Zoekresultaat 11 - 20 van 94 resultaten

 • Riool- en waterzorgheffing

  Sinds dit kalenderjaar is de verordening rioolheffing aangepast naar riool- en waterzorgheffing. Deze naamswijziging is toegepast, omdat naast de afvoer van water, er ook zorg voor beheer van het grondwaterpeil en voorkoming van droogte is. Gebruikers van een woning of bedrijf betalen riool- en waterzorgheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. Wanneer u een watermeter heeft, betaalt u op basis van het type watermeter. De opbrengst van de riool- en waterzorgheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden voor de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan. Als u gaat verhuizen Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag riool- en waterzorgheffing niet. U neemt deze mee naar uw nieuwe woning. Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woont en die zelf ook een aanslag riool- en waterzorgheffing heeft ontvangen, dan wordt uw aanslag riool- en waterzorgheffing verminderd. Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald. Bedrijven die verhuizen naar een pand buiten de gemeente, kunnen in aanmerking komen voor ontheffing. Geef de gewijzigde gegevens door via e-mail  belastingen@kaagenbraassem.nl. Kosten De tarieven vindt u bij het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen ook daadwerkelijk worden verhuurd aan mensen met een lager inkomen. Gemeenten bepalen zelf of een huisvestingsvergunning verplicht is, en voor welke woningen. Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem is het niet nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen.  Huisvesting arbeidsmigranten Voor huisvesting van arbeidsmigranten gelden enkele regels. Allereerst moet de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie passen binnen het geldende bestemmingsplan. In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Een dergelijk verzoek dient u in via het Omgevingsloket. Alle aanvragen en initiatieven worden per geval beoordeeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en handhaving.

