Zoekresultaat 11 - 20 van 309 resultaten

 • Pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2024 , subsidie

  DoelMet deze subsidie wil de provincie de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stimuleren door middel van subsidieverstrekking voor de afkoop van pachtcontracten en de aankoop van terreinen binnen het NNN.  ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor: de verwerving van grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder a van de uitvoeringsregeling); het (erf)pachtvrij maken van door de aanvrager verkregen grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder b van de uitvoeringsregeling). Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond wordt alleen verstrekt, indien de (erf)pacht reeds was gevestigd op het moment dat aanvrager het recht op eigendom van de grond verkreeg, dan wel reeds was gevestigd vóór 1990. DoelgroepSubsidie voor de verwerving van grond kan worden verstrekt aan eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.  Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond kan worden verstrekt aan de eigenaar van het terrein die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten. Het is van belang dat u kunt aantonen over voldoende deskundigheid te beschikken om het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype te kunnen ontwikkelen én in stand te houden. Dit houdt in dat, indien u reeds elders duurzaam natuurbeheer verricht, u een opgave van de terreinen waarop duurzaam natuurbeheer wordt uitgevoerd met de subsidieaanvraag dient mee te sturen. Indien u niet elders al duurzaam natuurbeheer verricht, dan dient u een “plan van aanpak” te overleggen, waaruit blijkt op welke wijze u op het terrein duurzaam natuurbeheer gaat verrichten. Dat kan bij voorbeeld door in uw plan te verwijzen naar een verkregen certificaat van de stichting SNL certificering, samenwerking met een organisatie die over een dergelijk certificaat beschikt of door inschakeling van externe deskundigheid. Berekening subsidie Verwerving van grond: de waardevermindering van het terrein; blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100% van de waardevermindering); (Erf)pachtvrij maken van grond: kosten voor het vrijmaken van het terrein van (erf)pacht tegen een reële vergoeding, blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%); De taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%). De volledige beschrijving van de (hoogte van de) subsidiabele kosten kunt u lezen in de artikelen 6 en 10 van de uitvoeringsregeling. SubsidieplafondGedeputeerde Staten hebben voor 2024 een subsidieplafond van €1.500.000,- vastgesteld. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling en de toelichting daarbij goed door  

 • Bos kappen

  Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten (zoals aangewezen vanwege de Wet natuurbescherming), die: een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig: binnen de bebouwde kom erven en tuinen fruitbomen en windschermen langs boomgaarden kweekgoed; uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn); uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn) naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar het dunnen van een houtopstand

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260. U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Ontheffing voorschriften zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

 • Financiële stukken provincie, inzage

  De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld: de programmabegroting het jaarverslag de jaarrekening Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  Het programma Duurzaam ondernemen ondersteunt bestaande en nieuwe bedrijven om het duurzaam ondernemen door te voeren. De ondersteuning kan in de vorm van subsidies of gerichte bedrijfsadvisering. Het programma Duurzaam ondernemen stimuleert schoner produceren en milieubewuster ontwerpen van industriële producten in het midden- en kleinbedrijf. Voorbeelden van ondersteuning door het programma zijn: subsidies voor samenwerking tussen midden- en kleinbedrijven haalbaarheidsstudies gerichte bedrijfsadvisering Dit programma loopt niet meer bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is de provincie gestart met een de stimulering van innovatie in het MBK.

 • Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2022, subsidie

  DoelGemeenten te stimuleren om op wijkniveau verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren.DoelgroepNoord-Hollandse gemeentenActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan: Het opstellen van een wijkplan warmtetransitie. Dit wijkplan betreft een wijk van tenminste 25 gebouwen al dan niet gelegen in tenminste drie appartementencomplexen, en waarvan particulier eigendom onderdeel uitmaakt. Het wijkplan dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn; de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen; de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan, en; de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.; De uitvoering van het wijkplan warmtetransitie Berekening subsidieDe subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale kosten van de activiteit, met een maximum van € 200.000,- per gemeente.SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen (Vrijstelling Medegebruik Busbaan)

  De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling nodig heeft omdat u (mede)gebruik wilt maken van de busbanen, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. 

 • Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

  Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Deze staan vermeld in de provinciale ontgrondingenverordening. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht. Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen. Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij de tekst 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

 • Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen (Verkeerscoördinatiepunt , VCP)

  De provincie is eigenaar en beheerder van diverse vaarwegen. Indien u evenementen wilt houden of werkzaamheden wilt uitvoeren op één van deze vaarwegen (zie kaart: vaarwegbeheerders, onderdeel meer informatie), dient u dit te melden bij het Verkeerscoördinatiepunt (VCP). Het VCP kan toestemming verlenen ingevolge het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) artikel 1.23. Er kunnen voorschriften aan de toestemming verbonden worden om te voorkomen dat het werk of evenement hinder of gevaar veroorzaakt.  Doelgroepen: Werkzaamheden; professionele organisaties, vaak beheerders die infrastructuur aanleggen of onderhouden. Een aannemer kan toestemming namens de beheerder aanvragen. Evenementen; veelal particulieren en stichtingen die een evenement willen organiseren.