Zoekresultaat 21 - 26 van 26 resultaten

 • Zakenpaspoort

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u een paspoort nodig heeft met meer pagina's. Een zakenpaspoort is een paspoort met meer pagina's, namelijk 64 in plaats van 32. Deze extra pagina's kunt u gebruiken voor visa en in- en uitreisstempels.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u vanuit het buitenland komt en u wilt gaan wonen in Meppel dan moet u zich voor inschrijving melden bij de gemeente binnen 5 dagen na vestiging. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur).

 • Ontkenning van het vaderschap door de moeder

  Wanneer de man van een moeder minder dan 306 dagen voor de geboorteaangifte van het kind overlijdt, beschouwt de gemeente deze man als vader van het kind. Wanneer de moeder dit niet wil, kan ze het vaderschap ontkennen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarden De moeder ontkent het vaderschap: Voor de geboorte van het kind Bij de geboorteaangifte van het kind Binnen 1 jaar na de geboorte van het kind De ontkenning werkt terug tot de geboorte van het kind Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Trouwlocaties

  Wanneer u in Meppel trouwt of uw partnerschap laat registreren kunt u kiezen voor één van de volgende locaties. Gemeentelijke locaties Stedelijk Museum Meppel aan de Hoofdstraat Stadhuis van Meppel aan de Grote Oever Overige locaties De Havixhorst in De Schiphorst                 Schouwburg Ogterop, Zuideinde Meppel Villa Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 Meppel Eigen keuze locatie U kunt ook zelf een locatie kiezen om te trouwen of een partnerschap te registreren. Hiermee kunt u uw bijzondere dag een zeer persoonlijk tintje geven. De locatie moet wel aan een aantal voorwaarden en veiligheidseisen voldoen. U vraagt dit schriftelijk aan bij de afdeling Publiekszaken door dit aanvraagformulier (PDF, 122 kB) ingevuld en ondertekend in te leveren minimaal drie maanden voor de ceremoniedatum. Tip Het is niet toegestaan om rijst/confetti e.d. te strooien na de huwelijksplechtigheid! Maak gebruik van een alternatief zoals bellen blazen, vlaggetjes of rozenblaadjes. Meer informatie Trouwambtenaren in de gemeente Meppel Meer informatie over huwelijk Meer informatie over geregistreerd partnerschap Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522  

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders. Voorwaarden U dient het bezwaar in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) dat de beslissing heeft genomen U maakt schriftelijk bezwaar met daarin: Uw naam en adres De datum waarop u het bezwaar schrijft Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt De reden waarom u bezwaar maakt Uw handtekening U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit naar: Gemeentebestuur Meppel t.a.v. (naam bestuursorgaan dat besluit heeft genomen) Postbus 501 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift. Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U kunt dan uw bezwaar mondeling toelichten. Er zijn situaties waarin de gemeente kan afzien van horen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. De agenda publiceren we op deze website>>. De commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing Het bestuursorgaan neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De termijn start op de dag dat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. U ontvangt dan een brief. Met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Hiervoor gelden andere termijnen. Meer informatie >> Informeel overleg/contact te maken: Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente. In dit contact kunt u vragen om nadere uitleg over het ontvangen besluit. Op basis daarvan beslist of u nog een bezwaarschrift wilt indienen. Het kan ook gebeuren dat een medewerker van de gemeente na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact met u opneemt. Het doel van dit contact is om samen te kijken hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld. Soms is er ruimte voor informeel overleg waarin u samen zoekt naar aan acceptabele oplossing. Als u en de gemeente op die manier samen uit het geschil komen, is een meer formele bezwarenprocedure niet nodig. Bent u niet tevreden met (de uitkomst van) het informeel overleg dan wordt uw bezwaarschrift verder formeel via de commissie bezwaarschriften behandeld. Kosten € 0,00 Kosten die u zelf maakt, bijvoorbeeld voor kopieën of rechtsbijstand, zijn voor uw eigen rekening Tips Voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere regeling De gemeente kan na ontvangst van uw bezwaar met u in gesprek gaan om uitleg te geven of een oplossing te zoeken. Bent u van gedachten veranderd, dan trekt u uw bezwaar schriftelijk in Als schorsing van het bestreden besluit noodzakelijk is, vraagt u een voorlopige voorziening aan de rechter: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen U betaalt dan griffierechten. De tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de brief over de beslissing op uw bezwaar kunt u nalezen hoe u in beroep kunt gaan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel secretariaat Commissie Bezwaarschriften telefoonnummer 140522

 • Klacht indienen

  Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. Voorwaarden Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel. Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel U geeft in uw klacht aan: Over wie u klaagt Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent U dient de klacht in: Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht De klachtencoördinator stuurt de klacht door naar de klachtbehandelaar, meestal een afdelingsmanager of teamleider (niet de persoon waar u over heeft geklaagd) De klachtbehandelaar probeert het probleem op te lossen en neemt daarover telefonisch contact met u op. Wanneer u tevreden bent over de oplossing, eindigt daarmee de klachtprocedure Wanneer u niet tevreden bent over de oplossing, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin het oordeel van het college van B&W over uw klacht De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. In complexe gevallen kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen Kosten Geen Externe klachtprocedure Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u de Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Ombudsman uw klacht in behandeling neemt. Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Telefoon: 0800 - 33 55 555. Website: www.nationaleombudsman.nl Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522