 • Vaarvergunningen

  Als u wilt varen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Kijk voor het overzicht en het aanvragen van een vaarvergunning op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Snelvaarverbod Braassemermeer Op het Braassemermeer geldt een snelvaarverbod. Er mag niet sneller worden gevaren dan 12 km per uur. Als u op het Braassemermeer sneller wilt varen dan 12 km per uur, dan heeft u een ontheffing nodig.  U kunt de volgende ontheffingen aanvragen: Jaarontheffing (vaste of bedrijfsontheffing) Een jaarontheffing is geldig voor een periode van een jaar. Het seizoen loopt van 1 april en met 31 maart. Het aanvragen van een snelvaarontheffing voor het nieuwe seizoen per 1 april 2024 mogelijk via onderstaande button. Jaarontheffing snelvaarvergunning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning. Dagontheffing Een dagontheffing is geldig voor een dag. Een dagontheffing kost € 48,95. Dagontheffingen worden afgegeven met een maximum van vier per dag, en zijn verkrijgbaar bij het veerpont Paddegat in Woubrugge. Telefoonnummer 0172 519329. Kijk voor meer informatie op www.vanleersum.com. Kosten Het tarief voor de jaarontheffing seizoen 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 bedraagt € 322,65 Voor het doorgeven van een wijziging (nieuw registratiekenteken) betaalt u van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 € 28,35. Voorwaarden U heeft een vaarbewijs. De ontheffing geldt uitsluitend voor het gebied van het Braassemermeer, met uitzondering van de met boeien gemarkeerde vaargeul en met uitzondering van het stiltegebied Braassemermeer. Zie ook de Voorschriften snelvaren Braassemermeer hieronder. Voorschriften snelvaren Braassemermeer Wie mogen de ontheffing gebruiken 1. ontheffingen zijn persoonsgebonden. Dit houdt in dat de ontheffinghouder altijd zelf in (als bestuurder of passagier) of aan de boot (als waterskiër) aanwezig moet zijn. Enige uitzondering hierop zijn de partner en de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van de ontheffinghouder, mits deze als bestuurder/schipper in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs; 2. als de ontheffing geldt voor een bedrijf mag het vaartuig uitsluitend worden bestuurd door personeelsleden van het bedrijf voor zover deze in het bezit zijn van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs en deze ontheffing voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt; Uitzonderingen a. als de bedrijfsbeoefening een proefvaart behelst, is het toegestaan om de boot door een derde te laten besturen onder voorwaarde dat deze in het bezit is van een wettelijk voorschreven geldig vaarbewijs. Het personeelslid, die in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, dient te allen tijde in de boot aanwezig te zijn; b. tijdens trainingen om de waterskivaardigheden van de instructeur op peil te houden, is het toegestaan om de boot door een derde, in het bezit van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, te laten besturen; Wanneer niet 3. van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt: tussen zonsondergang en zonsopgang en niet later dan 22.00 uur en niet vroeger dan 08.00 uur; als het zicht minder bedraagt dan 500 meter; Waar niet 4. binnen een afstand van 150 meter van een oever; 5. binnen een afstand van 150 meter van een aanleggelegenheid of zweminrichting; 6. het in voorschrift 4 en 5 genoemde verbod geldt niet voor het afvaren en aanleggen ten behoeve van het trekken van beoefenaars van waterskiën, planking en dergelijke van en naar een startplaats, mits daarbij de kortst mogelijke weg wordt gevolgd en geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt; 7. binnen een afstand van 75 meter langs geankerde schepen en visbootjes; 8. binnen een afstand van 75 meter langs zwemmers, watersporters en deelnemers aan zeilwedstrijden of andere sportevenementen; 9. binnen een afstand van 75 meter van start, finish, wedstrijdbanen of van de aan het evenement deelnemende vaartuigen of personen; Wat mag niet 10. harder varen dan 12 km/h op de overige delen van de plassen en vaarwegen naar de plassen; 11. varen met een grotere snelheid dan 70 km/h; 12. varen met een zgn. jet-ski of waterscooter; 13. varen zonder gesloten uitlaat; 14. waterskiën/planking te beoefenen met behulp van een zgn. skifree; 15. het onder invloed van alcoholhoudende drank of andere middelen besturen van een snelle motorboot. Hiermee wordt bedoeld: elke stof waarvan de bestuurder/schipper weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik de stuurvaardigheid kan verminderen. Dit verbod geldt eveneens voor de in voorschrift 17 bedoelde watersportbeoefenaars en de daar vermelde tweede persoon; 16. achter de motorboot parachuteskiën met gebruikmaking van een parasail of deltawing, vliegeren, slepen of voorttrekken uitgezonderd de beoefenaars van het waterskiën en planking; Veiligheid 17. bij het trekken van waterskiërs, plankeurs en dergelijke moet naast degene, die de boot in feite bestuurt, nog een tweede persoon als uitkijk aan boord zijn, Deze persoon, die de leeftijd van ten minste 15 jaar heeft bereikt, moet letten op de getrokken persoon of personen; 18. alle opvarenden moeten tijdens het varen gebruik maken van de daarvoor bestemde vaste zitplaatsen, terwijl niet meer opvarenden aan boord mogen zijn dan het aantal zitplaatsen; Algemeen 19. de ontheffing, het registratiebewijs van de snelle motorboot, het verzekeringsbewijs en het vaarbewijs van de bestuurder/schipper moeten in de boot aanwezig zijn en moet op eerste vordering van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren getoond worden; 20. de bestuurder/schipper van de snelle motorboot is verplicht de van toepassing zijnde voorschriften gesteld in het “Binnenvaartpolitiereglement”, de "Scheepvaartverkeerswet” en de aan deze ontheffing verbonden voorschriften strikt na te leven; 21. bevelen en aanwijzingen gegeven door politie en/of toezichthoudende ambtenaren moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd; 22. bij niet of niet behoorlijke naleving van een of meer van de voorschriften kan de ontheffing worden ingetrokken. Bezwaarclausule Begunstigde beschikking Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij ons college. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij ons college ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden. Leges Met betrekking tot het legesbedrag kunt u op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen gedurende zes weken vanaf de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit bij de heffingsambtenaar een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Indien u in uw bezwaarschrift de wens daartoe te kennen geeft, zult u worden gehoord.  

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en zorgt ervoor dat hulp, zorg en ondersteuning beschikbaar is voor jeugdigen (tot 18 jaar) en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden. Problemen die gezinnen niet zelf kunnen oplossen. Het kan ook gaan om psychische problemen bij jeugdigen en jongeren. Denk daarbij aan psychische problemen waardoor kinderen zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. De hulp is erop gericht om de psychische problemen te verhelpen, te voorkomen dat ze erger worden en/of om te leren ermee om te gaan. Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Zij zijn iedere werkdag van 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 - 254 23 84. Bij eenvoudige vragen kan het CJG direct advies geven. Heeft u meer specialistische (jeugd)hulp nodig, dan neemt u vanaf 1 januari hiervoor contact op met het Jeugd en Gezinsteams Kaag en Braassem. U kunt hen vanaf 2 januari 2024 bereiken op telefoonnummer 085-0182817. Wilt u direct aanmelden voor hulp, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. 

