf, meldt u het ongewone voorval bij de betreffende Omgevingsdienst (zie onder: Uitvoeringsorganisaties). U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.  U meldt het ongewone voorval bij de betreffende Omgevingsdienst zodat zij: Mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen. De mogelijke gevolgen kan beperken Door de registratie van ongewone voorvallen een beter inzicht krijgt in processen en installaties binnen bedrijven. Als er door het voorval direct gevaar is voor de menselijke gezondheid of meteen grote gevolgen voor het milieu zijn, dan legt u uw bedrijf ook geheel of gedeeltelijk stil. 

 • Flexibele schil versnelling woningbouw gebiedsontwikkelingsteams gemeenten Noord-Holland 2023, subsidie

  DoelUitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen. DoelgroepSubsidie wordt verstrekt voor projecten van 250* woningen of meer aan: gemeenten in de provincie Noord-Holland; regio’s in de provincie Noord-Holland. *voor kleinere woningbouwprojecten kan een beroep worden gedaan op de UVR Versnelling Woningbouw 2021. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor de tijdelijke inhuur van personele inzet ten behoeve van: een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen, waarbij elk project voor tenminste 30% uit sociale huurwoningen bestaat en in totaal uit tenminste 66% betaalbare woningen bestaat een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen, waarbij de gemeente zich in een verklaring committeert om over het totaal te realiseren nieuwbouwprogramma van de Woondeal minimaal 30% sociale huur en in totaal ten minste 66% betaalbare woningen te realiseren een of meer woningbouwprojecten van meer dan 250 woningen waarvoor het woningbouwprogramma via een raads- of collegebesluit  is vastgelegd vóór 16 maart 2023; opdrachten die bijdragen aan de concrete versnelling van deze woningbouwprojecten. Berekening subsidieDe subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000,-. De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 1.000.000,- per kalenderjaar. SubsidieplafondVoor de duur van deze uitvoeringsregeling is in totaal € 11.463.913,- (het subsidieplafond) beschikbaar.   Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. Zie ook de Handleiding Proces en toetsingskader Flexibele schil.