 • Mantelzorgcompliment

  De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers balans ervaren tussen hun eigen leven en de zorg die zij verlenen. Om deze reden geeft de gemeente een blijk van waardering in de vorm van een mantelzorgcompliment aan mantelzorgers. U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen bij Tom in de buurt. Het compliment is een eenmalige waardering in de vorm van een geldbedrag dat wordt uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorg.  Voorwaarden U mag een mantelzorgcompliment aanvragen, als u: Mantelzorg verleent aan iemand die woonachtig is in de gemeente Kaag en Braassem Onbetaald langer dan een periode van 3 maanden, en minimaal 8 uur per week, mantelzorg verleent Jonge mantelzorgers van 6 tot en met 17 jaar ontvangen het mantelzorgcompliment in de vorm van twee (digitale) bioscoopbonnen t.w.v. € 10,- per stuk. Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van zorg en ondersteuning worden uitgevoerd door Tom in de buurt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via de website van Tom in de buurt.  Vragen over het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met Tom in de buurt via het contactformulier op tomindebuurt.nl, door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl of door te bellen naar 088 900 4567.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Vraag op tijd aan: door drukte duurt het een paar weken voor u een paspoort kunt aanvragen. Meer informatie hierover lees je op deze webpagina.  Aanvragen en meenemen Kosten een rijbewijs kost € 51,11. is uw rijbewijs vermist, dan komt daar een bedrag bij van € 33,20. vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 39,65. U kunt alleen met pin betalen. Aanvragen  Wilt u een rijbewijs aanvragen, verlengen of ophalen dan moet u hiervoor een afspraak maken. Ook voor het afhalen van een gezondheidsverklaring moet u eerst een afspraak maken. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs. 1 pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen op rijksoverheid.nl en die niet ouder is dan 6 maanden.  In het gemeentehuis is een fotohokje waar u pasfoto's kunt maken. Dit kost € 7,00 (contant of contactloos pinnen) voor 8 pasfoto’s. Het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor: - Personen kleiner dan 1 meter 40. - Als u in het dagelijks leven een bril draagt en zo ook op de foto wilt. Wij adviseren u in deze gevallen de foto bij een fotograaf te laten maken. uw oude rijbewijs. een begeleiderspas als u 17 jaar bent en een rijbewijs categorie B aanvraagt. Meer informatie over de begeleiderspas vindt u op de website van de RDW. Spoedaanvraag Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs in de ochtend aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 39,65 extra.  Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs) is een formulier waarmee het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Op de website van het CBR vindt u alle informatie of u een gezondheidsverklaring nodig heeft en kunt u de  gezondheidsverklaring online aanvragen.  U kunt de Gezondheidsverklaring ook aan de balie van het gemeentehuis afhalen, hiervoor moet u een afspraak maken (tarief CBR). Dit kan alleen bij een groot rijbewijs en bij gezondheidsverklaringen voor 75+. Andere gezondheidsverklaringen vraagt u bij het CBR aan. Omdat de verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Na het rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Omwisseling buitenlands rijbewijs Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van RDW. Maak een afspraak Rijbewijs vermist Het is verstandig dat u de vermissing of diefstal eerst meldt bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Dit kan online op RDW.nl (met DigiD). Hierdoor is het rijbewijs direct ongeldig. De RDW stuurt u een schriftelijke bevestiging. U kunt ervoor kiezen om voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.     

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Na het beoordelen van de aanvraag wordt besloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. Voorwaarden Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, voor inburgeringsscholen of voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm). Een kind komt in aanmerking voor taxivervoer als: een kind jonger is dan 10 jaar en naar het speciaal basisonderwijs gaat leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school; als u kiest voor een school verder weg dan zijn de extra kosten van het reizen voor u als uw kind ouder is dan 10 jaar heeft u een vervoersverklaring van de school nodig waarin staat dat uw kind niet in staat is om zelfstandig en ook niet onder begeleiding kan reizen. Over het algemeen kunnen veel leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zelfstandig reizen. Dit wordt zo mogelijk geoefend vanuit school als de afstand van huis tot school groter is dan 6 kilometer. Het taxivervoer rijdt op vaste tijden. Als er een uitzondering is (bijvoorbeeld een schoolreisje, artsbezoek e.d.) dan moet u zelf zorgen voor vervoer. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening voor leerlingenvervoer op Overheid.nl. Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten vergoedingen: vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden. vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag. vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven. Aanvraag Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vervoersregeling. U kunt hieronder de vervoersregeling aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar leerlingenvervoer@kaagenbraassem.nl of bellen via 071-3327272. Vermeld op uw aanvraag: IBAN-rekeningnummer waarop uitbetaald mag worden (indien van toepassing) gegevens leerling en relatie tot leerling het type vervoersvoorziening gewenste ingangsdatum gegevens van de school of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting) gegevens 2e adres (indien van toepassing) met volgende bijlage(n): indien op eerste schooldag leerling 10 jaar of ouder is: vervoersverklaring van school een inkomensverklaring beide ouders (indien van toepassing). Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 een schoolinschrijving een kopie van de bankpas –bij een reiskostenvergoeding- met het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt laten uitbetalen. Leerlingervoer aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning. Kosten In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Afhandeling De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken. Bezwaar maken Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.

 • Regiotaxi

  Als u slecht ter been bent en niet met het openbaar vervoer kunt reizen, dan kan Participe u helpen, bijvoorbeeld met de Regiotaxi.  De Regiotaxi in Holland Rijnland is een soort openbaar vervoer. U kunt het zien als een kruising tussen de bus en een taxi: de Regiotaxi haalt u voor uw huis op en brengt u daar waar u heen wilt. Vanaf een vertrekadres kunt u 5 zones reizen. Tijdens de rit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Hierdoor kan de reistijd langer zijn, maar daar staat tegenover dat de regiotaxi een stuk minder kost dan gewone taxi's. Iedereen kan de Regiotaxi in Holland Rijnland gebruiken. De ritten zijn bedoeld voor sociaal-recreatief vervoer, bijvoorbeeld als u naar de kapper gaat of naar een vriend. Als u vaak moet reizen voor belangrijke medische afspraken, dan kunt u bij uw zorgverzekeraar vragen of zij deze ritten vergoeden.  Ritten bestellen  U kunt de ritten tot twee uur van te voren bestellen als u spontaan ergens heen wilt. U kunt ritten ook een jaar vooruit plannen. Heeft u al een afspraak staan? Bestel dan ook zo vroeg mogelijk uw rit. U kunt de ritten telefonisch, online via de website Regiotaxi in Holland Rijnland en de app bestellen.  Wmo-vervoerspas Met een Wmo-vervoerspas kunt u tegen een lager tarief gebruik maken van de Regiotaxi. U betaalt dan in de taxi het tarief dat u ook in de bus zou betalen. Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt een toeslag per zone berekend. Wanneer u reist met de Regiotaxi, moet u altijd uw Wmo-vervoerspas bij u hebben. De chauffeur moet uw pas scannen om uw rit correct uit te kunnen voeren. Om in aanmerking te komen voor een Wmo-vervoerspas gelden twee voorwaarden: u bent langer dan 6 maanden slecht ter been; u kunt niet met het openbaar vervoer reizen. Meld u met uw vraag over de Regiotaxi of de Wmo-vervoerspas bij het Kernteam Kaag en Braassem. 

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief. U ontvangt geen voorlopige aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U krijgt alleen een definitieve aanslag, in het jaar erna. U ontvangt dus elk jaar één aanslag met het vaste deel voor dat jaar en één aanslag met het variabele deel van het jaar daarvoor. Tarieven afvalstoffenheffing  Vast tarief een- en meerpersoonshuishouden € 304,60 Per vuilniszak restafval (maximaal 60 liter) in verzamelcontainer  € 1,70 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 5,20 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 9,20 Bijzonderheden Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding. Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u een tegemoetkoming medische afval aanvragen. Als u verhuist naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt automatisch ontheffing verleend en wordt eventueel teveel betaalde belasting aan u terugbetaald. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun afval. Meest gestelde vragen Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Kijk dan of uw vraag staat bij de Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing. Als uw vraag hier niet bij  staat, kunt u contact opnemen met gemeente Alphen aan den Rijn. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn'). 

 • Alcoholontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende drank verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement. En u heeft geen bestaande horecagelegenheid, dan kunt u een tijdelijke alcoholontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen een ontheffing krijgen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als: u een alcoholvergunning heeft (alleen als het om lokaliteiten en terrassen gaat die op uw vergunning vermeld staan)  de tap geplaatst wordt op het terras u een festiviteit of activiteit in eigen horecagelegenheid organiseert u een partijencateraar bent op een besloten feest van een particulier.   Voorwaarden er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid er mogen alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt, zoals bier en wijn de leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne zie ook de Drank- en horecaverordening op overheid.nl. Kosten De kosten zijn € 40,00 voor in het behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt met iDeal. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: omschrijving gelegenheid en locatie gegevens van alle leidinggevenden voor welke dagen en tijdstippen ontheffing wordt gevraagd. Stuur deze bijlage(n) mee: kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van elke persoon die alcohol gaat schenken plattegrond van de locatie met tappunten. Ontheffing aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.